Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3938z ostatnich 7 dni
16489z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont odcinka ulicy

Przedmiot:

Remont odcinka ulicy

Data zamieszczenia: 2019-08-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o
ul. Władysława IV nr 9
81-703 Sopot
powiat: Sopot
tel: 58 740 43 00 fax: 58 555 97 11, tel 58 740 43 00
sekretariat@strefa.gda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Sopot
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont odcinka ul. M. Stankiewicza na działce nr 10/15, obręb 2 w miejscowości Tczew, powiat tczewski
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W związku z degradacją nawierzchni ulicy M. Stankiewicza, Zamawiający przystąpił do ogłoszenia
postępowania na wykonanie prac budowlanych w zakresie odtworzenia nawierzchni drogi
i przywrócenia jej niwelety do rzędnych wskazanych na mapach z PODGiK w Tczewie. Remont
odcinka ul.M.Stankiewicza w miejscowości Tczew, powiat tczewski na działce nr 10/15, obręb
2,obejmuje nawierzchnię o długości 31 mb i powierzchni całkowitej 150m2. Roboty budowlane
polegać będą na rozbiórce istniejącej nawierzchni i odtworzenie jej z jednoczesnym podniesieniu
obecnych rzędnych drogi - maksymalnie o 15cm.
1. Stan istniejący:
Odcinek ulicy ,która podlega remontowi, jest drogą bez możliwości przejazdu i stanowi
alternatywny dojazd do zakładów Metrix Metal ( Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac
z całkowitym wyłączeniem tego odcinka z ruchu). Na przebudowywanym odcinku drogi
występuje obecnie zagospodarowanie w postaci nawierzchni z kostki betonowej brukowej
z jednostronnym spadkiem i obustronnym oporem w postaci krawężników betonowych. W
poprzek zakładanego do remontu odcinka drogi występują sieci kanalizacji deszczowej 315
i kolektory sanitarne 2x1500, które nie będą w kolizji z prowadzonymi pracami. Nawierzchnia
istniejącej jezdni - nawierzchnia z kostki betonowej brukowej o szerokości 4,7m brak jest
chodnika. Odwodnienie istniejącej droga odbywa się poprzez wpust uliczny.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
2.1 Wszystkie prace administracyjne, urzędowe, organizacyjne i inne niezbędne do skutecznego
rozpoczęcia, prowadzenia i skutecznego zakończenia przedmiotowego zadania.
2.2 Oznakowanie miejsca prowadzenia prac budowlanych - przed rozpoczęciem robót należy
uzgodnić z Zamawiającym projekt oznakowania robót.
2.3 Wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową p.n.: ,,Remont odcinka
ul.M.Stankiewicza w miejscowości Tczew, powiat tczewski na działce nr 10/15, obręb 2.",
w tym:
o rozbiórki nawierzchni z kostki betonowej brukowej na powierzchni 150 m2 oraz
krawężników o łącznej długości 62mb;
o korytowanie w zakresie wynikającym z przyjętych grubości warstw konstrukcyjnych
o łącznej powierzchni 47m3;
o wzmocnienie podłoża stabilizacją spoiwem hydraulicznym lub innym spoiwem
zapewniającym wymaganą wartość wytrzymałości na ściskanie Rm = 2,5 MPa gr. 25 cm.
o ułożenie 62mb krawężnika na ławie betonowej z oporem - krawężniki nadające się do
ponownego ułożenia Wykonawca oczyści i wbuduje ponownie, pozostałe dostarczy
Zamawiający ;
o wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - mieszanka niezwiązana 0/31,5 gr. 20 cm;
o wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej fazowanej gr. 8 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm. - Zamawiający zakłada odtworzenie nawierzchni z
kostki istniejącej - zaleca się aby do wyceny robót Wykonawca założył że, 10% z
rozbieranej kostki nie będzie nadawać się do ponownego wbudowania. Koszt zakupu
kostki nie nadającej się do ponownego wbudowania, spoczywa na Wykonawcy.
o Wykonanie warstwy humusu grubości 10cm o łącznej powierzchni 38m2 z obsianiem
trawą
2.4 Utrzymywanie terenu budowy w należytym stanie i wywiezienia odpadów na legalne
składowisko odpadów lub utylizacji w inny sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi zagospodarowania odpadów.
2.5 Przywrócenia do stanu poprzedniego terenów przejętych czasowo w związku z realizacją
przedmiotu Umowy wraz z odtworzeniem terenów zielonych, ewentualnych nawierzchni oraz
naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na terenach sąsiednich.
2.6 Wykonanie pomiaru powykonawczego wraz z rejestracją mapy w PODGiK.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca
załącznik nr 4 do Zaproszenia.
4. Materiały potrzebne do wykonania robót objętych nn postępowaniem, dostarcza Wykonawca
w cenie zamówienia. Materiał w postaci krawężników 15x30x100, stanowiących obustronny opór
dla nawierzchni drogi, dostarczy Zamawiający.
5. Wykonawca wykona roboty objęte nn postępowaniem, przy użyciu sprzętu, urządzeń
i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom oraz
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
6. Zamawiający wymaga aby, Wykonawca na etapie przygotowywania oferty dokonał wizji lokalnej
terenu, w celu oceny zakresu prac niezbędnych dla właściwego oszacowania kosztu robót. Wizję
terenu należy dokonać w obecności osobą merytoryczną z PSSE/BOT (patrz punkt 10 ust.1) po
uprzednim ustaleniu daty i godziny spotkania.
7. Wykonawca w toku przygotowania oferty może zwracać się do Zamawiającego
z pytaniami i wątpliwościami, zgodnie z pkt X.1 Zaproszenia. Zamawiający udzieli niezwłocznie
wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do dnia 27.08.2019 r. włącznie.

