Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
827z dziś
4816z ostatnich 7 dni
16748z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi Utrzymania Ruchu i Remontów

Przedmiot:

Usługi Utrzymania Ruchu i Remontów

Data zamieszczenia: 2019-08-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: LOTOS Asfalt Sp. z o.o. w Gdańsku
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
powiat: Gdańsk
michal.szandula@lotosasfalt.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,796870,89a921609319900501573e9c4ebc3a34.html
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi Utrzymania Ruchu i Remontów w Zakładzie PZJ
Treść zapytania:
LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
Jasło, 22-08-2019
Zapytanie ofertowe nrASF/PWK/PZJ/019/2019
Szanowni Państwo,
LOTOS Asfalt Sp. z o.o. zaprasza Państwa do złożenia oferty na realizację zadania
nr ASF/PWK/PZJ/019/2019 ,,Realizacja usług Utrzymania Ruchu i Remontów w Zakładzie Produkcyjnym Jasło".
Zapytanie obejmuje realizację usług utrzymania ruchu oraz remontów instalacji produkcyjnych zgodnie ze wzorem umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 1
Pytania i odpowiedzi.
Na pytania dotyczące Zapytania Ofertowego odpowiedzi udziela Przewodniczący komisji wyboru kontrahenta tylko na Platformie Zakupowej LOGINTRADE.
Pytania można składać tylko na Platformie Zakupowej nie później niż do dnia 06-09-2019 roku do godz. 13:00.
Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w podanym wyżej terminie zostaną przekazane w terminie do dnia 10-09-2019 r. wszystkim Oferentom, którzy złożą potwierdzenie otrzymania Zapytania Ofertowego w Platformie Zakupowej i zadeklarują chęć uczestnictwa w postępowaniu.
Pytania i wnioski, które wpłyną po dniu i godzinie wyznaczonej nie będą rozpatrywane.
Opis sposobu przygotowania ofert.
Oferent zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i dołączonymi do niego dokumentami i na ich podstawie przygotować Ofertę.
Oferenta zainteresowanego tematem prosimy o:
przesłanie potwierdzenia otrzymania Zapytania Ofertowego tylko na Platformie Zakupowej;
złożenie Oferty do 16-09-2019 roku, do godz. 12:00.
Oferta powinna być złożona tylko na Platformie Zakupowej z napisem ,,Oferta ASF PWK/PZJ/019/2019".
Dostarczenie i przedłożenie oferty do LOTOS Asfalt, nie gwarantuje przekazania oferentowi zadania do realizacji.
Ofertę należy załączyć w formacie PDF.
Dokumentacja ofertowa powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy.
Kompletna dokumentacja ofertowa powinna zawierać:
Ofertę z następującymi danymi:
- wyceny realizacji zadań zgodnie z przedstawionymi w załączniku kryteriami,
- wycenę tabelaryczną zadań w formie edytowalnych plików (remont zimowy, ryczałt miesięczny)
- numer konta, na które (w przypadku zlecenia dostawy) będą realizowane płatności,
- adres poczty elektronicznej, z którego będą wysyłane faktury w formie elektronicznej.
Akceptację dla wzoru umowy (zawierającego klauzule CSR) przedstawionej jako załącznik nr 1. Akceptację należy przedstawić w formie oświadczenia.
Akceptację dla Specyfikacji technicznej przedstawionej jako załącznik nr 2.
Akceptację należy przedstawić w formie oświadczenia.
Listę referencyjną,wraz zwykazem wykonanych w ostatnich 3 latach zadań o zakresie podobnymlub zgodnym z przedmiotem Zapytania Ofertowego. Przedstawienie minimum 3 referencji potwierdzających że w/w usługi zostały wykonane należycie. Dane firmy/osoby, która może potwierdzić fakt współpracy z dostawcą, w przedmiocie.
Opis posiadanego parku maszynowego oraz zaplecza technicznego pozwalającego na realizację zadań będących przedmiotem zapytania przetargowego. LOTOS Asfalt zastrzega sobie możliwość auditu tego obszaru przed rozstrzygnięciem procesu przetargowego.
Listę podwykonawców.
Aktualny wypis z właściwego rejestru potwierdzający występowanie Oferenta
w obrocie prawnym, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (KRS, NIP, REGON).
Pełnomocnictwo do reprezentowania Spółki z określeniem zakresu - podpisane przez osoby reprezentujące Oferenta (jeśli dotyczy).
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu (wystawione niewcześniej niż3 miesiąceprzedupływem terminu składania Ofert).
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu(wystawione nie wcześniejniż3 miesiąceprzedupływem terminu składania Ofert).
Potwierdzenie z Urzędu Skarbowego uzyskania statusu czynnego podatnika podatku VAT.
Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, jeżeli takie sprawozdanie jest prawnie wymagane.
Oferent nie może wprowadzić zmian w dokumentacji ofertowej po upływie terminu składania ofert.
Spółka zastrzega sobie prawo do podziału Zadania pomiędzy poszczególnych Oferentów, jak również do zmniejszenia zakresu prac, na każdym (dowolnym) etapie procesu wyboru kontrahenta dla przedmiotowego zadania.
Spółka może odrzucić ofertę, jeżeli:
jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, a w szczególności, gdy nie zawiera kompletu danych wymienionych w punkcie 4 zapytania ofertowego,
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
zawiera błędne obliczenie ceny, niebędące oczywistą omyłką pisarską,
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Zmiany w treści i wycofanie oferty.
Oferent może zmienić lub wycofać ofertę jedynie przed wyznaczonym terminem składania ofert poprzez pisemne powiadomienie Spółki.
Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty musi być przygotowane, oznaczone
i opisane ,,modyfikacja" lub ,,wycofanie".
Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie składania ofert.
Termin związania ofertą.
Oferent jest związany ofertą w okresie 90 dni od terminu składania ofert.
Wyniki postępowania i warunki zawarcia umowy.
Spółka powiadomi o wyniku postępowania przesyłając niezwłocznie zawiadomienie do Oferentów, którzy złożyli ofertę.
Warunkiem zawarcia umowy jest zaakceptowanie wzoru umowy przedstawionego jako załącznik nr 1 oraz pozostałych załączników do zapytania ofertowego. Akceptacja ma być wyrażona w formie Oświadczenia Oferenta i dołączona do Oferty.
Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz prawo do przeprowadzenia wyboru kontrahenta w kilku etapach.
Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Wyboru Kontrahenta
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Ryczałt miesięcznego utrzymania ruchu 1 szt.
2. Remont zimowy 1 szt.
3. Koszt roboczogodziny, w dni powszednie 7-15 1 szt.
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Usługi Utrzymania Ruchu i Remontów w Zakładzie PZJ"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Dokument nr: Z124/130393, ASF/PWK/PZJ/019/2019

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
22- 08- 2019 15: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
16- 09- 2019 15: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
06- 09- 2019 15: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,796870,89a921609319900501573e9c4ebc3a34.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Michał Szanduła
tel:
e-mail: michal.szandula@lotosasfalt.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.