Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
687z dziś
4676z ostatnich 7 dni
16608z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2019-08-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA WŁADYSŁAWOWO
ul. Gen. J. Hallera 19
84-120 Władysławowo
powiat: pucki
Tel. +48 58 6745457, tel. 0-58 6745474
w.karczewska@wladyslawowo.pl
https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl/pn/wladyslawowo/demand/notice/public/7782/details
Województwo: pomorskie
Miasto: Władysławowo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Opis przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie robót budowlanych związanych z przywróceniem równości na terenie boiska przy Szkole Podstawowej przy ulicy J. Słowackiego w Jastrzębiej Górze,
dz. nr 33/6 zgodnie z ekspertyzą (zał. nr 2) oraz sezonowa konserwacja nawierzchni z trawy syntetycznej zgodnie z instrukcją użytkowania i konserwacją sztucznej trawy (zał. nr 3).
PRZEDMIOTOWE ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Zad. 1. Usuniecie nierówności na terenie boiska przy Szkole Podstawowej przy ulicy J. Słowackiego w Jastrzębiej Górze zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej boiska zrealizowanej przez Pracownię Projektową Dariusz Ogonowski z siedzibą Iławie,
ul. Dobrawy 21, 14-200 Iława.

Zakres prac w miejscach nierówności w celu przywrócenia właściwego stanu technicznego boiska obejmuje:
1) dosypanie drobnej frakcji kruszywa 0,075/4mm na istniejącej podbudowie wraz z zagęszczeniem w miejscach zagłębień. Przed dosypaniem wskazane jest powierzchniowe wzruszenie podbudowy;
2) zebranie wierzchniej warstwy kruszywa odpowiednio większej grubości w miejscach wyniesień i wyrównanie z uzupełnieniem kruszywa frakcji 0,075/4mm z zagęszczeniem;
3) po wykonaniu powyższego należy wykonać podklejenie i ponowne ułożenie wcześniej zdjętej trawy.

Zad. 2. Przeprowadzenie sezonowej konserwacji sztucznej trawy zgodnie z instrukcją użytkowania i konserwacją sztucznej trawy (zał. nr 3).

Przewidywany zakres prac do wykonania:
zamiatanie osadów z powierzchni,
oczyszczenie murawy poprzez czesanie oraz bronowanie usuwające brud, kamienie czy inne zanieczyszczenia takie jak kawałki szkła, plastiku, kapsle itp,
rozdrobnienie materiału wypełniającego tak, aby ten nie uległ kondensacji lub innemu procesowi powodującemu zbicie tegoż granulatu w większe kawałki, co uniemożliwiłoby prawidłowy drenaż boiska,
stosowanie środków zapobiegających tworzeniu się mchów i glonów oraz środków niszczących roztocza,
równomierne rozprowadzenie granulatu na całej nawierzchni, co powoduje, że włókna z trawy nie niszczą się tak bardzo podczas codziennego użytkowania oraz redukuje się możliwość ich wyrwania,
uzupełnienie brakującego granulatu,
czesanie specjalnymi szczotkami, dzięki czemu maszyna prostuje i odświeża pozaginane i połamane włókna trawy.
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, a na życzenie Wykonawcy może się ona odbyć przy udziale przedstawiciela Zamawiającego po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Niedoszacowanie lub błędna ocena ilości nie może być podstawą do roszczeń finansowych w stosunku do Zamawiającego.

Dokument nr: RIiGK.ZO.37.2019

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na druku, stanowiącym Załącznik nr 1 za pośrednictwem platformy E-Zamawiający w formie elektronicznej na adres https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl, w terminie do dnia 30.08.2019 r. do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania robót: w okresie od 01 do 31 października 2019r.
Za datę wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający przyjmuje datę podpisania protokołu odbioru robót.

Wymagania:
WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Wszystkie prace muszą zostać zrealizowane wyłącznie z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
2. Wszelkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami BHP.
3. Okres gwarancji na wykonane prace dla zad. nr 1: 36 miesięcy.
4. Kryteria oceny ofert

Cena ryczałtowa za wykonanie zamówienia, określone odrębnie dla zad. 1 i 2.

5. Informacja o wagach punktowych lub procentowych dla zadania 1 i 2.

Cena - 100%

6. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty dla zadania 1 i 2.

Cena - 100%
Punkty przyznawane za kryterium ,,cena ryczałtowa za całość zamówienia" będą liczone wg następującego wzoru: C = (Cnaj : Co) x 100 gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cnaj - najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co - cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany

7. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się zmiany takiej umowy
Nie dotyczy
9. Warunki płatności

Zamawiający określa następujące warunki płatności:
Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo odbiorczego. Termin zapłaty wynagrodzenia - 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferenta, bez podania uzasadnienia.

Do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) - zgodnie z art. 4 pkt. 8 tejże ustawy.

Uwagi:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Władysławowo - Urząd Miejski we Władysławowie;
inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim we Władysławowie jest Pan Grzegorz Nowak, kontakt: adres e-mail: g.nowak@wladyslawowo.pl, telefon 58 674 55 55;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym nr RIiGK.ZO.37.2019.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2 ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
W razie pytań proszę kontaktować się z Panem Robertem Eitner - Inspektorem ds. drogowych, tel. 0-58 6745474, e-mail: r.eitner@wladyslawowo.pl lub Panią Wiesławą Karczewską- Kierownikiem Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, tel. 0-58 6745470, e-mail: w.karczewska@wladyslawowo.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.