Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
827z dziś
4816z ostatnich 7 dni
16748z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego ,,Centrum Wspierania Nowego Życia -...

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego ,,Centrum Wspierania Nowego Życia - Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego Szpitala

Data zamieszczenia: 2019-08-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
ul. Biernackiego 9
20-089 Lublin
powiat: Lublin
tel. 81 740 86 14, faks 81 740 39 34
zamowienia@spszw.lublin.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: 137 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego ,,Centrum Wspierania Nowego Życia - Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego Szpitala Żydowskiego oraz jego adaptacja w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych, wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem" na rzecz SPSZW im. Jana Bożego w Lublinie w lokalizacji przy ul. Lubartowskiej 81,
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych renowacji, modernizacji, przebudowy, rozbudowy o klatkę schodową i zmiany sposobu użytkowania części zabytkowego budynku dawnego Szpitala Żydowskiego na potrzeby ,,Centrum wspierania nowego życia" (funkcje hotelowo-wystawienniczo-konferencyjne) wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., kanalizacji deszczowej, hydrantową, oddymiania klatki schodowej, grzewczą, wentylacji, klimatyzacji i chłodu, odgromową, elektryczną i teletechniczną; zewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i elektrycznymi wraz z rozbiórką kolidującej infrastruktury, rozbiórką istniejących studni okiennych i wykonaniem nowych, rozbiórką i odtworzeniem schodów zewnętrznych, odcinkiem drogi pożarowej, stanowiskami postojowymi oraz dojściami, dojazdami i utwardzeniem terenu na działce nr ew. 3 (obręb 07-Czwartek, ark. 2) przy ul. Lubartowskiej 81, 83 w Lublinie. Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Lublin. Zakres robót: - roboty rozbiórkowe (wszystkie branże) - roboty konstrukcyjno-budowlane (dobudowa klatki schodowej wraz z szachtem windowym, wymiana stropów, więźby dachowej, pokrycia dachowego, posadzek, inne roboty remontowe, wykończeniowe, elewacji, itp.) - dostawa i montaż dźwigu osobowego (przelotowy o udźwigu 1125kg) - instalacje sanitarne: wewnętrzne- wod.-kan., kanalizacja deszczowa , hydrantowa, oddymiania klatki schodowej, grzewcza, wentylacji, klimatyzacji i chłodu; zewnętrzne instalacje: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej - instalacje elektryczne (rozdzielnice elektryczne, przewody instalacyjne, osprzęt instalacyjny, oprawy oświetleniowe, instalacje zewnętrzne, trasy kablowe, instalacja przeciwoblodzeniowa dachu, połączenia wyrównawcze, instalacje: SSWiN, systemu dozoru wizyjnego, okablowania strukturalnego, kontroli dostępu, oddymiania i przewietrzania, przyzywowa, systemu multimedialnego, domofonowa, sygnalizacji pożaru, odgromowa itp.) - zagospodarowanie terenu: nawierzchnie utwardzone (ruch kołowy, droga pożarowa, chodniki); murek oporowy; zieleń: (wycinka drzew, nasadzenia, trawnik, kwietnik); mała architektura Powierzchnia zabudowy (w zakresie opracowania) 550,93 m2 - stan istniejący, 614,28 m2 - stan projektowany. Powierzchnia biologicznie czynna (w zakresie opracowania) 2 093,37m2 - stan istniejący, 1 588,09 m2 - stan projektowany Powierzchnie utwardzone (drogi, place manewrowe, parkingi, chodniki (w zakresie opracowania) -stan istniejący 676,7 m2, 1 118,63 m2 - stan projektowany Powierzchnia całkowita użytkowa: 1 349,03 m2 Liczba kondygnacji nadziemnych: 2 Liczba kondygnacji podziemnych: 1 Wysokość budynku: 11,66 m Kubatura: 7 912,78 m3 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna (załącznik nr 1 do SIWZ), na którą składają się w szczególności: 1) przedmiary robót, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 3) branżowe projekty wykonawcze. 4) dokumentacja projektowa budowlana 3.4. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. 3.5. Istotne wymagania dotyczące okresu gwarancji: 3.5.1.Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, liczony od daty ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia nie krótszy niż 36 miesięcy, dla elementów wbudowanych, maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia - gwarancja, zgodnie z okresem gwarancji udzielonym przez producenta lecz nie krótsza niż 24 miesiące, w tym na dźwig. Oferowany okres gwarancji na roboty budowlane oraz na dźwig, stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z pkt. 11 oraz ppkt. 18.2.b) niniejszej SIWZ. 3.5.2. Wykonawca zobowiązany będzie ponadto do udzielenia rękojmi za wady fizyczne i prawne na okres odpowiadający okresowi gwarancji, licząc od dnia zakończenia wykonywania robót budowlanych, po protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu, bez zastrzeżeń. Zamawiający będzie wymagał złożenia przez Wykonawcę, wypełnionej karty gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ i przedłożenia przed podpisaniem umowy

CPV: 45262700-8,45111291-4,50531400-0

Dokument nr: 590447-N-2019, DZP.3311-40/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://janbozy.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego ul. Biernackiego 9, 20-089 - Kancelaria (budynek administracji pok. 27) lub drogą pocztową (na własne ryzyko).

