Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
14012z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa materiałów elektrycznych, instalacyjnych i budowlanych

Przedmiot:

Zakup i dostawa materiałów elektrycznych, instalacyjnych i budowlanych

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu
ul. Bukowska 34
60-811 Poznań
powiat: Poznań
tel. 261 57 48 02, faks 261 57 72 04
14wog.zp@ron.mil.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i dostawa materiałów elektrycznych, instalacyjnych i budowlanych dla 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa z rozładunkiem (do magazynów Zamawiającego) materiałów ogólnobudowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (sanitarnych) potrzebnych do przeprowadzenia bieżących prac konserwacyjnych w obiektach administrowanych przez 14 WOG.Szczegółowe wymagania oraz wykaz asortymentu zawierają formularze cenowe stanowiące załączniki nr 2.1, 2.2, 2.3 do SIWZ.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia artykułów fabrycznie nowych, nie noszących śladów jakiegokolwiek wcześniejszego użytkowania, opisanych przez producenta (lub z instrukcją stosowania) - w języku polskim. Wykonawca udzieli gwarancji na realizowaną dostawę. Miejsce realizacji: Magazyn ul. Wojska Polskiego 86 - 90, Poznań, Magazyn ul. Chludowska 1, Biedrusko, Magazyn ul. Powstańców Wielkopolskich 180, Piła, Magazyn Dolaszewo k/Piły gm. Szydłowo, ul. Topolowa 11, (dostawy wg podziału i pozycji zawartych w dokumentacji przetargowej). Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Materiały będące przedmiotem zamówienia powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w oparciu o obowiązujące akty prawne - ,,Prawo budowlane" - Ustawa o wyrobach budowlanych. 2) Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 12 miesięcznej gwarancji na materiały nieposiadające określonego czasu przydatności do zużycia. 3) Terminy przydatności do zużycia, które powinny posiadać materiały (farby, kleje, zaprawy i rozpuszczalniki) w momencie dostawy: a) dla materiałów z gwarancją producenta 24 miesiące - minimum 20 miesiący; b) dla materiałów z gwarancją producenta 12 miesięcy - minimum 10 miesięcy; c) dla materiałów z gwarancją producenta 6 miesięcy - minimum 4 miesiące; d) cement portlandzki - okres przydatności min. 90 dni. Pozostały asortyment- data produkcji nie może być wcześniejsza niż II kwartał 2019r. Przedmiot zamówienia musi być nowy i znajdować się w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych (dotyczy materiałów i urządzeń pakowanych wielo-ilościowo), które powinny być opisane przez producenta w języku polskim lub posiadać instrukcję stosowania w języku polskim. 4) Na fakturze nazwy materiałów muszą być zgodne z nazwami na opakowaniach oraz z formularzem ofertowym. 5) Odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie transportu ponosi Wykonawca. 6) W przypadku stwierdzenia wad zamawianych materiałów, Wykonawca w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, wymieni wadliwe materiały na nowe wolne od wad. 7) Zamawiający nie przyjmuje materiałów dostarczanych jako przesyłki przez firmy kurierskie. 8) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy wraz z rozładunkiem do magazynów Zamawiającego na własny koszt i ryzyko (rozładunek w miejscu wskazanym przez Magazyniera). 9) O terminie dostawy Wykonawca powiadomi telefonicznie podając jednocześnie imię i nazwisko wraz numerem dowodu osobistego oraz typ, markę i numer rejestracyjny pojazdu dostarczającego materiały. Dostawa materiałów do magazynów odbywać się będą w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00. 10) Dotyczy zadania nr 3 poz.nr 142: Dostawa cementu portlandzkiego (do magazynu przy ul. Wojska Polskiego 86-90 w Poznaniu) odbędzie się w dwóch transzach: I transza - w terminie realizacji podanym przez Wykonawcę (w zależności od zaoferowanego terminu dostawy), nie krótszym niż 5 a nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy - dostawa 1000 kg; II transza - między 01-15.12 2019 r. po złożeniu zamówienia przez osoby upoważnione, za pośrednictwem faksu lub e-maila - dostawa 1000 kg lub w razie konieczności w terminie uzgodnionym między Zamawiającym, a Wykonawcą

