Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3938z ostatnich 7 dni
16489z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia drogowego oraz budowa oświetlenia i gniazd altany i skweru rekreacyjnego

Przedmiot:

Budowa oświetlenia drogowego oraz budowa oświetlenia i gniazd altany i skweru rekreacyjnego

Data zamieszczenia: 2019-08-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Władysławowo
ul. gen. J. Hallera 19
84-120 Władysławowo
powiat: pucki
tel. 58 674-07-21, faks 58 674 54 36
zamowienia@wladyslawowo.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Władysławowo
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Karwia oraz budowa oświetlenia i gniazd altany i skweru rekreacyjnego w Ostrowie
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Karwia oraz budowa oświetlenia i gniazd altany i sceny skweru rekreacyjnego w Ostrowie. Zamówienie podzielone jest na trzy części. CZĘŚĆ 1: obejmuje budowę oświetlenia drogowego ul. Konwalii i ul. Stokrotki w Karwi (etap VI). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik A do SIWZ oraz Dokumentacja Projektowa i Wykonawcza. CZĘŚĆ 2: obejmuje budowę oświetlenia drogowego łącznika pomiędzy ul. Śmiałą i Hożą w Karwi. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik B do SIWZ oraz Dokumentacja Projektowa i Wykonawcza. CZĘŚĆ 3: obejmuje budowę oświetlenia i gniazd altany i sceny skweru rekreacyjnego w Ostrowie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik C do SIWZ oraz Dokumentacja Projektowa i Wykonawcza

Część nr: 1 Nazwa: Budowa oświetlenia drogowego ul. Konwalii i ul. Stokrotki w Karwi (etap VI).
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Budowa oświetlenia drogowego ul. Stokrotki w Karwi Opis: a) sieć oświetlenia - odcinek z 2 oprawami: 2 słupy oświetleniowe okrągłe - ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 9005 (czarny) (7 m) wraz z fundamentem F120/43 i oprawami LED typu Philips BGP760 T25 1xLED60-4S/740 DM10 4000K, 39W z redukcją mocy - odcinek z 3 oprawami: 3 słupy oświetleniowe okrągłe - ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 9005 (czarny) (7 m) wraz z fundamentem F120/43 i oprawami LED typu Philips BGP760 T25 1xLED60-4S/740 DM10 4000K, 39W z redukcją mocy Łącznie: ok. 183 m sieci kablowej YAKXS 4x25 (długość kabla 215 m) + bednarka 25x4mm ok. 6 m rury osłonowej DVR 110mm UWAGA: Należy zastosować taki słup, wysięgnik i oprawę identyczną lub podobną jaką zastosowano już na tej ulicy 2. Budowa oświetlenia drogowego ul. Konwalii w Karwi Opis: a) sieć oświetlenia ok. 160 m sieci kablowej YAKXS 4x25 (długość kabla 123 m) + bednarka 25x4mm ok. 21 m rury osłonowej DVK 110mm 3 słupy oświetleniowe okrągłe - ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor RAL 9005 (czarny) o wys. 7 m i z fundamentem F120/43 i oprawami LED typu Philips BGP760 T25 1xLED60-4S/740 DM10 4000K, 39W z redukcją mocy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 70
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Budowa oświetlenia drogowego łącznika pomiędzy ul. Śmiałą i Hożą w Karwi.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa oświetlenia drogowego łącznika pomiędzy ul. Śmiałą i Hożą w Karwi. Opis: a) sieć oświetlenia ok. 86 m sieci kablowej YAKXS 4x25 (długość kabla 121 m) + bednarka 25x4mm ok. 83 m rury osłonowej DVR 110mm ok. 76 m rury osłonowej dwudzielnej A 110mm dla kabla średniego napięcia ułożonego wzdłuż trasy ok. 19 m przecisku SRS-G 110/6,3 mm 1 szt. tabliczki podziałowej 2 słupy oświetleniowe okrągłe typu ANTARES 6 m - ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 9005 - kolor czarny wraz z fundamentem F120/43 i oprawami LED typu Philips BGP760 T25 1xLED39-4S/740 DM10 4000K, 26,5W z redukcją mocy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 70
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Budowa oświetlenia i gniazd altany i sceny skweru rekreacyjnego w Ostrowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa oświetlenia i gniazd: - altany i sceny skweru rekreacyjnego w Ostrowie. Opis: a) sieć oświetlenia altany ok. 20 m sieci kablowej YKYżo 3x1,5 (długość kabla 150 m, w tym ok. 125 m układane w konstrukcji altany lub na zewnątrz profili) ok. 99 m kanału instalacyjnego w kolorze konstrukcji stalowej 11 szt. opraw architektonicznych typu 9LED - 12W b) zasilanie gniazd serwisowych ok. 60 m sieci kablowej YKYżo 3x2,5 (długość kabla 92 m) 4 szt. gniazd podłogowych typu z1 IP67 dekiel aluminiowy UWAGA : Zakres powyższych prac będzie wykonywany w terminie budowy altany i sceny, realizowanych w innym postępowaniu przetargowym Warunki realizacji zamówienia dla Części III: a) Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy i koordynacji swoich działań z innymi wykonawcami, realizującymi roboty budowlane na terenie i w otoczeniu altany i sceny skweru rekreacyjnego w Ostrowie. b) Wykonawca jest zobowiązany do wymiany, pozyskiwania i dostarczania innym wykonawcom, realizującym roboty budowlane na terenie i w otoczeniu altany i sceny skweru rekreacyjnego w Ostrowie, wszelkich informacji potrzebnych do koordynacji ich robót z pracami objętymi Przedmiotem Umowy. c) Współpraca z wykonawcą wykonującym roboty budowlane związane z budową altany oraz sceny skweru rekreacyjnego w Ostrowie, który to wyłoniony zostanie w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Centrum Kultury Promocji i Sportu we Władysławowie z siedzibą przy ul. Towarowej 8, (przypuszczalny termin realizacji tego zamówienia to 30.11.2019r.) i wzajemna koordynacja działań, do których Wykonawca jest zobowiązany, ma zapewnić nieprzerwany i sprawny dojazd do wszystkich obiektów, zarówno funkcjonujących jak i będących w budowie, położonych w otoczeniu altany oraz sceny skweru rekreacyjnego w Ostrowie. Współpraca z innymi wykonawcami ma zapewnić również brak wzajemnego blokowania frontów robót budowlanych przy obiektach i bezkolizyjne prace związane z układaniem sieci i instalacji elektrycznej. d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację prac swoich Podwykonawców i winien stworzyć i kontrolować program robót z każdym Podwykonawcą zaangażowanym w prace przewidziane Przedmiotem Umowy, a także pozyskiwać i dostarczać wszelkich informacji potrzebnych do koordynacji ich robót z pracami objętymi Przedmiotem Umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9, 45316100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 588390-N-2019, ZP.271.33.RIiGK.19

