Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3983z ostatnich 7 dni
15166z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz okresowej kontroli stanu...

Przedmiot:

Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz okresowej kontroli stanu wyrobów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2019-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim
Powstańców Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdański
powiat: gdański
+ 48 58 300 48 41, faks: + 48 58 300 48 43,
grzegorz.grzywacz@kowr.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Pruszcz Gdański
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz okresowej kontroli stanu wyrobów
zawierających azbest na terenie działania KOWR OT w Pruszczu Gdańskim
II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz okresowej kontroli stanu wyrobów
zawierających azbest na terenie działania KOWR OT w Pruszczu Gdańskim wg załącznika nr 1. Zakres
rzeczowy obejmuje:
a) Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest zgodnie z §10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów
zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są
wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.2011.8.31) wraz ze sporządzeniem "Informacji o
wyrobach zawierających azbest" stanowiącej załącznik nr 3 do Rozporządzenia.
b) Wykonanie okresowej kontroli stanu wyrobów zawierających azbest zgodnie z §4 ust. 1 Rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.2004.71.649 z późn. zm). Z
przeprowadzonej kontroli okresowej należy sporządzić ,,ocenę stanu i możliwości bezpiecznego
użytkowania wyrobów zawierających azbest". Wzór oceny określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia.
2. Wykonanie dokumentacji zdjęciowej obiektu budowlanego.
3. Sporządzenie "informacji o wyrobach zawierających azbest" oraz ,,oceny stanu i możliwości bezpiecznego
użytkowania wyrobów zawierających azbest" wraz z zestawieniem w wersji papierowej oraz na nośniku CD.
4. Przedmiot zamówienia jest podzielony na cztery zadania i obejmuje:
Zadanie nr 1 - budynki Zasobu wg załącznika nr 1.
a) Budynki mieszkalne-4 szt.
b) Budynki i obiekty niemieszkalne - 33 szt.
Zadanie nr 2 - budynki Zasobu wg załącznika nr 1.
a) Budynki mieszkalne - 33 szt.
b) Budynki i obiekty niemieszkalne - 25 szt.
Zadanie nr 3 - budynki Zasobu wg załącznika nr 1.
a) Budynki mieszkalne - 26 szt.
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 28, tel. 58 300 48 41, www.kowr.gov.pl
b) Budynki i obiekty niemieszkalne - 12 szt.
Zadanie nr 4 - budynki Zasobu wg załącznika nr 1.
a) Budynki mieszkalne -11 szt.
b) Budynki i obiekty niemieszkalne - 74 szt.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
6. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć na wykonanie Zadania 1, 2, 3, 4.

Dokument nr: PRU.WKUR.423.357.2019.GG.3

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.09.2019r. do godz. 14:00 na adres e-mailowy:
grzegorz.grzywacz@kowr.gov.pl
W tytule wiadomości należy wpisać: ,,Oferta - przeglądy techniczne - azbest"

Miejsce i termin realizacji:
III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zadanie nr 1 do 40 dni od daty podpisania umowy
Zadanie nr 2 do 40 dni od daty podpisania umowy
Zadanie nr 3 do 40 dni od daty podpisania umowy
Zadanie nr 4 do 40 dni od daty podpisania umowy

Wymagania:
IV. DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, opatrzony pieczęcią firmową, zawierający adres
Firmy/siedziby oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON, e-mail - stanowiący załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego.

Uwagi:
V. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
1. Zamawiający dokona wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium ,,CENA": 100%
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana e-mailem na adres wykonawcy, którzy
złożyli oferty.
3. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa. Warunkiem podpisania umowy
jest dostarczenie dokumentów najpóźniej w dniu podpisania umowy potwierdzających posiadanie
odpowiednich uprawnień ( kopia potwierdzona za zgodność przez Wykonawcę), tj.:
a) Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)
uprawniające do kontrolowania stanu technicznego budynków, zgodnie z Art. 12 ustawy z dnia 7 lipcb
1994r. - Prawo budowlane. Posiada aktualne zaświadczenie potwierdzające członkostwo w odpowiedniej
branżowej izbie (Izbie Inżynierów Budownictwa)
b) Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1202) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2016r. poz. 65),
d) KRS lub CEIDG.
e) imienną listę pracowników, którzy będą wykonywać przedmiot zamówienia.
VIII . DODATKOWE INFORMACJE:
1. Ofertę składa Wykonawca uprawniony do składania wiążących oświadczeń woli.
2. Wartość niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zgodnie
z ustawą Pzp do zamówienia i realizacji ww. zamówienia nie stosuje się przepisów w/w ustawy.
3. Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub
niepieniężnymi wobec Zamawiającego, w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu
poniesionych przez nich kosztów i ewentualnych szkód, w szczególności w przypadku unieważnienia przez
Zamawiającego niniejszego postępowania na każdym jego etapie lub wyboru innego Wykonawcy.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed
upływem składania ofert.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Oferty złożone poza wskazanym miejscem do ich złożenia zostaną odesłane bez ich rozpatrzenia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez
Wykonawców informacji. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
8. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, co, do których, wskutek sprawdzenia wiarygodności
oferty, poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z wybranymi Wykonawcami, którzy nie zostali
wykluczani z postępowania, w przypadku, gdy złożone oferty przekraczają kwotę przeznaczoną na realizację
zamówienia.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli wykonawca,
którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy o realizację przedmiotu
niniejszego zamówienia.
11. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy należytej staranności, wysokiej, jakości świadczonej usługi oraz
profesjonalnego podejścia do wykonania.
12. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) Jest niezgodna z kodeksem cywilnym,
2) Jej treść nie odpowiada treści Zapytania,
3) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia,
4) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
5) Zostanie złożona przez podmiot niemogący wykonać przedmiotu oferty z przyczyn od niego zależnych.
6) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
13. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
1) Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty,
3) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
Zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie - bez
podawania przyczyn, w szczególności bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty, a także po wyłonieniu
najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy.
15. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
16. Za oczywistą omyłkę rachunkową, Zamawiający uzna w szczególności:
a) wszystkie omyłki popełnione przez Wykonawcę w działaniach arytmetycznych na liczbach,
z uwzględnieniem ich konsekwencji,
b) omyłki polegające na rozbieżności w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie, przyjmując za
poprawny ten zapis, który wynika z poprawnie wykonanych obliczeń arytmetycznych
W celu prawidłowego wykonania zmówienia przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się przeprowadzenie
wizji lokalnej obiektów będących przedmiotem zamówienia. Koszty przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie, jak
również pozostałe koszty wykonania zmówienia, ponosi Wykonawca.
IX. Warunki umowy:
Istotne dla zamawiającego postanowienia ujęte zostały w ,,projekcie umowy" stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszego zaproszenia.

Kontakt:
VII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:
Grzegorz Grzywacz, nr tel. (58) 302-34-51 w 222 e-mail: grzegorz.grzywacz@kowr.gov.pl

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.