Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
827z dziś
4816z ostatnich 7 dni
16748z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa budynku

Przedmiot:

Przebudowa budynku

Data zamieszczenia: 2019-08-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Nowych Syntez Chemicznych
ul. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A
24-110 Puławy
powiat: puławski
tel. (81) 473 14 00
katarzyna.kuszyk@ins.pulawy.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: 25.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa budynku E 24 w ramach projektu ,,Modernizacja węzła przygotowania i formowania materiałów w doświadczalno-produkcyjnej instalacji otrzymywania katalizatorów i nośników ceramicznych"
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa budynku E 24 w ramach projektu ,,Modernizacja węzła przygotowania i formowania materiałów w doświadczalno-produkcyjnej instalacji otrzymywania katalizatorów i nośników ceramicznych" Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: - Robót budowlanych branży budowlanej - Robot budowalnych branży konstrukcyjnej , - Robót budowlanych branży instalacyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt wykonawczy, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ. Przebudowa budynku E 24 realizowana jest na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę: AB.6740.9.431.2019 z dnia 08.07.2019r. Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizowanej inwestycji, tj., Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, 24 - 110 Puławy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, w celu zdobycia informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, niezależnie od informacji zawartych w SIWZ. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają telefonicznego uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Kontakt do Przedstawiciela Zamawiającego odpowiedzialnego za przeprowadzenie wizji lokalnej Pan Mirosław Bąk Tel. (81) 473 15 07, mobile 603 766 067, Email : miroslaw.bak@ins.pulawy.pl ; Pan Łukasz Moskalik tel. (81) 473 15 10, mobile 605 430 857, email: lukasz.moskalik@ins.pulawy.pl . Przed rozpoczęciem wizji przedstawiciele Wykonawców obowiązani będą potwierdzić swoją tożsamość (przedstawić dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość). Informujemy, że Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych nie jest miejscem publicznie dostępnym i dotarcie w wyznaczone miejsce wiąże się z przejściem ściśle określonej procedury sprawdzającej, dotarcie do wyznaczonego budynku - po otrzymaniu odpowiedniej przepustki

CPV: 45000000-7,45300000-0

Dokument nr: 589212-N-2019, INS/KAT-12/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ins.pulawy.pl/BIP/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 Puławy Kancelaria, pokój nr 50 bud. E-40, poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 15:00

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-17, godzina: 10:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 100
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiadanie środków finansowych w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości nie mniejszej niż 600 000,00 zł lub posiadanie zdolności kredytowej w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości nie mniejszej niż 600 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) wykonanie w okresie ostatnich (5) pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie: a) co najmniej 2 (dwóch) zamówień w zakresie robót budowlanych dla branży budowlano - konstrukcyjnej o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 PLN netto (sześćset tysięcyzłotych) każda [dla robót rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 600.000,00 PLN netto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy]; oraz b) co najmniej 2 (dwóch) zamówień w zakresie robót budowlanych dla branży instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, odwodnieni liniowych o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 PLN netto (czterdzieści tysięcy złotych) każda [dla robót rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 40.000,00 PLN netto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy]; 2) dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: a) branży konstrukcyjno - budowlanej, b) branży instalacyjnej z zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (podstawa prawna art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm. Oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. ,,w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie" t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 831) W przypadku dysponowania przez Wykonawcę więcej niż jedną osobą, jedna z powyższych osób wskazana przez Wykonawcę będzie pełnić funkcję koordynatora oraz kierownika robót.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - warunki udziału w postępowaniu, muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie. - brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający wykonanie: a) co najmniej 2 (dwóch) zamówień w zakresie robót budowlanych dla branży budowlano - konstrukcyjnej o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 PLN netto (sześćset tysięcy złotych) każda [dla robót rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 600.000,00 PLN netto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy]; oraz b) co najmniej 2 (dwóch) zamówień w zakresie robót budowlanych dla branży instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, odwodnień liniowych o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 PLN netto (czterdzieści tysięcy złotych) każda [dla robót rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 40.000,00 PLN netto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy]; z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobą/ami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: a) branży konstrukcyjno - budowlanej, b) branży instalacyjnej z zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (podstawa prawna art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm. Oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. ,,w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie" t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 831) Jeżeli Wykonawca będzie dysponował więcej niż jedną osobą, jedna z powyższych osób wskazana przez Wykonawcę będzie pełnić funkcję koordynatora oraz kierownika robót. 3) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert potwierdzającą posiadanie środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 600 000,00 zł lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 600 000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III. 4) składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w pkt III.4), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 90,00
Okres gwarancji 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.