Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
827z dziś
4816z ostatnich 7 dni
16748z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Udrożnienie istniejących szlaków zrywkowych

Przedmiot:

Udrożnienie istniejących szlaków zrywkowych

Data zamieszczenia: 2019-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzylesie
ul. Tysiąclecia PP nr 7
57-530 Międzylesie
powiat: kłodzki
tel. 539 686 258
joanna.krawiec@wroclaw.lasy.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Międzylesie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Udrożnienie istniejących szlaków
zrywkowych na terenie Nadleśnictwa Międzylesie".
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej udrożnieniu ok. 4 km istniejących szlaków
zrywkowych (operacyjnych) w leśnictwach Nadleśnictwa Międzylesie. Usługa polega na wykonywaniu
poszerzenia do wymaganej szerokości ok. 4 - 5 m i wyrównania powierzchni gruntowej istniejących szlaków
zrywkowych (operacyjnych) z wypchnięciem nadmiaru gruntu na zewnątrz z przemieszczeniem gruntu na
odległość do 10 m. W ramach prac uwzględnia się również karczowanie pni i odrośli. Usługa realizowana będzie
na podstawie jednostkowych zleceń.

Dokument nr: S.270.18.2019

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty otwarte zostaną w dniu 19.09.2019 r o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę można złożyć osobiście lub przesyłką pocztową do dnia 19.09.2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie
Zamawiającego: ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 (sekretariat); 57-530 Międzylesie
Koperta z ofertą, poza adresem Zamawiającego powinna zawierać poniższy opis:
Oferta na przetarg nr S.270.18.2019
Nie otwierać przed 19.09.2019 godz. 10.15

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
Do 29.11.2019 r.

Wymagania:
2. Warunki realizacji usługi
2.1. Wykonawca ma obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
wykonywanej działalności
2.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu spowodowania szkód lub wypadków wobec
Zamawiającego i osób trzecich z tytułu realizacji usługi
4. Kryteria oceny i wyboru ofert:
cena -100%
5. Sposób przygotowania oferty:
5.1. Oferta powinna być przygotowana na formularzu załączonym do zaproszenia (załącznik nr 1) i
podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy
5.2. Do oferty należy załączyć:
a. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b. dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
wykonywanej działalności, aktualnego na dzień składania ofert na wartość ubezpieczenia nie
niższą niż 25.000 zł
Dokumenty, poza formularzem oferty, składane w formie kopii muszą być potwierdzone za zgodność z
oryginałem.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym
dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu
prawach z tym związanych.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Międzylesie z siedzibą w Międzylesiu ul. Tysiąclecia
Państwa Polskiego 7; 57-530 Międzylesie. Może się Pani/Pan z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail
miedzylesie@wroclaw.lasy.gov.pl , telefonicznie pod numerem +48 74 812 63 22 lub tradycyjną pocztą na adres
wskazany powyżej. Administrator danych, mając na uwadze założenia art. 5 RODO, stosuje przy przetwarzaniu danych
zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości,
ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.
3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się pod adresem e-mail:
miedzylesie@wroclaw.lasy.gov.pl, adres wskazany w pkt 2 lub telefonicznie +48 74 812 63 22
4. Poniżej przedstawiamy cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane
w celu przeprowadzenia postępowania i wyboru Wykonawcy zamówienia.
5. Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym wyżej opisanym celem przetwarzania.
6. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania postępowania o wyłonienie Wykonawcy oraz 5 lat po
rozstrzygnięciu postępowania w zakresie przechowania ich.
8. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do rozstrzygnięcia postępowania na wyłonienie
Wykonawcy i zawarcia umowy.
10. Administrator nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.
11. Przekazane dane mogą zostać uzupełnione o dane pochodzące z publicznych rejestrów, o ile była taka konieczność,
tj. odpowiednio z Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.
Dane te są przetwarzane w celach opisanych na wstępie, o ile posiadają walor danych osobowych, w zakresie niezbędnym,
a podyktowanym wyżej opisanymi celami.
Informacja w zakresie prowadzonej przez Nadleśnictwo Międzylesie Polityki Prywatności Dotyczącej Przetwarzania Danych
Osobowych znajduje się na: http://www.miedzylesie.wroclaw.lasy.gov.pl/ochrona-danych-osobowych

Kontakt:
Do kontaktów w przedmiotowym postępowaniu w zakresie szczegółów do przedmiotu zamówienia jest
Pani Joanna Krawiec - joanna.krawiec@wroclaw.lasy.gov.pl; kom. 539 686 258

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.