Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4212z ostatnich 7 dni
15428z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont i modernizacja komunalnego budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Remont i modernizacja komunalnego budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2019-09-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Burmistrz Miasta Piastowa
ul. 11 Listopada 2
05-820 Piastów
powiat: pruszkowski
tel. 22 723 01 05, faks 22 723 01 05
zamowieniapubliczne@piastow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Piastów
Wadium: 20 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont i modernizacja komunalnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Piastowie przy ul. Ujejskiego 35 w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu ,,Odnowa tkanki mieszkaniowej w Mieście Piastów" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VI ,,Jakość życia". Działanie 6.2 ,,Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych". Typ projektów ,,Odnowa tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych jako element szerszego działania rewitalizacyjnego", Nr projektu RPMA.06.02.00- 14-9746/17
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Remoncie i modernizacji komunalnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Piastowie przy ul. Ujejskiego 35 w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu ,,Odnowa tkanki mieszkaniowej w Mieście Piastów" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VI ,,Jakość życia". Działanie 6.2 ,,Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych". Typ projektów ,,Odnowa tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych jako element szerszego działania rewitalizacyjnego", Nr projektu RPMA.06.02.00- 14-9746/17. Przedmiotem zamówienia jest remont budynku, według programu: "Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych, wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego". Przedmiotem inwestycji jest: obiekt mieszkalny, wielorodzinny, wolnostojący, zlokalizowany w Piastowie, przy ul. Kornela Ujejskiego 35, na działce numer ewidencyjny 133/7, będący własnością Gminy Miasto Piastów, ul. 11 Listopada 2, 05-820 Piastów. Budynek znajduje się na liście wojewódzkiej ewidencji zabytków. Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zalecenia określające warunki przeprowadzenia remontu. Z uwagi na powyższe należy bezwzględnie dokonać renowacji istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, zastosować tynk termoizolacyjny na ścianach zewnętrznych, oraz wykonać renowację posadzek piwnic i klatek schodowych. UWAGA!!! Obecnie budynek jest zamieszkały i użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. W zakres zamówienia, w ramach obowiązków Wykonawcy, wchodzi: wykonanie niezbędnych prac, do przeprowadzenia planowanego remontu i termomodernizacji; przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia lub / i uzyskania pozwolenia na budowę, i / lub na prace instalacyjne; sporządzenie dokumentacji powykonawczej i odbioru robót, wraz z przedmiarem robót i kosztorysami wszystkich branż; wykonanie robót remontowo - instalacyjnych na obiekcie; sporządzenie dokumentacji powykonawczej robót wykonanych na obiekcie; w przypadku ujawnienia się wad konstrukcyjnych w obiekcie, sporządzić niezbędne ekspertyzy techniczne, dokonać naprawy elementów konstrukcyjnych, dostosować prace do wytycznych ekspertyzy. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w: Programie Funkcjonalno - Użytkowym (inwentaryzacja wskaźnikowa robót) - stanowiący załącznik A do SIWZ, w Audycie Energetycznym - stanowiący załącznik B do SIWZ oraz w zaleceniach Konserwatorskich - stanowiący załącznik C do SIWZ . UWAGA!!! Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia. Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1025) - osoby, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych oraz osoby wykonujące czynności operatorów sprzętu budowlanego. Zamawiający wymaga, by ww. czynności o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. Wymagania w zakresie zatrudnienia, nie dotyczą faktu zatrudniania określonych grup pracowników w ogóle, ale zatrudnienia osób do realizacji niniejszego zamówienia. Nie może stanowić spełnienia warunku określonego powyżej samo tylko zatrudnienie ww. osób, którzy następnie nie będą uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia Wykonawca na żądanie Zamawiającego, obowiązany jest udokumentować zatrudnianie osób, o których mowa powyżej. W związku z tym Wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy tych osób ze wskazaniem tożsamości danej osoby oraz czynności, które były wykonywane przez tę osobę w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia; Ponadto na żądanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, Wykonawca przedłoży dowody zatrudnienia ww. osób, tj.: oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności. Oświadczenie powinno zawierać: dokładne określenie przedmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; poświadczone za zgodność z oryginałem zanonimizowane kopie umów o pracę osób wykonujących zamówienie. W sytuacji, gdy ww. osoby w okresie realizacji zamówienia rozwiąże umowę lub gdy uczyni to Wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby, innej osoby; Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia ww. osób, w związku z realizacją zamówienia Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości kreślonej w § 14 ust. 3 pkt 6 wzoru umowy. Składając ofertę Wykonawca złoży oświadczenie w zakresie zatrudnienia osób przy realizacji zamówienia w ramach danej części, zawarte w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), natomiast dokumentację potwierdzającą spełnianie tych wymogów obowiązany będzie przedstawić na etapie realizacji zamówienia na każde żądanie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania kontroli w zakresie spełniania przez Wykonawcę wymogów dotyczących zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, w miejscu wykonywania świadczenia objętego nin. postępowaniem. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamówienie w zakresie opisanym w SIWZ oraz w załącznika do SIWZ. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Należy przyjąć jako wiążący najszerszy zakres któregokolwiek dokumentu. Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, znajdują się nazwy materiałów, urządzeń czy wyposażenia lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określonemu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych. Przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: ,,lub równoważne". Wykonawca może zastosować materiały, wyposażenie czy urządzenia równoważne o parametrach techniczno - użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentach przetargowych. Dopuszcza się równoważne urzadzenia, materiały pod warunkiem, że: zagwarantują one realizacje zamówienia zgodnie z załozeniami jakościowymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w dokumentacji przetargowei oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w dokumentacji przetargowej. Wykonawca zamierzający zastosować rozwiązania równoważne, będzie zobowiazany do udowodnienia Zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w dokumentacji przetargowej. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty urządzeń, wyposażenia i materiałów potwierdzajace równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w dokumentacji przetargowej. Zamawiający wraz z Inspektorem Nadzoru dokona oceny równoważności. Zamontowanie wyposażenia czy urządzenia lub zabudowanie materiałów, które nie spełniają ww. wymagań, skutkować będzie bezwzględnym demontażem na koszt Wykonawcy, ze skutkami z tego wynikającymi. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiały, na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy (szczegółowy okres gwarancji na wykonane roboty budowlane zostanie podany w ofercie Wykonawcy). Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna swój bieg od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis dotyczący gwarancji na wykonane roboty budowlane znajduje się w Projekcie umowy - stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji

