Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
754z dziś
4272z ostatnich 7 dni
10668z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont chodnika i utwardzenie terenu przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym

Przedmiot:

Remont chodnika i utwardzenie terenu przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym

Data zamieszczenia: 2019-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o
Polskiej Organizacji Wojskowej 24
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
(34) 3682515 tel.: (34) 3682499
sekretariat@zgm-tbs.czest.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia:
,,Remont chodnika i utwardzenie terenu przed budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Rydla 3 w Częstochowie"
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika i utwardzenie terenu przed
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rydla 3 w Częstochowie,
polegający na:
1) rozbiórce nawierzchni z płyt betonowych,
2) ułożenie krawężników, chodnika i opaski wokół budynku,
3) utwardzenie terenu przed budynkiem.
2. Szczegółowy opis technologii oraz zakres prac jakie należy wykonać w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia zostały zawarte w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr
5 do niniejszego zaproszenia.
3. Wybór oferty będzie dokonany przez Wspólnotę Mieszkaniową.
4. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych
materiałów niż podane w przedmiarze robót pod warunkiem zapewnienia
parametrów nie gorszych niż określone w tym przedmiarze robót jak również złożenia
dla tych materiałów stosownych dokumentów (atesty i aprobaty dopuszczające
w/w do stosowania w budownictwie.
5. Oferta winna zawierać niżej wymienione dokumenty i załączniki oraz zostać złożona
w zamkniętej opisanej kopercie, według poniższych wskazówek.

Składanie ofert:
VI. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferty należy składać:
1) w kancelarii Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o. ul. POW 24,
42-200 Częstochowa - pokój nr 6,
2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.09.2019 r., do godz. 15:00.
3) w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić: nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i
adres Zamawiającego oraz napis:
OFERTA na:
,,Remont chodnika i utwardzenie terenu przed budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Rydla 3 w Częstochowie"

Miejsce i termin realizacji:
IV. Terminy wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty:
1. Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Wykaz wykonanych robót zgodnych z przedmiotem zamówienia, które Wykonawca
wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert,
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, o wartości ogólnej
co najmniej 38.000,00 zł netto (słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy), wykaz
winien zawierać terminy wykonania robót, rodzaj wykonywanych robót, adresy obiektów
na których wykonywane były roboty, nazwy i adres inwestorów, wartość robót netto.
Do wykazu powinny być dołączone dowody (referencje) potwierdzające, że roboty
zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone (załącznik nr 2).
Jeżeli dowód zawiera również potwierdzenie wykonania robót wykraczających poza
zakres zamówienia, w odpowiedniej pozycji wykazu robót należy wpisać wartość robót
netto zgodnych z zakresem zamówienia.
3. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności
Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru łub ewidencji.
4. Oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu
Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,*
5. Oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.*
6. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami
budowlanymi), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej lub inżynieryjnej
drogowej. Wykaz winien być sporządzony przez Wykonawcę według wzoru - załącznika
nr 4 do niniejszego zaproszenia.
Uprawnienia, o których mowa powinny być zgodne z ustawą z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz< 1332 z późn. zm.)
oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jednolity Dz. U.
z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje,
zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r. nr 63 poz. 394 ze zm.);
UWAGA!!!
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana
za najkorzystniejszą zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu potwierdzoną
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię uprawnień budowlanych
wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa dotyczących
kierownika robót
7. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na minimalną sumę gwarancyjną 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy).
UWAGA!!!
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana
za najkorzystniejszą zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:
1) kserokopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, ze Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej, w przypadku jeżeli do oferty został załączony inny
dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony,
2) dowód opłacenia polisy.
8. Kosztorys ofertowy szczegółowy.
W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenia z Urzędu
Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych łub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego wystawione na spółkę, jak i na każdego z jej wspólników lub oświadczenia
dotyczące spółki i jej wspólników.
Dokumenty wymienione w pkt V.l, 2, 6 i 8 niniejszego Zaproszenia muszą zostać złożone
w oryginale oraz podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty, natomiast
dowody (referencje), o których mowa w pkt V.2 mogą być złożone w formie oryginałów
lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania
oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem
Dokumenty wymienione w pkt V.3 mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonych
za zgodność przez osobę/-y uprawnionąZ-e do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność
z oryginałem lub wydruku z odpowiedniej strony internetowej.
Dokumenty wymienione w pkt V.4 i 5 mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem
za zgodność z oiyginałem w przypadku składania przez Wykonawcę zaświadczeń, natomiast
oświadczenia własne Wykonawcy muszą zostać złożone w oryginale oraz podpisane
przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty.
Dokument wymieniony w pkt V.7 może być złożony w formie kserokopii potwierdzonej
za zgodność z oiyginałem przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem
za zgodność z oryginałem lub w formie oryginału.

