Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
827z dziś
4816z ostatnich 7 dni
16748z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa olejów silnikowych, tarcz i klocków hamulcowych oraz chemii warsztatowej

Przedmiot:

Dostawa olejów silnikowych, tarcz i klocków hamulcowych oraz chemii warsztatowej

Data zamieszczenia: 2019-09-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie
ul. Poznańska 22
00-685 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 225 251 243, faks 225 251 279
agnieszka.sztorc@meditrans.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa olejów silnikowych, tarcz i klocków hamulcowych oraz chemii warsztatowej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa olejów silnikowych i płynów samochodowych, preparatów do myjni automatycznej, tarcz i klocków hamulcowych oraz chemii warsztatowej szczegółowo opisanych w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Wykaz zadań będących przedmiotem zamówienia: Zadanie 1. Olej do pojazdów marki Mercedes Zadanie 2. Chemia warsztatowa Zadanie 3. Preparaty do myjni automatycznej Zadanie 4. Sorbent Zadanie 5. Tarcze i klocki hamulcowe do pojazdów marki Renault Dla zadań nr 1-4: 1. Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 m-cy od daty podpisania umowy. 2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych. 3. Przez cały okres obowiązywania umowy dostawy realizowane będą na warunkach i cenach określonych w podpisanej umowie. 4. Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych do wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ. Przez produkt równoważny rozumie się produkt o parametrach jakościowych takich samych lub lepszych jak te, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Posiadający te same cechy funkcjonalne, co wskazany w SIWZ konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Dla zadania nr 5: 1. Oryginalne części zamienne (O, Q) - części produkowane przez producenta pojazdów danej marki, a także części o tej samej jakości, co elementy zastosowane w montażu pojazdu silnikowego oraz które są produkowane zgodnie ze specyfikacjami i normami produkcji, dostarczonymi przez producenta tych pojazdów w odniesieniu do produkcji elementów lub części zapasowych danego pojazdu silnikowego. Obejmuje to części zamienne, które są produkowane na tej samej linii produkcyjnej, co elementy zastosowane przy montażu pojazdu. Ponadto, przyjmuje się, że części zamienne są oryginalne, jeżeli producent tych części zaświadczy, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych pojazdów i są one tej samej jakości, co części stosowane do montażu tych pojazdów. Części zamienne o porównywalnej jakości (PC, PT, PJ) - części zamienne, których producent zaświadczy, że są one tej samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów samochodowych. Inne części zamienne (P, Z, ZJ) - wszystkie pozostałe części, tj. części zamienne, którym nie przysługuje ani status ,,części oryginalnych", ani status ,,części o porównywalnej jakości". Wykonawca gwarantuje, że części zamienne do samochodów będące przedmiotem zamówienia spełniają parametry techniczne i jakościowe określone Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca gwarantuje wymianę części zamiennej w przypadku zastosowania przez producenta pojazdu w procesie produkcji innego typu części niż przedstawione w ofercie. Wykonawca zapewnia, że części zamienne są fabrycznie nowe i sprawne, opakowane, pokryte środkiem konserwującym. Za datę rozpoczęcia biegu terminu gwarancji przyjmuje się datę dostawy danej części. 2. Wykonawca gwarantuje, że części zamienne do samochodów będące przedmiotem zamówienia spełniają parametry techniczne i jakościowe określone Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. 3. Wykonawca gwarantuje wymianę części zamiennej w przypadku zastosowania przez producenta pojazdu w procesie produkcji innego typu części niż przedstawione w ofercie. 4. Wykonawca zapewnia, że części zamienne są fabrycznie nowe i sprawne, opakowane, pokryte środkiem konserwującym. 5. Za datę rozpoczęcia biegu terminu gwarancji przyjmuje się datę dostawy danej części