Część nr: 1 Nazwa: Zakup i dostawa materiałów elektrycznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup i dostawa materiałów elektrycznych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami odnośnie realizacji zamówienia zawierają: a) Formularze cenowe - załączniki nr 2.1; 2.2; 2.3; b) Wzór umowy - załączniki nr 6.1, 6.2, 6.3; c) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44111000-1, 31680000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
czas realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami odnośnie realizacji zamówienia zawierają: a) Formularze cenowe - załączniki nr 2.1; 2.2; 2.3; b) Wzór umowy - załączniki nr 6.1, 6.2, 6.3; c) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44111000-1, 44411000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
czas realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Zakup i dostawa materiałów budowlanych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup i dostawa materiałów budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami odnośnie realizacji zamówienia zawierają: a) Formularze cenowe - załączniki nr 2.1; 2.2; 2.3; b) Wzór umowy - załączniki nr 6.1, 6.2, 6.3; c) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44111000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
czas realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 44111000-1,31680000-6,44411000-4

Dokument nr: 594292-N-2019, 42/z/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.14wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres Zamawiającego.
Adres:
Zamkniętą kopertę (paczkę) zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 14 WOG, ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, budynek nr 28 - kancelaria WOG-u

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
23.09.2019r., godz.9:00

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia wraz z dostawą niżej wymienionych dokumentów: Dotyczy zadania nr 2 dla pozycji: 11 - wystawione przez upoważnioną jednostkę ważne Karty Charakterystyki Produktu lub Karty Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego (w języku polskim) dla materiałów chemicznych (np. farby, rozpuszczalniki, wykładziny) i sypkich (np. zaprawy) Dotyczy zadania nr 3 dla pozycji wymienionych poniżej: - wystawione przez upoważnioną jednostkę ważne Karty Charakterystyki Produktu lub Karty Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego (w języku polskim) dla materiałów chemicznych (np. farby, rozpuszczalniki, wykładziny) i sypkich (np. zaprawy) dla pozycji 108: - atest niepalności Kompletna oferta musi zawierać: 1) Wypełniony formularz oferty - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Wypełniony formularz cenowy - załącznik nr 2.1; 2.2; 2.3 do SIWZ w zależności od numeru zadania 3) Stosowne pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). 6) Potwierdzenie wniesienia wadium (zalecane). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznani u, ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, tel. 261 574 802; 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w 14 Wojskowym Oddziale Gospodarczym jest osoba wyznaczona przez Komendanta 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego tel. 261 577 445; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Zakup i dostawa materiałów elektrycznych, instalacyjnych i budowlanych dla 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu", nr sprawy 42/z/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy( w tym gwarancji) przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. * * Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Zadanie nr 1 - 3 300,00 zł. Zadanie nr 2 - 1 100,00 zł. Zadanie nr 3 - 4 600,00 zł Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą. 2. Wadium należy wnieść w formach określonych w art. 45 ustawy. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, należy je wnieść przelewem na konto 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego: nr 29 1010 1469 0042 0013 9120 2000. 4. UWAGA ! Przez ,,wniesienie wadium" Zamawiający przyjmuje zaksięgowanie przelewu na jego rachunku bankowym. W przypadku polecenia przelewu niezaksięgowanego przez bank, wadium uznaje się za niewniesione. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał gwarancji lub innego dokumentu należy przesłać (złożyć) za pismem przewodnim z podaniem nazwy przetargu do kancelarii Zamawiającego (budynek nr 28 - parter, czynna w godz. Od poniedziałku do czwartku w godz. 7:00 -15:30, piątek 7:00- 13:00). Kserokopię potwierdzającą wniesienie wadium zaleca się załączyć do oferty. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz uprzednim wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za przypadki wymienione w art. 46 ust 4a oraz 5 ustawy powodujące utratę wadium przez Wykonawcę
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
czas realizacji zamówienia 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.