Uwagi:
VIII. Kryteria oceny oferty:
1. Kryterium oceny oferty stanowi oferta z najniższą ceną.
2. Wyliczenie punktów celem wyboru najkorzystniejszej oferty dokonane zostanie
z zastosowaniem wzoru:
(Cn:Cb) x 100 % = ilość punktów
Gdzie: Cn - cena brutto oferty z najniższą ceną
Cb - cena brutto oferty badanej
100% - procentowe znaczenie kryterium ceny
3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość
punktów.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych
do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
5. Oferta powinna być złożona zgodnie z formularzem - załącznik nr 1 i zawierać wszystkie
wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego
zaproszenia.
6. Pełnomocnictwo dla przedstawiciela Wykonawcy winno być przedstawione w oryginale
lub kopii poświadczonej notarialnie.
7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie
informacje.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
9. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach.
10. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
11. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
X. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", mając jednocześnie na uwadze
regulację ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1000),
Zamawiający informuje że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Częstochowie XVII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000131961, NIP
573-23-01-100 REGON 151405607, kapitał zakładowym 15 777 500,00 zł. Strona
internetowa: www.zgm-tbs.czest.pl. Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00; tel: 34 368
24 61; fax: 34 365 12 90;
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o, jest Pan Andrzej
Gaudziński, tel. 34 368 24 61 wew. 59, e-mail: agaudzinski@zgm-tbs.czest.pl;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO,
w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz ewentualnym wykonaniem umowy w wyniku
jego przeprowadzenia, a także wykonaniem ewentualnych innych obowiązków
lub uprawnień Zamawiającego, wynikających w szczególności z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa;
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania lub informacje dotyczące
postępowania odpowiednio na podstawie upoważnienia lub umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania niniejszego
postępowania, a następnie przez okres ewentualnego wykonania umowy zawartej
w jego wyniku. Państwa dane przechowywane będą nadto nie krócej niż do upływu
okresu przedawnienia roszczeń, związanych z wykonaniem ewentualnej umowy
zawartej w wyniku niniejszego postępowania, a także nie krócej niż jest to niezbędne
w związku z obowiązującą regulacją prawną;
6) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, a także nie będą
profilowane;
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadacie Państwo
następujące uprawnienia:
a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych Państwa osobowych,
Ib) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Państwa danych osobowych"'
c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od Administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
wart. 18 ust. 2 RODO**,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza
przepisy RODO;
8) nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych
osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Wykonawcy danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
9) Administrator podejmie stosowne środki bezpieczeństwa w zakresie informacji
technicznych i organizacyjnych tak, aby zapobiec udostępnianiu przekazanych danych
podmiotom nieuprawnionym;
10) Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych udziela
Inspektor ochrony danych osobowych powołany przez Administratora.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianq wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą -
Prawo Zamówień Publicznych, oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego.
XI. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty.
XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji cenowych
z Wykonawcami, którzy złożyli oferty cenowe.
XIII. Zamawiający po wyborze oferty powiadomi wybranego Wykonawcę
telefonicznie o terminie oraz miejscu podpisania umowy.
XIV. Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - druk oferta.
2. Załącznik nr 2 - wzór wykazu robót.
3. Załącznik nr 3 - wzór umowy.
4. Załącznik nr 4 - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.
5o Załącznik nr 5 - przedmiar robót.
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY
Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art, 4 pkt. 8 ustawy-Prawo zamówień publicznych,
o wartości poniżej 30 000 tys. euro.

I. Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa Rydla 3w imieniu i na rzecz których na podstawie umów
o zarządzanie działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa
Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-
200 Częstochowa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców
w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000131961, NIP 573-23-01-100, REGON 151405607, o
kapitale zakładowym 15 777 500,00 złotych.
Strona internetowa: www.zgm-tbs.czest.pl ;

Kontakt:
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz osoby
uprawnione do kontaktów:
Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do kontaktowania się z Wykonawcami:
1. Jan Falana - tel. 34 368 26 90, w zakresie przedmiotu zamówienia, OE IV.
2. Ewa Langier - tel. 34 368 24 61 wew. 61, zamówienia, referat DTIZ.
Godziny urzędowania: 7:00-15:00; Tel: 34 368 24 61; Fax: 34 365 12 90

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.