Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3938z ostatnich 7 dni
16489z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: DOSTAWA MATERIAŁÓW / KOMPONENTÓW DO BUDOWY MEBLI / URZĄDZEŃ STANOWIĄCYCH CIĄG...

Przedmiot:

DOSTAWA MATERIAŁÓW / KOMPONENTÓW DO BUDOWY MEBLI / URZĄDZEŃ STANOWIĄCYCH CIĄG WYDAWCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ DLA GASTRONOMII (PROFILE)

Data zamieszczenia: 2019-08-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: KOMAT Mieczysław Kozłowski
Romanowo Dolne 105
64-704 Romanowo Dolne
powiat: czarnkowsko-trzcianecki
tel./fax: 67 255 98 20
logistyka@komat.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202106
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Romanowo Dolne
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW / KOMPONENTÓW DO BUDOWY MEBLI / URZĄDZEŃ STANOWIĄCYCH CIĄG WYDAWCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ DLA GASTRONOMII (PROFILE)
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów / komponentów do budowy mebli / urządzeń stanowiących ciąg wydawczy ze stali nierdzewnej dla gastronomii (profili) wg. specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
Cel zamówienia
Cel zamówienia
Zamówienie jest planowane w ramach projektu:
,,Opracowanie technologii produkcji ergonomicznych mebli ciągów wydawczych zwiększających komfort oraz bezpieczeństwo ich użytkowania.", którego realizacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach programu sektorowego ,,WoodINN", Działania 1.2 ,,Sektorowe programy B+R", I Osi priorytetowej ,,Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
Przedmiot zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów / komponentów do budowy mebli / urządzeń stanowiących ciąg wydawczy ze stali nierdzewnej dla gastronomii (profili) wg. specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

Dokument nr: 1202106

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 02-09-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta może być złożona:
- elektronicznie na adres: logistyka@komat.com.pl
- osobiście w biurze pod adresem biura zakładu produkcyjnego firmy: KOMAT Mieczysław Kozłowski, Romanowo Dolne 105, 64-704 Romanowo Dolne w godzinach pracy biura w dni powszednie (pracujące) od 800 do 1600
- przesyłką pocztową / kurierską na adres biura zakładu produkcyjnego firmy: KOMAT Mieczysław Kozłowski, Romanowo Dolne 105, 64-704 Romanowo Dolne (dla zachowania terminu złożenia oferty liczy się data wpływu oferty do zamawiającego)
Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, w języku polskim, zaleca się wykorzystanie formularza ofertowego załączonego do zapytania, jeżeli oferent nie korzysta z załączonego formularza ofertowego złożona przez niego oferta powinna zawierać co najmniej informacje zawarte w formularzu ofertowym.
Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze. Oferta powinna być podpisana i podpieczętowaną przez osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Oferenta.
W przypadku wersji papierowej, strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. zszycie, zbindowanie).
Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: czarnkowsko-trzcianecki Miejscowość: Województwo: wielkopolskie, Powiat: czarnkowsko - trzcianecki, Gmina: Czarnków, Miejscowość: Romanowo Dolne 105
Harmonogram realizacji zamówienia
Harmonogram realizacji zamówienia:
Termin dostawy: nie później niż do 30.09.2019r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Wiedza i doświadczenie
Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Potencjał techniczny
Potencjał techniczny:
Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania zamówienia.
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia.
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Dodatkowe warunki
Dodatkowe warunki:
1. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności.
2. Zamawiający złoży zamówienie / podpisze umowę z Dostawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty).
3. Dostawca jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia / podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert.
4. Wybrany Dostawca zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej z zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
5. Oferent ma możliwość złożenia oferty na wszystkie materiały / komponenty do budowy mebli / urządzeń stanowiących ciąg wydawczy ze stali nierdzewnej dla gastronomii (profile) wg. specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego lub też złożyć ofertę częściową na klika lub nawet pojedyncze komponenty wskazane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego
Kary:
Na etapie postępowania ofertowego nie przewidziano kar związanych z realizacją projektu.
Wyjaśnianie i zmiany treści Zapytania Ofertowego:
1. Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego, a Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert. Treść wyjaśnień Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania Ofertowego. Dokonana zmiana Zapytania Ofertowego zostanie zamieszczona na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Warunki zmiany umowy
Warunki zmiany umowy:
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący załącznik do Zapytania Ofertowego lub ofertę sporządzoną wg własnego wzoru zawierającą informacje i oświadczenia zawarte w Formularzu Ofertowym
Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w Zapytaniu Ofertowym (Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu), zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia".
Dostawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
Zamówienia uzupełniające
Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
OCENA OFERTY
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone w celu stwierdzenia, czy spełniają wymagania określone w dokumentach zapytania ofertowego.
2. Wyłącznie zakwalifikowane oferty (spełniające wszystkie wymogi) będą oceniane na podstawie danych przedstawionych w ofercie.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria i wagi:
C - kryterium cena netto:
waga kryterium: 95%
Punkty w ramach kryterium ,,cena netto" zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:
C = Cena minimalna / Cena oferowana x 90% x 100
gdzie:
C - ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,cena netto"
Cena minimalna -najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
Cena oferowana - cena wskazana przez oferenta
Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia.
Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Ceny podane w EUR lub innej walucie zostaną przeliczone na PLN, wg. średniego kursu NBP z dnia roboczego obowiązującego w dniu poprzedzającym wybór oferty.
G - kryterium okresu gwarancji:
waga kryterium: 5%
Punkty w ramach kryterium ,,okres gwarancji" zostaną wyliczone zgodnie z poniższymi założeniami:
a) okres gwarancji 1 rok - 0 punktów
b) okres gwarancji 2 lata - 5 punktów
Skala od 0 - 5 punktów
Okres gwarancji należy podać w pełnych latach.
W celu umożliwienia oceny kryterium Dostawca winien wskazać okres gwarancji w ofercie.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta oferta, której suma punktów przyznanych w kryteriach ,,cena" i ,,okres gwarancji" będzie najwyższa. Obliczenia wykonane zostaną wg następującego wzoru:
SUMA = C + G
gdzie:
SUMA - łączna suma przyznanych punktów
C - liczba punktów przyznana w kryterium ,,cena"
G - liczba punktów przyznana w kryterium ,,okres gwarancji"
Oferty na dostawę każdego z materiałów / komponentów do budowy mebli / urządzeń stanowiących ciąg wydawczy ze stali nierdzewnej dla gastronomii (profili) oceniane będą odrębnie dla każdego z tych komponentów wg ww. kryteriów
Wykluczenia
Wykluczenia:
Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym.
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
"KOMAT" MIECZYSŁAW KOZŁOWSKI
Adres
64-704 Romanowo Dolne
wielkopolskie , czarnkowsko-trzcianecki
Numer telefonu
+48 672559820
Fax
67 255 98 22
NIP
7630014059
Tytuł projektu
Opracowanie technologii produkcji ergonomicznych mebli ciągów wydawczych zwiększających komfort oraz bezpieczeństwo ich użytkowania
Numer projektu
POIR.01.02.00-00-0098/17-00
Inne źródła finansowania
Poza ww. dotacją Zamawiający planuje realizację zadania ze środków własnych

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Tomasz Kliński
tel./fax: 67 255 98 20
e-mail: logistyka@komat.com.pl
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
logistyka@komat.com.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia Tomasz Kliński tel./fax: 67 255 98 20 e-mail: logistyka@komat.com.pl
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
tel./fax: 67 255 98 20

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.