Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbiórka budynku po byłej remizie strażackiej

Przedmiot:

Rozbiórka budynku po byłej remizie strażackiej

Data zamieszczenia: 2019-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
powiat: zgorzelecki
tel. (075) 7725370 fax (075)7725379, tel. +48 75 77 25 110
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bogatynia
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zamawiający - Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy
Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Rozbiórka budynku po byłej
remizie strażackiej w Bratkowie.
1. Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana związana z rozbiórką ruin budynku byłej
remizy strażackiej w miejscowości Bratków usytuowanej na działce nr 194/2 AM 1 0br.0007
Bratków (powierzchnia działki 143 m2).
Kubatura budynku to ok. 73 m3.
Przeznaczony do rozbiórki budynek jest w złym stanie technicznym.
Jest to budynek jednokondygnacyjny, wybudowany ok. XIX-XXw. w technologii tradycyjnej
murowanej. Fundamenty murowane z cegły i kamienia, ściany nośne konstrukcyjne murowane,
więźba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo-jętkowej, nadproże ceglane.
Szczegółowy opis obiektu, jak również niezbędnych do wykonania prac został opisany w
Projekcie budowlanym rozbiórki budynku po byłej remizie strażackiej w Bratkowie,
opracowanym przez ,,Kosztorysowanie Nadzór Robót Projektowanie Budowlane Andrzej
Babiarczuk", ul. Dymitrowa 28, 59-920 Bogatynia.
1.2. Zakres prac rozbiórkowych obejmuje:
a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe otoczenia,
b) demontaż urządzeń i instalacji wewnętrznych,
c) demontaż okien i drzwi,
d) rozbiórka posadzek i elementów podłogowych,
e) rozbiórka pokrycia dachu,
f) rozbiórka konstrukcji dachu,
g) rozbiórka ścian zewnętrznych oraz innych elementów konstrukcyjnych,
h) rozbiórka pozostałych elementów otoczenia i uporządkowanie placu budowy,
i) zasypanie, wyrównanie i uporządkowanie terenu, humosowanie i wysianie trawy,
j) zagospodarowanie materiałów z rozbiórki wraz z ich transportem na zorganizowane
składowisko odpadów,
k) opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
1.3. Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami
gospodarki odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu
powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września
2001 r. w sprawie katalogu odpadów materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 - odpady
z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.
W rezultacie robót rozbiórkowych, w przypadku odzyskania elementów konstrukcji nadającej się
do ponownego wykorzystania, zostaną wykorzystane na placu rozbiórki wytworzone następujące
rodzaje odpadów:
17.01.01. Gruz betonowy
17.01.02. Gruz ceglany
17.01.03. Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17.01.80. Usunięte tynki
17.02.01 Drewno
17.02.02. Szkło
17.02.03. Tworzywa sztuczne
17.03.80. Odpadowa papa
17.04.05. Żelazo i stal
17.06.04. Materiały izolacyjne
17.09.04. Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej.
Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczeń środowiska lub
zagrożenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą
podlegać ponownemu wbudowaniu lub dalszej obróbce (tzw. odpady użytkowe). Pozostałe
odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych.

Dokument nr: IR.271.14.2019.MA

Składanie ofert:
5. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę/y należy złożyć/przesłać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Daszyńskiego 1,
w Kancelarii - pokój nr 5. Termin składania ofert upływa 23.09.2019r,
Ofertę należy złożyć w szczelnie zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym wg treści:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)
Nazwa Zamawiającego Gmina Bogatynia
Oferta na wykonanie rozbiórki budynku po byłej remizie strażackiej w Bratkowie
Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej
placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym terminie ich
składania, jak również oferty przesłane faksem i za pośrednictwem poczty elektronicznej nie
będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji.
1. Pożądany termin wykonania zamówienia - 60 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania
placu budowy.
2. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia
podpisania umowy.