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-12, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-04-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia
Informacje dodatkowe suma gwarancyjna nie mniejsza niż: 5 000 000,00 PLN.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek I: - Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert zamówień, polegających na modernizacji, budowie, przebudowie lub rozbudowie, z wykonaniem wewnętrznych instalacji budynków, wraz z zagospodarowaniem terenu, Warunek II: - Zamawiający uzna warunek udziału w tym zakresie za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie osobami, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia, posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Ad. warunek I: - co najmniej 2 (dwóch) zamówień, polegających na modernizacji, budowie, przebudowie lub rozbudowie, z wykonaniem wewnętrznych instalacji, budynków o powierzchni użytkowej objętej modernizacją, budową, przebudową lub rozbudową min. 1 200 m2 i kubaturze min. 7 000 m3, wraz z zagospodarowaniem terenu, o wartości nie mniejszej niż: 6 000 000,00 zł, każda. Ad. warunek II, co najmniej: 1) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, 2) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, na stanowisku kierownika robót sanitarnych, 3) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, na stanowisku kierownika robót elektrycznych.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
8.1. Na potwierdzenie okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i w art. 24 ust. 5 pkt. 1-8, w związku z art. 25 ust. 1 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w ppkt. 8.1.a) - 8.1.i) SIWZ, tj.: 8.1.a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania na karę aresztu Wykonawcy, będącego osobą fizyczną lub urzędującego członka organu zarządzającego, nadzorczego, wspólnika spółki jawnej, partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, prokurenta, za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub środowisku, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 8.1.b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 8.1.c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 8.1.d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku nie dołączenia dokumentu Zamawiający dokona sprawdzenia w oparciu o dostępne rejestry; 8.1.e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 8.1.f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 8.1.g) oświadczenia wykonawcy będącego osoba fizyczną o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego na karę ograniczenia wolności lub grzywny nie niższej niż 3 000 złotych jego organu zarządzającego lub innego wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta za w/w wykroczenie przeciwko prawom pracownika, środowisku; 8.1.h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 8.1.i) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 8.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Dot. § 7, ust. 1-4. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w ppkt. 8.1.a) SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 2) ppkt 8.1.b)-8.1.d) SIWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w ppkt. 8.2.1) i ppkt. 8.2.2), lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ppkt. 8.2.2), lit a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 8.2.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Dot. § 8, ust.1-2. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt. 8.1.a) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w ppkt. 8.2.1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przed terminem składania ofert w postepowaniu. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Podmioty występujące wspólnie składają dokumenty określone w pkt. 8.1. ppkt. 8.1.a).-8.1.i) na każdy z podmiotów z osobna.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7.1. Na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 2), w związku z art. 25 ust. 1, pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów: Na potwierdzenie warunku określonego w pkt. 5.1.c): 7.1.a) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na sumę gwarancyjna określoną przez Zamawiającego w pkt. 5.1.c) SIWZ, wraz z dowodem jej opłacenia. Polisa (lub inny dokument ubezpieczenia) powinna być ważna na dzień złożenia. Na potwierdzenie warunku I określonego w pkt. 5.1.d): 7.1.b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót przedstawiono w Załączniku nr 4 do SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1.b) SIWZ, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. Na potwierdzenie warunku II określonego w pkt. 5.1.d): 7.1.c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego. W wyżej wymienionym wykazie osób muszą być wpisane te same dane osobowe kierownika robót budowlanych, koordynującego pracę na budowie, co osoby zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy. Niedopuszczalna jest zmiana osób po zawarciu umowy, za wyjątkiem zdarzeń losowych Wzór wykazu osób i oświadczenia przedstawiono w Załączniku nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
9.1. Na potwierdzenie okoliczności określonych w art. 24 ust 1, pkt. 23, w związku z art. 25 ust. 1, pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, dostarczy Zamawiającemu dokument, o którym mowa w pkt. 9.2. SIWZ, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj.: 9.2. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca składa wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. Warunek ten powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 10.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i takie pełnomocnictwo powinni dołączyć do oferty. 10.2. Pełnomocnictwo powinno: - jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, - wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oraz musi być podpisane przez wszystkich wymienionych uczestników zgodnie z zasadami reprezentacji lub określać indywidualne pełnomocnictwo dla Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym: dokumenty wskazane w pkt 6 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie, pozostałe dokumenty wskazane w rozdziale. IV SIWZ składają wszyscy Wykonawcy wspólnie. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1. 10.3. Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 10.4. Wszelka korespondencja dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem. 10.5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa podmiotów występujących wspólnie będzie wówczas załącznikiem do umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Okres gwarancji jakości 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.