CPV: 45453000-7,45000000-7,45110000-1,45111220-6,45112420-5,45261000-4,45310000-3,45321000-3,45324000-4,45330000-9,45400000-1

Dokument nr: 592971-N-2019, ZP.271.34.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.piastow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
ofertę należy złożyć w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miejski w Piastowie, 05-820 Piastów ul. 11 Listopada 2 - kancelaria Zamawiającego

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-20, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-04-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że: wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze min. 700 m3, w zakres których wchodziło ocieplenie budynku. UWAGA!!! Wykonawca przedstawi dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. skieruje do realizacji zamówienia osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi - posiadające kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, tj.: co najmniej 1 osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającego co najmniej 2 - letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy; oraz co najmniej 1 osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branży sanitarnej, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającego co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy. UWAGA!!! Zamawiający nie dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę kilu funkcji, o których mowa powyżej. UWAGA!!! Kwalifikacje zawodowe osoby, o których mowa powyżej obywatela państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej obywatelami państw członkowskich, mogą być sprawowane na podstawie uprawnień nabytych w tych państwach, jeśli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), z wyjątkiem zasad wynikających z art.20a ust.1 ustawy o samorządach architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U. z 2014 r. poz.1946 ze zm.). Zgodnie ze wskazanym przepisem, obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego ,,świadczeniem usług trans granicznych", bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych. W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych przez osobę wskazywaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez taką osobę uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień lub jest szerszy. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9.1 ust. 3) SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż ,,stosowna sytuacja" wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
11.2 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, wskazanych poniżej oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualnych na dzień ich złożenia. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego): 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) - treść oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ; 5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - treść oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ; 6) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - treść oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów (dokumenty składana na wezwanie Zamawiającego): wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ; dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; UWAGA!!! Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 11.2.2: ppkt 1 - 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie, o którym mowa wyżej należy złożyć w oryginale. Zamawiający dopuszcza przesłanie oryginału oświadczenia ws. grupy kapitałowej pocztą. Oświadczenie zostanie uznane za skutecznie złożone, jeśli jego elektroniczna kopia - skan z widocznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy - wpłynie na adres mailowy Zamawiającego: zamowieniapubliczne@piastow.pl w wymaganym terminie, a oryginał oświadczenia dotrze do Zamawiającego drogą pocztową niezwłocznie. Zamawiający zastrzega, ze przesłanie jedynie skanu oświadczenia ws. grupy kapitałowej nie jest wystarczające dla skutecznego złożenia tego oświadczenia. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji Wykonawcy zobowiązani są złożyć w ofercie następujące dokumenty oraz oświadczenia: formularz ofertowy (według załączonego druku, załącznik nr 1 do SIWZ), oświadczenie określone w pkt. 11.1 niniejszej SIWZ, o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24, ust.1, pkt. 12 - 23 oraz art. 24. ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych oraz spełnienia warunków udziału (załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ), zobowiązanie podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca (jeśli dotyczy, załącznik własny Wykonawcy), pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy, załącznik własny Wykonawcy), pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy, załącznik własny Wykonawcy), Pełnomocnictwa, powinny być przedstawione w formie oryginału, ewentualnie w formie poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz 2016 poz. 352), o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; dowód wniesienia wadium, jeżeli jest wniesione w innej formie niż pieniądz.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.