Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa pomieszczenia

Przedmiot:

Przebudowa pomieszczenia

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Metro Warszawskie Sp. z o.o
ul. Wilczy Dół 5
02-798 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. +48226554000, faks +48226433997
zam-eh@metro.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 5 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa pomieszczenia nr 103 z przeznaczeniem na powierzchnie biurową w obiekcie nr 20 na terenie Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty
3. Opis Przedmiotu Zamówienia. 3.1 Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przebudowy pomieszczenia nr 103 z przeznaczeniem na powierzchnię biurową w obiekcie nr 20 na terenie Stacji Techniczno-Postojowej metra Kabaty w Warszawie, w tym: 1) wykonanie robót budowlano -montażowych, 2) przekazanie wykonanej w języku polskim: a) dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie; b) dokumentacji DTR (dokumentacji techniczno-ruchowej) na zastosowane urządzenia; c) dokumentacji eksploatacyjnej; 3) przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi i utrzymania urządzeń i instalacji przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego, Przedmiot Zamówienia realizowany będzie na działce nr 114/7 w obrębie 1-12-03 jednostka ewidencyjna 146513-8, na terenie dzielnicy Ursynów - kategoria obiektu XVIII. 3.2 Szczegółowy opis wykonania Przedmiotu Zamówienia, został określony w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanych dalej ,,WTWiORB") wraz z załącznikami, stanowiących załącznik nr 1 do SIWP i będący jej integralną częścią. 3.3 Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany zgodnie z niniejszą SIWP oraz jej załącznikami, w szczególności: 1) WTWiORB wraz z załącznikami (zał. nr 1 do SIWP); 2) Wzorem Umowy (zał. nr 5 do SIWP). 3.4 Na zamontowane w ramach Przedmiotu Zamówienia urządzenia Wykonawca udzieli 60-miesięcznej gwarancji, liczonej od daty odbioru Przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego. Przedmiot Zamówienia objęty będzie rękojmią za wady przez okres 60 miesięcy . Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji nie wykluczy możliwości skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady. 3.5 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

CPV: 45000000-7,45300000-0,45400000-1

Dokument nr: 593656-N-2019, WP.25.00207.2019.S.I.PISI

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty należy złożyć, w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Podawczym w Budynku Portierni Głównej Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
Adres:
ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-23, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 3 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną stanowiącą odrębną inwestycję lub jej część (tj. budowa lub przebudowa zakończona protokołem odbioru), polegającą na zrealizowaniu budowy lub przebudowy 1 budynku z kategorii XVI (budynek biurowy) lub XVIII (budynek przemysłowy) obiektów budowlanych wyszczególnionych w załączniku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), o minimalnej powierzchni 100 m2 i minimalnej kubaturze 350 m3.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz zrealizowanych robót (zał. nr 8 do SIWP), o których mowa w pkt.5.1.2 SIWP wraz z dowodami określającymi czy robota/y budowlana/e, wykazana/e w wykazie, zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 70,00
Przedłużenie okresu rękojmi na wykonanie Przedmiotu Zamówienia 30,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.