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem kuriera lub posłańca
Adres:
Urząd Miejski we Władysławowie, ul. Gen. J. Hallera 19,84-120 Władysławowo, pok. 308

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-09, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zdolność techniczna lub zawodowa - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: 1.1. dysponują osobą/osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych branży elektrycznej bez ograniczeń. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018r., poz. 2272). 1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną, w ramach jednego "odrębnego kontraktu", polegającą na budowie oświetlenia drogowego o wartości robót nie mniejszej niż 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). UWAGA. Zamawiający ,,odrębny kontrakt" rozumie jako jedną, pisemną umowę odpłatną - a nie sumę pojedynczych ustnych bądź pisemnych umów/zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu. Uwaga. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, do oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawca może posłużyć się tą samą robotą budowlaną. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. 3. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Stosownie do zapisów art. 24aa ustawy PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a tylko w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokona badania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 4.1 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 4.2 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenia i dokumenty składane obligatoryjnie wraz z ofertą: 1.1 Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu i SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: - nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp, - spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale 5 SIWZ. Wzory oświadczeń stanowią załączniki nr 3 i nr 4 do SIWZ. 1.2 wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, jest zobowiązany do zamieszczenia informacji o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.1. Wzory oświadczeń stanowią załączniki nr 3 i 4 do SIWZ. 2. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów trzecich Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do formularza oferty. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. 3. Oświadczenia składane obligatoryjnie przez wszystkich wykonawców w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego wykazu złożonych ofert Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wykaz ofert złożonych w danym postępowaniu. 1.3 wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, jest zobowiązany do zamieszczenia informacji o tych podwykonawcach w oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 1.4 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wzory oświadczeń stanowią załączniki nr 3 i 4 do SIWZ. 1.5 Wykonawca, który przewiduje powierzenie części zamówienia do wykonania przez podwykonawców składa wraz z ofertą oświadczenie (wykaz podwykonawców) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 1.6 Potwierdzenie wniesienia wadium. 1.7 Odpowiednie pełnomocnictwa w sytuacji, gdy oferta będzie podpisana przez osoby upoważnione do składania woli w imieniu wykonawcy oraz w przypadku składania oferty wspólnej.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja na wykonane roboty budowlane 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.