Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3938z ostatnich 7 dni
16489z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa nawierzchni ulic

Przedmiot:

Budowa nawierzchni ulic

Data zamieszczenia: 2019-08-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Polkowice
ul. Rynek 1
59-100 Polkowice
powiat: polkowicki
tel. 076 84 74 121, faks 076 72 46 780
zp@ug.polkowice.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: 15.000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa nawierzchni ulic: Gaikowej, Jagodowej i Zielonej w Sobinie"
Przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa nawierzchni ulic : Gaikowej, Jagodowej i Zielonej w Sobinie" w ramach zadania budżetowego pn. ,,Budowa ulicy Gaikowej, Jagodowej i Zielonej w Sobinie". Przedmiot zamówienia został ustalony na podstawie projektu budowlanego i wykonawczych autorstwa ,,WIR" Zakład Usługowo-Projektowy mgr inż. Wiera Śnieżko - Nikończuk, 59-300 Lubin ul. Wiśniowa 55. Podstawa wykonania robót budowlanych: decyzja pozwolenia na budowę nr 298.2013 wydana przez Starostę Polkowickiego z dnia 19.06.2013 r. Teren objęty robotami: działka geodezyjna nr 35/1, 11/3, 10/8, 62, 76/2, 79, 76/1, obręb Sobin. Przedmiotem inwestycji jest budowa nawierzchni odcinków dróg wewnętrznych ulic: Gaikowej, Jagodowej i Zielonej w Sobinie na łącznej długości, tj. ok 725,89 mb wraz z kanalizacją deszczową W ramach inwestycji wykonane zostanie zagospodarowanie pasa drogowego obejmujące budowę nawierzchnię jezdni, kanalizację deszczowa dla odwodnienia pasa drogowego oraz usunięcie kolizji z istniejącą siecią oświetlenia drogowego. Przedmiot zamówienie obejmuje w szczególności : a) roboty ziemne, b) zabezpieczenie elementów uzbrojenia podziemnego, c) budowę kanalizacji deszczowej, d) przebudowę istniejącego oświetlenia drogowego e) elementy nawierzchni (krawężniki, obrzeża), f) budowę nawierzchni, g) organizację ruchu. Zakres podstawowy robót stanowiący przedmiot umowy został opisany dokumentami takimi jak: a) projekt budowlany i wykonawcze, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, c) przedmiary robót

CPV: 45230000-8,45100000-8,45110000-1,45233220-7,45236000-0,45233252-0

Dokument nr: 590439-N-2019, ZP.271.42.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.polkowice.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
PISEMNIE
Adres:
Urząd Gminy, ul. Rynek 1 , 59-100 Polkowice, Kancelaria - pok. nr 10

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-13, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 224
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: o należytą realizację w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, ? co najmniej trzech różnych zamówień o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotowym do niniejszego zamówienia w zakresie budowy lub przebudowy dróg, nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej o łącznej powierzchni min. 3.500,00 m2, w których co najmniej jedno zamówienie wykonano o powierzchni 2.000,00 m2; ? co najmniej jednego zamówienia w branży sanitarnej, polegającego na budowie, przebudowie sieci uzbrojenia podziemnego w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej o łącznym zakresie min. 350 mb; ? co najmniej jednego zamówienia w branży elektrycznej polegającego na budowie, przebudowie sieci uzbrojenia podziemnego w zakresie oświetlenia drogowego o łącznym zakresie min. 150 mb, o możliwość dysponowania, co najmniej jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane określone przepisami prawa budowlanego upoważniające do prowadzenia robót w specjalności: ? drogowej, ? sanitarnej, ? elektrycznej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. III. pkt 1.2) SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z nich wykaże należytą realizację: a) minimum trzech różnych zamówień o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotowym do niniejszego zamówienia w zakresie budowy lub przebudowy dróg, nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej o łącznej powierzchni min. 3.500,00 m2, w których co najmniej jedno zamówienie wykonano o powierzchni 2.000,00 m2; b) minimum jednego zamówienia w branży sanitarnej, polegającego na budowie, przebudowie sieci uzbrojenia podziemnego w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej o łącznym zakresie min. 350 mb; c) minimum jednego zamówienia w branży elektrycznej polegającego na budowie, przebudowie sieci uzbrojenia podziemnego w zakresie oświetlenia drogowego o łącznym zakresie min. 150 mb.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika. 2. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika 3. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 4. Zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w sytuacji określonej w art. 22a ustawy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ryczałtowa brutto 60,00
Okres udzielonej gwarancji jakości 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.