Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
14012z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont konserwatorski odcinków murów miejskich

Przedmiot:

Remont konserwatorski odcinków murów miejskich

Data zamieszczenia: 2019-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasta Toruń
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń
powiat: Toruń
tel. 566 118 713, faks 566 118 622
bzp@um.torun.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: 5.000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont konserwatorski odcinków murów miejskich pomiędzy ul. Most Pauliński a Wałami gen. Sikorskiego, na tyłach pl. Podominikańskiego (wzdłuż Strugi Toruńskiej) - strona wschodnia 1.1.Przedmiot zamówienia obejmuje prace konserwatorskie na odcinku muru wskazanym na mapie, stanowiącej załącznik nr 2 do wzoru umowy. 1.2.Przedmiot zamówienia obejmuje: a) sporządzenie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania muru przed przystąpieniem do prac konserwatorskich; b) usunięcie roślinności, podkrzesanie krzewów uniemożliwiającej dostęp do muru; c) usunięcie z powierzchni muru wszelkich nieoryginalnych i niewłaściwie założonych spoin, także takich, które mają niewłaściwe parametry fizyko-chemiczne lub są uszkodzone, spękane i nieszczelne; d) usunięcie materiału ceramicznego o znacznym stopniu dezintegracji przygotowując odpowiednie gniazda pod nowe cegły o parametrach fizyko-chemicznych i estetycznych zbliżonych do otoczenia; e) oczyszczenie wszystkich powierzchni muru z nawarstwień i zabrudzeń przy użyciu przegrzanej pary wodnej pod regulowanym ciśnieniem. W przypadku uporczywych nawarstwień należy zastosować metodę ścierną, nieinwazyjną dobierając rodzaj ścierniwa do ich twardości. Dopuszcza się zastosowanie metod chemicznych w przypadku nawarstwień uciążliwych; f) przeprowadzenie dezynfekcji powierzchni odpowiednimi, atestowanymi preparatami biobójczymi; g) przemurowanie dwóch węgarków niszy północnej w murze ,,A" od strony wschodniej. Należy zastosować cegłę dobraną pod względem wymiarów, barwy i własności fizyko-chemicznych do oryginalnej zachowując lokalny wątek muru. Uzupełnić ubytki zewnętrznej warstwy muru o głębokości 1 cegły, dostosowując rekonstruowany wątek do wątku oryginalnego; h) uzupełnienie ubytków cegieł zaprawą mineralną barwioną w masie na kolor lokalny, o parametrach fizyko-chemicznych zbliżonych do cegły oryginalnej. Można zastosować gotowe zaprawy produkowane przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie atesty umożliwiające ich zastosowanie do celów konserwatorskich. Zaprawy te należy modyfikować domieszkami ceramicznymi w celu uzyskania odpowiedniej faktury uzupełnień zbliżonej do cegieł sąsiednich; i) uzupełnienie zaprawą mineralną spoiny w murze ceglanym. Kolorystyka i struktura spoiny powinna być zbliżona do spoiny oryginalnej, parametry wytrzymałościowe dostosowane do otoczenia; j) w przypadku nieznacznych różnic kolorystycznych w zastosowanych w trakcie prac konserwatorskich materiałach należy zastosować unifikację kolorystyczną z użyciem laserunkowych farb wapiennych; k) przeprowadzić naprawę nakryw na murze ,,A", ,,B" i ,,C" rozpoczynając od odsłonięcia pęknięć i szczelin, ich oczyszczenia i wypełnienia zaprawą iniekcyjną o niskiej lepkości. Uzupełnić brakujące cegły klinkierowe i po starannej egalizacji podłoża wypełnić ubytki kitami mineralnymi. Powierzchnie spływów zabezpieczyć przed wodą opadową preparatami hydrofobowymi; l) oczyszczenie powierzchni metalowej barierki nad murem ,,A", ,,B" i ,,C"z produktów korozji. Należy przywrócić właściwy wygląd poszczególnym elementom balustrady prostując kowalsko wygięte elementy i usuwając nadspawane, wtórne elementy nad balustradą muru ,,C". Po wstępnej pasywacji powierzchni metalu roztworem taniny powierzchnię zabezpieczyć warstwami farby wysokocynkowej w kolorze grafitowym; m) łuk oporowy wraz ze ścianą tarczową oraz kratą przegradzającą nurt strugi nie wchodzi w zakres prac; n) uporządkowanie terenu w pobliżu muru po zakończonych pracach; o) wykonanie dokumentacji powykonawczej, zawierającej opis wykonanych czynności. 1.3.Dokumentację powykonawczą, o której mowa wyżej Wykonawca wykona w 1 egz. oprawioną w sztywną oprawę introligatorską oraz dwie kopie na nośniku elektronicznym CD/DVD, obejmującą: a) określenie zabytku; b) miejsce jego położenia; c) wskazanie właściciela zabytku; d) część opisową, zawierającą informacje o dotychczas przeprowadzonych pracach oraz z przebiegu prac będących przedmiotem niniejszej umowy (zastosowanej technologii, materiałów, itp.); e) zalecenia dla użytkownika; f) część fotograficzną z realizacji zadania: przed, w trakcie i po pracach. W podpisie pod zdjęciami, należy zaznaczyć miejsce wykonania zdjęcia. Zdjęcia należy wykonać barwne na papierze fotograficznym - format min. 13 x 18 cm. 1.4.Wykonawca wykona przedmiot umowy, zgodnie z programem konserwatorskim, opracowanym przez mgr Andrzeja Millera, w zakresie i w sposób w nim określonym, kosztorysem opracowanym przez mgr Jarosława Marszałkowskiego, w zakresie wynikającym z przedmiaru robót, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i konserwatorskiej. Przedmiar prac został udostępniony Wykonawcy, jako materiał pomocniczy nie stanowiący podstawy wyceny i zostanie zweryfikowany przez Wykonawcę. 1.5.Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska zgodę na postawienie rusztowania. 1.6.Prace objęte pkt.1.2. SIWZ, Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia określonego w § 9 wzoru umowy, zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami wiedzy konserwatorskiej, naukowej i technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. 1.7.Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi, związanym z wykonaniem przedmiotu umowy i uwzględni je w wynagrodzeniu. 1.8.Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 1.9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych. 1.10. Zamawiający będzie stosował procedurę odwróconą na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.11. Rozwiązania równoważne: 1.11.1.Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Wskazanie w dokumentacji technicznej przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do treści art. 30 ust. 5 Prawa zamówień publicznych złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji technicznej; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub urządzenia lub rozwiązania zaproponowane w dokumentacji technicznej. 1.11.2.Wprzypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych w dokumentacji technicznej, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w dokumentacji technicznej, których dotyczy. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania (np. materiały, urządzenia i inne elementy) są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. 1.11.3. Wszystkie znaki towarowe, patenty lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych wskazane w dokumentacji technicznej należy traktować wyłącznie jako przykładowe a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych, tj. o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji przetargowej parametry i wymogi techniczne przykładowych materiałów, urządzeń są parametrami minimalnymi chyba, że zapis mówi inaczej. 1.11.4. Do wszystkich znaków towarowych, patentów lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w dokumentacji projektowej dopisuje się wyrazy "lub równoważne". 1.11.5. Kryteria równoważności wskazane zostały w załączniku do SIWZ