Część nr: 1 Nazwa: Olej do pojazdów marki Mercedes
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa olejów silnikowych szczegółowo opisanych w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 m-cy od daty podpisania umowy. 2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych. 3. Przez cały okres obowiązywania umowy dostawy realizowane będą na warunkach i cenach określonych w podpisanej umowie. 4. Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych do wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ. Przez produkt równoważny rozumie się produkt o parametrach jakościowych takich samych lub lepszych jak te, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Posiadający te same cechy funkcjonalne, co wskazany w SIWZ konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09211100-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 40000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Parametry techniczne 30,00
Termin dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Chemia warsztatowa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa chemii warsztatowej szczegółowo opisana w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 m-cy od daty podpisania umowy. 2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych. 3. Przez cały okres obowiązywania umowy dostawy realizowane będą na warunkach i cenach określonych w podpisanej umowie. 4. Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych do wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ. Przez produkt równoważny rozumie się produkt o parametrach jakościowych takich samych lub lepszych jak te, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Posiadający te same cechy funkcjonalne, co wskazany w SIWZ konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39800000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 10000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Preparaty do myjni automatycznej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów do myjni automatycznej szczegółowo opisanych w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 m-cy od daty podpisania umowy. 2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych. 3. Przez cały okres obowiązywania umowy dostawy realizowane będą na warunkach i cenach określonych w podpisanej umowie. 4. Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych do wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ. Przez produkt równoważny rozumie się produkt o parametrach jakościowych takich samych lub lepszych jak te, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Posiadający te same cechy funkcjonalne, co wskazany w SIWZ konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39800000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 20000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Sorbent
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa sorbentu szczegółowo opisanego w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 m-cy od daty podpisania umowy. 2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych. 3. Przez cały okres obowiązywania umowy dostawy realizowane będą na warunkach i cenach określonych w podpisanej umowie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39800000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Tarcze i klocki hamulcowe do pojazdów marki Renault
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa tarcz i klocków hamulcowych oraz chemii warsztatowej szczegółowo opisanych w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Oryginalne części zamienne (O, Q) - części produkowane przez producenta pojazdów danej marki, a także części o tej samej jakości, co elementy zastosowane w montażu pojazdu silnikowego oraz które są produkowane zgodnie ze specyfikacjami i normami produkcji, dostarczonymi przez producenta tych pojazdów w odniesieniu do produkcji elementów lub części zapasowych danego pojazdu silnikowego. Obejmuje to części zamienne, które są produkowane na tej samej linii produkcyjnej, co elementy zastosowane przy montażu pojazdu. Ponadto, przyjmuje się, że części zamienne są oryginalne, jeżeli producent tych części zaświadczy, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych pojazdów i są one tej samej jakości, co części stosowane do montażu tych pojazdów. Części zamienne o porównywalnej jakości (PC, PT, PJ) - części zamienne, których producent zaświadczy, że są one tej samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów samochodowych. Inne części zamienne (P, Z, ZJ) - wszystkie pozostałe części, tj. części zamienne, którym nie przysługuje ani status ,,części oryginalnych", ani status ,,części o porównywalnej jakości". Wykonawca gwarantuje, że części zamienne do samochodów będące przedmiotem zamówienia spełniają parametry techniczne i jakościowe określone Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca gwarantuje wymianę części zamiennej w przypadku zastosowania przez producenta pojazdu w procesie produkcji innego typu części niż przedstawione w ofercie. Wykonawca zapewnia, że części zamienne są fabrycznie nowe i sprawne, opakowane, pokryte środkiem konserwującym. Za datę rozpoczęcia biegu terminu gwarancji przyjmuje się datę dostawy danej części. 2. Wykonawca gwarantuje, że części zamienne do samochodów będące przedmiotem zamówienia spełniają parametry techniczne i jakościowe określone Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. 3. Wykonawca gwarantuje wymianę części zamiennej w przypadku zastosowania przez producenta pojazdu w procesie produkcji innego typu części niż przedstawione w ofercie. 4. Wykonawca zapewnia, że części zamienne są fabrycznie nowe i sprawne, opakowane, pokryte środkiem konserwującym. 5. Za datę rozpoczęcia biegu terminu gwarancji przyjmuje się datę dostawy danej części.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34322000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 37000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-01-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 52,00
Parametry techniczne 43,00
Termin dostawy 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 09211100-2,39800000-0,34322000-0

Dokument nr: 592400-N-2019, WSPRiTS/ZP/33/19

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.meditrans.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
ul. Poznańska 22, 00-685 Warszawa, Budynek Główny - pok. 1.20, Dział Zamówień Publicznych

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-12, godzina: 09:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w tym zakresie, wystarczającym będzie złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w tym zakresie, wystarczającym będzie złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) dostawy: dla zadań nr 1-4: olejów silnikowych lub płynów samochodowych lub chemii warsztatowej albo samochodowej lub preparatów do myjni automatycznej o wartości co najmniej 1 000,00 brutto PLN każda, dla zadania nr 5: części zamiennych do samochodów lub akumulatorów lub filtrów lub dodatkowego wyposażenia do pojazdów uprzywilejowanych lub części do ogrzewania postojowego o wartości co najmniej 10 000,00 PLN brutto każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wg załącznika nr 5 do SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch) dostaw: dla zadań nr 1-4: olejów silnikowych lub płynów samochodowych lub chemii warsztatowej albo samochodowej lub preparatów do myjni automatycznej o wartości co najmniej 1 000,00 brutto PLN każda, dla zadania nr 5: części zamiennych do samochodów lub akumulatorów lub filtrów lub dodatkowego wyposażenia do pojazdów uprzywilejowanych lub części do ogrzewania postojowego o wartości co najmniej 10 000,00 PLN brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia: - dla zadań nr 1-4: w przypadku oferowania produktów równoważnych - opisy produktów/karty katalogowe lub karty charakterystyki, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. Zamawiający żąda, aby opisy poszczególnych produktów potwierdzały wszystkie parametry wymagane i określone w opisie przedmiotu zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126 ze zm.).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.