Dokument nr: BOT/361/JD/2019

Składanie ofert:
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie Zamawiającego w za klejonej
kopercie opisanej jako: ,,Remont odcinka ul. M.Stankiewicza na działce nr 10/15
w miejscowości Tczew, powiat tczewski, obręb 2."
2. Miejsce złożenia/przesłania ofert:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
3. Termin składania ofert:
Nieprzekraczalny termin składania ofert: do dnia 29.08.2019 r. do godz. 12.00,
(w przypadku ofert wysyłanych pocztą, decyduje data i godzina wpływu).

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego bez uwag i usterek.

Wymagania:
III. WYMAGANY OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI
Przedmiot niniejszego zamówienia objęty jest minimum 60 miesięcznym okresem rękojmi
i gwarancji, liczonym od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy przez
Zamawiającego. Okres rękojmi i gwarancji ulega wydłużeniu w przypadku konieczności usunięcia
wad i usterek opisanych w Protokole Odbioru Końcowego o czas usunięcia tych wad i usterek.
IV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena musi być wyrażona w polskich złotych i groszach cyfrowo oraz słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot
zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. Każdy Wykonawca może podać tylko jedną
cenę.
2. Cena podana w ofercie będzie obejmować wszystkie koszty i składniki wynikające wprost
z Zaproszenia oraz Umowy, jak również koszty w nich nieujęte, a bez których nie można
wykonać zamówienia lub jego wykonanie obciążone będzie wadami.
3. Cena ofertowa stanowić będzie w Umowie wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie
ryczałtowe stanowi wynagrodzenie z tytułu wykonania całości przedmiotu umowy, zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i nie podlega
podwyższeniu.
4. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził warunki
wykonania przedmiotu zamówienia.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia oraz dysponują osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia;
c. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. wykonali
w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zlecenia
dotyczących realizacji jezdni, parkingów lub placów z kostki betonowej brukowej o pow. co
najmniej 200 m2.
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe
i terminowe wykonanie zamówienia;
e. nie wszczęto w stosunku do nich postępowania upadłościowego ani też nie otwarto wobec
nich likwidacji.
2. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, warunki opisane w ust. 1 pkt. a-e spełniają
oni wspólnie.
3. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia",
w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w części
V Zaproszenia. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie,
iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie tego warunku będzie skutkowało
odrzuceniem oferty.
4 Oferty, w których cena wyrażona będzie niezgodnie z rozdziałem IV pkt.1 Zaproszenia,
podlegają bezwzględnemu odrzuceniu, z pominięciem trybu wezwania do uzupełnienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego Zaproszenia, anulowania
postępowania oraz do odstąpienia od finalnego wyboru Wykonawcy w każdym czasie i na
każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta winna być zgodna z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu oraz Umowie.
2. Oferta musi zawierać:
a. zaparafowany wzór umowy wraz z wszystkimi załącznikami nr: 3, 4, 5, 6 i 7(załącznik
nr 1 do Zaproszenia);
b. wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 2 do Zaproszenia;
c. wypełniony wykaz, zawierający co najmniej 2 zlecenia dotyczący realizacji jezdni, parkingów
lub placów z kostki betonowej brukowej o pow. co najmniej 200 m2, zrealizowane w okresie
ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z wymaganymi
poświadczeniami - wg załącznika nr 3 do Zaproszenia;
d. poświadczenia wykonania zamówienia z należytą starannością przez Wykonawcę,
0 których mowa w rozdziale VI pkt 2.c. Zaproszenia, w formie listu referencyjnego lub
poświadczonej za zgodność kopii protokołu bez uwag z odbioru końcowego robót;
e. pełnomocnictwo (w przypadku podpisywania oferty przez osoby(ę) niewymienione@
