Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3607z ostatnich 7 dni
14410z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego budynku

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Przedmiot:

Remont elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego budynku

Data zamieszczenia: 2019-09-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa w Trzebiatowie
ul. II-go Pułku Ułanów 4b
72-320 Trzebiatów
powiat: gryficki
tel. +48913872947, faks +48913870061
biuro@zbkt.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Trzebiatów
Wadium: 3 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-27 02:00:00
Remont elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Rynek 11 w Trzebiatowie
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji oraz wymianie pokrycia dachowego budynku przy ul. Rynek 11 w Trzebiatowie, na dz. nr 173/27, jedn. ewid. Trzebiatów-miasto, obręb Trzebiatów-5. 2. Główny zakres prac objętych zamówieniem: a) Naprawa elewacji budynku, poprzez: - Skucie pozostałego tynku, oczyszczenie i zaimpregnowanie ścian ceglanych, - Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat. III, - Uzupełnienie brakujących elementów gzymsu profilowanego oraz opasek drzwiowych i okiennych wraz z parapetami, - Naniesienie powłok malarskich zewnętrznego stosowania, zgodnie z kolorystyką wskazaną w dokumentacji projektowej, - Renowacja balkonów (oczyszczenie, wykonanie tynku, montaż płytek gresowych). b) Remont dachu: - Rozebranie istniejącego pokrycia z dachówki i papy, łacenia i obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, - Wykonanie izolacji przeciwwodnej z folii, - Montaż nowych łat (pionowych i poziomych) z warstwą wentylacyjną, - Odtworzenie pokrycia z dachówki zakładkowej ceramicznej lub cementowej, - Wykonanie nowego pokrycia z papy (1x) na lepiku oraz blachy trapezowej - na dachy ryzalitu, - Wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania z blachy ocynkowanej w kolorze szarym, - Wymiana instalacji odgromowej

CPV: 45210000-2,45453000-7,45452000-0,45443000-4,45410000-4,45442110-1,45431000-7,45422000-1,45260000-7,45262120-8,45321000-3

Dokument nr: 592618-N-2019, ZP.1.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zbkt.pl/index.php?go=news

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.
Adres:
Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 11, z siedzibą przy ul. II Pułku Ułanów 4b, 72-320 Trzebiatów, Pokój nr 10 - Sekretariat

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-27, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-06-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-06-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 50 000,00 zł.
Informacje dodatkowe W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, na potwierdzenie warunku, zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną zdolność techniczną lub zawodową, wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane podobne do objętej przedmiotem zamówienia tj. roboty obejmujące w swym zakresie wykonanie (lub remont) elewacji budynku oraz montaż (lub wymianę) pokrycia dachowego - o wartości minimum 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto każda z tych robót. UWAGA! - Za pojedynczą robotę budowlaną zamawiający uzna całość robót budowlanych zrealizowanych przez wykonawcę na jednym (tym samym) budynku, w okresie nie dłuższym niż to wynika z powyższego warunku. - W przypadku składania oferty wspólnej (lub powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innego podmiotu), warunek ten musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców (podmiotów) w całości. b) w celu spełnienia warunku w zakresie dysponowania osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi wykazać, że dysponuje: - osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, którą skieruje do wykonywania zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; (wzór - załącznik nr 4 do SIWZ); b) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł; c) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie są wymagane.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dokumenty, które należy załączyć do oferty: 1) Formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym odpowiedni załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Oświadczenie wskazujące części zamówienia, których wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców), zgodnie ze wzorem stanowiącym odpowiedni załącznik nr 1 do SIWZ; 3) Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu - załącznik nr 2; 4) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - załącznik nr 3; 5) Zobowiązanie innego podmiotu, na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ), jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. 6) Pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału; 7) Dowód wniesienia wadium. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa następujące dokumenty: 1) Wykonawca, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj. informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. (wzór oświadczenia - załącznik nr 6 do SIWZ), przy czym: - Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; - W przypadku składania oferty wspólnej, ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną chyba że z treści pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 23 ust. 2 PZP wynika umocowanie pełnomocnika do złożenia takiego oświadczenia w imieniu Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia. 3. Wykonawca, w celu podpisania umowy, przedkłada Zamawiającemu: a) Zestawienie rzeczowo - finansowe (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ); b) Oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków; c) Oświadczenie kierownika budowy o sporządzeniu planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia BIOZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
Okres rękojmi 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.