Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
9z dziś
3947z ostatnich 7 dni
16498z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie obowiązkowych 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej

Przedmiot:

Wykonanie obowiązkowych 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej

Data zamieszczenia: 2019-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Opolu
ul. Ozimska 19
45-057 Opole
powiat: Opole
tel 77 440 32 81
konserwacja.ias.380000@mf.gov.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obowiązkowych 5-cio letnich przeglądów instalacji
elektrycznej i piorunochronnej w budynku Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu przy
ul. Piotra Skargi 19 (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( t.j. Dz.U. 2019, poz. 1186)
Zakres pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej powinien obejmować w szczególności:
1. Oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na
szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas
użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz
budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości
połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych
w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń.
2. Oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu
prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów.
3. Pięcioletnie pomiary elektryczne w zakresie:
a. pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pomiary skuteczności zerowania - pomiary
impedancji pętli zwarcia)
b. pomiary rezystancji izolacji obwodów I- fazowych,
c. pomiary rezystancji izolacji obwodów III- fazowych,
d. pomiary wyłączników różnicowoprądowych,
e. pomiar wyłączników nadprądowych,
f. pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia),
g. pozostałe czynności niewymienione powyżej, do których obligują obowiązujące we wskazanym
zakresie przepisy i normy.
Informacje o instalacji elektrycznej stanowią załącznik nr 1 do zapytania.
Z przeprowadzonego przeglądu i pomiarów Wykonawca sporządzi protokół zawierający
elementy określone w załączniku nr 2. Protokół należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu
w dwóch egzemplarzach papierowych oraz w formie elektronicznej na nośniku danych.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać wyłącznie drogą e-mail na adres: konserwacja.ias.380000@mf.gov.pl
w terminie do dnia 16 września 2019 r.
2. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni od dnia złożenia oferty.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zadania
1. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później jednak
niż do dnia 30 września 2019 r.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków
1. Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane
w zapytaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone we
wzorze oferty, stanowiącej zał. nr 3 do zapytania, w tym m.in.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, przedstawią wykaz osób które będą uczestniczyły w postępowaniu wg wzoru
oferty zał. 3 do zapytania
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
4) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, załączą do oferty
potwierdzenie przeprowadzenia co najmniej jednych pomiarów pięcioletnich
3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania aktualnego w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe
z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
V. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty
1. Formularz oferty wg załączonego wzoru - zał. nr 3 do zapytania
2. Potwierdzenie przeprowadzenia co najmniej jednych pomiarów pięcioletnich.
3. Kopie uprawnień osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyły w postępowaniu.
4. Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji.
5. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody
osobowe i rzeczowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta winna zawierać dokładnie wypełniony i podpisany druk oferty wraz z załącznikami.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
2. Oferta, musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy
zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru.
3. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone
imienną pieczątką.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osoby określone w pkt. 2. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za
nieistniejącą.
5. Należy podpisać załączniki i kolejno ponumerować strony.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
7. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której
nie może zmienić.
VIII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia jaką wykonawca chce uzyskać za wykonanie
całości zamówienia.
2. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego
zrealizowania zadania w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu robót, bez
których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
3. W formularzu ofertowym należy podać, cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz cenę
brutto.
IX. Kryterium wyboru oferty
Cena 100%
XI. Pozostałe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego
przeprowadzania bez podania przyczyny.
2. W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie
Kodeksu cywilnego.
3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera klauzula informacyjna RODO
stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Kontakt:
XII. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania są:
1. Alicja Sasak, tel 77 440 32 81
2. Magdalena Włodowska 77 440 32 83

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.