Wymagania:
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w ww. Projekcie.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca musi wykonać następujące
czynności przygotowawcze i potwierdzić je wpisem do dziennika budowy (rozbiórki):
- zapoznać się z dokumentacją robót rozbiórkowych,
- zapoznać się z obiektem -przedmiotem rozbiórki- oraz otoczeniem obiektu,
- wykonać plan BIOZ,
- odpowiednio zabezpieczyć teren rozbiórki,
- sprawdzić, czy budynek został odłączony od sieci zewnętrznych,
- dokonać czasowego wyłączenia z ruchu odcinka pobocza oraz jezdni wzdłuż terenu
projektowanej rozbiórki (droga powiatowa 2369D) wraz z opracowaniem projektu czasowej
organizacji ruchu,
- dokonać zgłoszenia do Powiatowego Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót
rozbiórkowych i ich zakończenia.
Wykonawca robót przedstawi dokumenty stwierdzające zagospodarowanie odpadów
z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej a także zgodnie z dokumentacją, stanowiącą
załącznik do niniejszego Zaproszenia oraz treścią niniejszego Zaproszenia.
Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej obiektu oraz terenu, na którym będą prowadzone
prace rozbiórkowe.
3. Warunki, jakie musza spełnić Wykonawcy.
0 udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy, skierują do realizacji
zamówienia:
- co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno
budowlanej, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy
Uwaga
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodne z ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający
żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 5 zaproszenia do składania ofert.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
na dzień składania ofert w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie wraz z załącznikami
oraz złożonych innych oświadczeniach i dokumentach, złożonych przez Wykonawcę wg
formuły spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż
Wykonawca spełnia w/w warunki.
4. Opis sposobu obliczenia ceny
1) Wykonawca podaje w Formularzu ofertowym całkowitą cenę ryczałtową za wykonanie
całego przedmiotu zamówienia, w rozbiciu na wynagrodzenie brutto (łącznie z podatkiem VAT),
wysokość podatku VAT i wynagrodzenie netto.
2) Cenę ofertową należy podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do
dwóch miejsc po przecinku).
3) Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
4) Cenę całkowitą należy ustalić jako cenę ryczałtową. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny w art. 632 określa ten rodzaj wynagrodzenia następująco: ,,Jeżeli strony
umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe przyjmujący zamówienie nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiarów lub kosztów tych prac."
5) Wykonawca w całkowitej cenie ryczałtowej zobowiązany jest przewidzieć wszystkie koszty
mogące powstać w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia, w tym między innymi koszty:
a) robót porządkowych i zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zadania,
b) związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót zarówno w dzień i w nocy,
c) zagospodarowania - utylizacją lub odzyskiem wytworzonych odpadów oraz ich transportem
1 przyjęciem do najbliższej instalacji do przetwarzania odpadów w celu ich odzysku lub
utylizacji,
d) pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą,
e) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
f) ze zdjęciem z zasobów mapowych na mapach ewidencyjnych i sytuacyjno - wysokościowych
rozebranego budynku wraz z jego infrastrukturą,
g) kosztów zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia prac rozbiórkowych oraz opracowania
projektu czasowej organizacji ruchu
i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Opis sposobu przygotowania oferty
Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę (y) upoważnioną (e)
do reprezentowania Wykonawcy wynikającą wprost z właściwego rejestru.
Wykonawca może upoważnić inną osobę do reprezentowania Wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu.
W takim przypadku umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy musi być
udokumentowane stosownym pełnomocnictwem, które należy załączyć do oferty
w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
Do Formularza ofertowego należy załączyć:
1) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia - o treści
odpowiadającej załącznikowi nr 2.
2) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach w niej określonych. W tym celu przekazuje projekt umowy
stanowiący integralną część zapytania.
Forma dokumentów - oryginał lub kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność
z oryginałem.

Uwagi:
6. Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, ul.
Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia
? inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bogatynia jest Pan Artur Bohdanowicz,
tel. +48 75 7725395, email: iod@bogatynia.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.