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy);
f. aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub aktualną informację z Centralnej Ewidencji
1 Informacji o Działalności Gospodarczej (nie starszy niż 1 miesiąc przed dniem złożenia
oferty);
g. jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest
udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
W szczególności za dowód uznaje się pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia;
h. podpisane i opatrzone datą oświadczenie dotyczące klauzuli RODO - załącznik nr 5 do
Zaproszenia.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, a każda zapisana
strona oferty (wraz z załącznikami) powinna być ponumerowana kolejno. Wszystkie karty
oferty powinny być ze sobą trwale spięte.
4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e)
do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań finansowych w wysokości
odpowiadającej cenie oferty lub posiadającą(e) stosowne pełnomocnictwo, przy czym:
a. załączone do oferty kopie dokumentów powinny być sporządzone w formie kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem;
b. wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załączników muszą być parafowane
(lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) upełnomocnioną do reprezentowania
Wykonawcy. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby parafującej).
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści
Zaproszenia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów ofertowania.
7. W przypadku oferty niekompletnej - zawierającej braki (z zastrzeżeniem rozdziału V pkt 4
Zaproszenia), Zamawiający wezwie Wykonawcę do jej uzupełnienia w sposób wskazany
w wezwaniu. Termin do uzupełnienia wynosi 5 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania
Wykonawcy, pod rygorem pozostawienia oferty zawierającej braki bez rozpatrywania.
Zamawiający w celu przyspieszenia postępowania zastrzega sobie prawo do wysyłania wezwań
do uzupełnienia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, na aktualny
i użytkowany adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Wysłane
w ten sposób wezwanie uznaje się za skutecznie doręczone i rozpoczyna bieg terminu
wymaganego do uzupełnienia oferty.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu, tj. sporządzone zgodnie
z wymaganiami określonymi w rozdziałach II, III, IV, V, VI, VIII i X Zaproszenia.
2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami.
Lp. Kryterium Waga kryterium Maksymalna ilość punktów
1 Cena netto 100 % 100
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę
punktów - maksymalnie możliwe jest uzyskanie 100 punktów, przy czym w ramach kryterium
,,Cena netto", najwyższą ilość punktów uzyska oferta z najniższą oferowaną ceną netto zgodnie
ze wzorem:
cena najniższa
C =.....................................................x 100
cena oferty rozpatrywanej
C - liczba punktów za kryterium ,,Cena netto" na podstawie wypełnionego formularza oferty.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
IX. TERMIN I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1. Umowa z wyłonionym w toku postępowania Wykonawcą zostanie podpisana zgodnie
z treścią Umowy.
2. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego Zaproszenia, anulowania
postępowania oraz do odstąpienia od finalnego wyboru Wykonawcy w każdym czasie i na
każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.
X. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO
1. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem, Wykonawcy przekazują
wyłącznie w formie pisemnej w języku polskim na adres:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
ul. Władysława IV nr 9, 81-703 Sopot
Dodatkowo skan korespondencji można przesłać na adres email: sekretariat@strefa.gda.pl
oraz j.doniec@strefa.gda.pl.

Kontakt:
2. Dokonanie wizji lokalnej celem zapoznania się z miejscem, którego dotyczy postępowanie, jest
możliwe po uprzednim ustaleniu terminu w dniu roboczym w godzinach 7.00 - 15.00. Osobą
uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Jakub Doniec, Tel.: 607-778-117, e-mail:
j.doniec@strefa.gda.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.