CPV: 92520000-2

Dokument nr: 593353-N-2019, 111/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.torun.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie zgodnie z zapisem SIWZ
Adres:
UMT Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, 87 - 100 Toruń, ul. Podmurna 2/2a

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-23, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-29
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-11-29

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 usługi konserwatorskie wartością i zakresem odpowiadające przedmiotowi zamówienia i obejmujące usługi polegające na konserwacji średniowiecznych lub nowożytnych murów ceglanych o wartości min. 100.000,00zł brutto każda 2) Wykonawca wykaże, że dysponuje min jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia ,a która posiada uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi , określone w Art.37a ust.1 i ust.2 Ustawy z dnia 23lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, 2245, z 2019 r. poz.730) Art. 37a. 1. Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2.Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane (referencje, protokoły służb konserwatorskich MKZ, WKZ- wskazujące osobę/osoby wykonujące prace), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7. , 2. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- wypełniony załącznik nr 8.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 2. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu,przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 7. 4. Wypełniony formularz oferty, wraz z tabelą wynagrodzenia ryczałtowego 5. Dowód wniesienia wadium (oryginał). 6. Oświadczenia: - oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od ..... do ..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy). - Wykonawca na podstawie art. 36 b ust. 1 ustawy PZP składa oświadczenie jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców - załącznik - oświadczenie składane w przypadku korzystania z podwykonawców. Opis rozwiązań równoważnych.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
okres gwarancji w miesiącach - nie krócej niż 60 miesięcy i nie dłużej niż 72 miesiące 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.