Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3938z ostatnich 7 dni
16489z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nadzór inwestorski nad realizacją zadań inwestycyjnych

Przedmiot:

Nadzór inwestorski nad realizacją zadań inwestycyjnych

Data zamieszczenia: 2019-08-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kłecko
ul. Dworcowa 14
62-270 Kłecko
powiat: gnieźnieński
tel. 614270125, faks 614270221
przetargi@klecko.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kłecko
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nadzór inwestorski nad realizacją zadań inwestycyjnych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czechy, Dziećmiarki, Polska Wieś, Charbowo i Ułanowo
1) Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla czterech zadań inwestycyjnych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechy, Dziećmiarki, Polska Wieś, Charbowo i Ułanowo w gminie Kłecko, obejmujące całość robót wynikających z umowy z wyłonionym Wykonawcą. 2) Długość budowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 15,196 km, w tym 14 przepompowni ścieków. Szczegółowy zakres robót budowlanych, nad którymi wykonywany będzie nadzór inwestorski, zawarty został w dokumentacji, która dostępna jest na stronie internetowej http://bip.klecko.pl w zakładce Przetargi 2019 w ramach następujących postępowań: . RIG.271.2.2019.BR . RIG.271.4.2019.BR . RIG.271.5.2019.BR . RIG.271.6.2019.BR. 3) Nadzór inwestorski będzie pełniony w branży sanitarnej, elektrycznej i drogowej

CPV: 71520000-9,71247000-1

Dokument nr: 589176-N-2019, RIG.271.10.2019.BR

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.klecko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-03, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-10-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-10-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: . Inspektor nadzoru branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, posiadający uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) lub uprawnienia równoważne wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonywaniu samodzielnych funkcji kierowania lub nadzoru nad robotami budowlanymi oraz posiadający następujące doświadczenie: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego na co najmniej 1 robocie budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości inwestycji nie mniejszej niż 1 500 000 złotych; oraz . Inspektor nadzoru branży drogowej posiadający uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności drogowej wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) lub uprawnienia równoważne wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, oraz posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonywaniu samodzielnych funkcji kierowania lub nadzoru nad robotami budowlanymi oraz posiadający następujące doświadczenie: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, na co najmniej 1 robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie ulic i dróg o wartości inwestycji nie mniejszej niż 500 000 złotych; oraz . Inspektor nadzoru branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) lub uprawnienia równoważne wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, oraz posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonywaniu samodzielnych funkcji kierowania lub nadzoru nad robotami budowlanymi oraz posiadający następujące doświadczenie: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, na co najmniej 1 robocie budowlanej polegającej budowie, przebudowie instalacji elektroenergetycznych w obiektach budowlanych i / lub budynkach o wartości inwestycji nie mniejszej niż 200 000 złotych. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.). Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wymienionych funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca, a które zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za pełnienie nadzoru, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z Rozdz. VI pkt. 1 b SIWZ - według załącznika nr 6.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy - wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, - pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeśli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, - pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego - jeśli dotyczy, pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej notarialnie; - oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO - jeżeli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. - Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp (można w tym celu wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Ilość wizyt kontrolnych inspektora branży instalacyjnej na budowie 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.