Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
108z dziś
4046z ostatnich 7 dni
16597z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wymianą...

Przedmiot:

Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne

Data zamieszczenia: 2019-08-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "OSIEDLE WIESZCZÓW"
Mickiewicza 5
78-550 Czaplinek
powiat: drawski
tel. 509-900-132,
prezes@osiedlewieszczow.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202125
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Czaplinek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne - budynki przy ul. Mickiewicza 2 i 4
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne - budynki przy ul. Mickiewicza 2 i 4 w Czaplinku.
Cel zamówienia
Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest wyłonienie wykonawcy/wykonawców realizacji robót budowlanych, a także zapewnienie w szczególności przejrzystości oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne - budynki przy ul. Mickiewicza 2 i 4.
2. Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: Zachodniopomorskie
Powiat: drawski
Miejscowość: Czaplinek
Adres: ul. Mickiewicza 2, 4.
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na części:
1) Część 1
Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2 wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne
2) Część 2
Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 4 wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w SIWZ w Rozdziale XIV Opis przedmiotu zamówienia i załącznikach do SIWZ.
Z uwagi na ograniczone do 20 MB możliwości załączania plików w Bazie konkurencyjności do niniejszego ogłoszenia załączone zostały pliki SIWZ wraz z załącznikami bez dokumentacji technicznej.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1202125

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.09.2019 r., o godz. 13:15 biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,,Osiedle Wieszczów" w Czaplinku, przy ul. Mickiewicza 5, 78-550 Czaplinek. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.

Specyfikacja:
Dokumentacja techniczna jest możliwa do pobrania pod linkiem
https://osiedlewieszczow.pl/dokumentacja-projektowa-audyty-energetyczne-i-przedmiary-mickiewicza-2-i-4/

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 06-09-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,,Osiedle Wieszczów" w Czaplinku, przy ul. Mickiewicza 5, 78-550 Czaplinek, w terminie do dnia 06.09.2019 r. do godz. 13:00.
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia na adres wskazany w pkt. 1.
3. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową
oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

5. Na ofertę składają się: oświadczenie wykonawcy co do spełnienia na rzecz zamawiającego określonego w siwz świadczenia, w zadeklarowany sposób i za oferowaną cenę składane na formularzu oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).
6. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
7. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz.
8. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim.
9. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę.
10. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
11. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
13. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część / wybrane części zamówienia lub na wszystkie części zamówienia.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ,,Osiedle Wieszczów" w Czaplinku, ul. Mickiewicza 5, 78-550 Czaplinek, zapytanie ofertowe na ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne - budynki przy ul. Mickiewicza 2 i 4" oraz ,,nie otwierać przed 06.09.2019 r., godz. 13.15" - bez nazwy i pieczątki wykonawcy;
2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
16. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 15, zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt 15 ppkt 1).

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: zachodniopomorskie Powiat: drawski Miejscowość: Czaplinek
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2020 r.
2. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie stawia warunków w zakresie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności.
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Minimalny poziom zdolności:
- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) dla Części 1 - minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu kubaturowego o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każda.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów.
b) dla Części 2 - minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu kubaturowego o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każda.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów.
UWAGA:
W przypadku składania oferty na części 1 i 2 wykonawca może wykazać te same roboty.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość wykazana przez wykonawcę w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Potencjał techniczny
Warunki w zakresie potencjału technicznego zostały opisane w pkt "Wiedza i doświadczenie".
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia warunków w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Minimalny poziom zdolności:
- zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż :
a) Część 1 - 130 000,00 zł,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie
b) Część 2 - 130 000,00 zł,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie
UWAGA:
Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż suma kwot wskazanych przy częściach, których oferta danego wykonawcy dotyczy.
Dodatkowe warunki
Wszystkie warunki udziału w postępowaniu są szczegółowo określone w SIWZ w Rozdziale V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty.
Warunki zmiany umowy
Warunki zmiany umowy są określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Lista dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy są określone w SIWZ w Rozdziale V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
Cena - 100 %
Sposób przyznania punktów w kryterium ,,cena" (C):
C = najniższa cena ofertowa/cena ofertowa w ofercie ocenianej x 100 pkt
2. Największa ilość punktów wyliczona w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek), a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz (niepowodujące istotnych zmian w treści oferty), niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.
7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium(ów) oceny ofert określonym(ych) w siwz.
8. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
9. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający unieważni postępowanie.
10. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
11. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.
Wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) ustawy;
2) art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),
b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności.
Wszystkie warunki udziału w postępowaniu są szczegółowo określone w SIWZ w Rozdziale V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "OSIEDLE WIESZCZÓW"
Adres
Mickiewicza 5
78-550 Czaplinek
zachodniopomorskie , drawski
Numer telefonu
94 375 30 70
NIP
6740004096
Tytuł projektu
Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych przy ulicach Mickiewicza, Staszica i Żeromskiego wchodzących w skład Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,,Osiedle Wieszczów
Numer projektu
RPZP.02.07.00-32-B010/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marcin Czerniawski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
tel. 509-900-132, e-mail: prezes@osiedlewieszczow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.