Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym: roboty budowlane

Przedmiot:

Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym: roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2019-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: MADROG Zbigniew Kluczek, Przemysław Kluczek Spółka Cywilna
ul. Bolesława Limanowskiego 12
73-110 Stargard
powiat: stargardzki
601576251
pk@madrog.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23278
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Stargard
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym: roboty budowlane związane z obiektem - część 1, budowa hali - część 2
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym:
roboty budowlane związane z obiektem - część 1, budowa hali - część 2.
2. Przedmiot zamówienia w ramach części 1 powinien być wykonany zgodnie z umową w sprawie
zamówienia oraz Zapytaniem i załącznikami do niego, w tym w szczególności zgodnie z załączoną
dokumentacją projektową.
3. Zakres prac w ramach części 1 zamówienia obejmuje wykonanie prac fundamentowych, niezbędnych do
prawidłowego przygotowania terenu pod wykonanie konstrukcji hali, tj. prac które będą wykonywane w
ramach części 2 zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia w ramach części 2 powinien być wykonany zgodnie z umową w sprawie
zamówienia oraz Zapytaniem i załącznikami do niego (w tym z załącznikiem pn. HALA - ZESTAWIENIE
PRAC - SPECYFIKACJA), a w szczególności zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.
5. Pozostałe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym, które stanowi załącznik do ogłoszenia.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy/ów robót budowlanych dla zadania pn. Budowa hali
produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym: roboty budowlane związane z obiektem - część
1, budowa hali - część 2.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym:
roboty budowlane związane z obiektem - część 1, budowa hali - część 2.
2. Przedmiot zamówienia w ramach części 1 powinien być wykonany zgodnie z umową w sprawie
zamówienia oraz Zapytaniem i załącznikami do niego, w tym w szczególności zgodnie z załączoną
dokumentacją projektową.
3. Zakres prac w ramach części 1 zamówienia obejmuje wykonanie prac fundamentowych, niezbędnych do
prawidłowego przygotowania terenu pod wykonanie konstrukcji hali, tj. prac które będą wykonywane w
ramach części 2 zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia w ramach części 2 powinien być wykonany zgodnie z umową w sprawie
zamówienia oraz Zapytaniem i załącznikami do niego (w tym z załącznikiem pn. HALA - ZESTAWIENIE
PRAC - SPECYFIKACJA), a w szczególności zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.
5. Pozostałe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym, które stanowi załącznik do ogłoszenia.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną
lub obie części zamówienia.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 23278, 2/2019/RB

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 02-10-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy wysłać pocztą w zamkniętej kopercie na adres pocztowy: MADROG Zbigniew Kluczek,
Przemysław Kluczek Spółka Cywilna, ul. Bolesława Limanowskiego 12, 73-110 Stargard. Oferta musi
wpłynąć na wskazany adres do dnia 2 października 2019 r. do godziny 10:00.
Pozostałe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym, które stanowi załącznik do ogłoszenia.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: zachodniopomorskie Powiat: stargardzki Miejscowość: Stargard
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin składania ofert: 2 października 2019r. do godz. 10.00.
Termin realizacji przedmiotu umowy -
1. dla części 1 zamówienia do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
2. dla części 2 zamówienia w terminie do 4 miesięcy od dnia wprowadzenia wykonawcy na teren budowy.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do ogłoszenia.
Wiedza i doświadczenie
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do ogłoszenia, tj.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
DLA CZĘŚCI 2
Zdolności zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej
5 robót budowlanych obejmujących wybudowanie hal stalowych o powierzchni min. 800 m2 każda.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów metodą
spełnia - nie spełnia.
Pozostałe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym, które stanowi załącznik do ogłoszenia.
Potencjał techniczny
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do ogłoszenia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do ogłoszenia, tj.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
dysponowania osobami (personelem) zdolnymi do wykonania zamówienia:
DLA CZĘŚCI 1
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie dysponowania
odpowiednią osobą, która zostanie skierowana do pełnienia funkcji kierownika, posiadającą prawem
przewidziane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.:
a) Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na
stanowisku kierownika budowy;
b) Kierownikiem robót w branży elektrycznej, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,
posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót w branży
elektrycznej;
c) Kierownikiem robót w branży sanitarnej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika
robót w branży sanitarnej.
d) Dodatkowe informacje:
- przez ,,uprawnienia budowlane" zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie
Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów
obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych
przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
- na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy,
uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w
dotychczasowym zakresie;
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów metodą
spełnia - nie spełnia.
Pozostałe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym, które stanowi załącznik do ogłoszenia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do ogłoszenia.
Dodatkowe warunki
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do ogłoszenia.
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do ogłoszenia.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z udziału w postępowaniu wymienione w punkcie VIII
zapytania ofertowego,
3) dla części 2 kosztorys ofertowy zawierający: co najmniej pozycje załącznika nr 1a (Hala - Zestawienie
prac - Specyfikacja), z zastrzeżeniem że ma on charakter jedynie pomocniczy i nie stanowi podstawy do
oceny zakresu świadczenia objętego ofertą.
Pozostałe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym, które stanowi załącznik do ogłoszenia.
Zamówienia uzupełniające
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do ogłoszenia.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi dla każdej części zamówienia odrębnie spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu w następujący sposób:
W RAMACH CZĘŚCI 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według kryterium ceny - 100% - wskaźnik C
Sposób przyznania punktów w kryterium ,,cena":
najniższa cena ofertowa
C = ----------------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium
cena ofertowa w ofercie ocenianej
Jeżeli zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej
ofert zawiera taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty z taką samą ceną, do
złożenia ofert dodatkowych. Cena wskazana w ofercie dodatkowej nie może być wyższa, niż cena wskazana
w ofercie pierwotnej.
Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W RAMACH CZĘŚCI 2 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według:
a) kryterium ceny - 80% - wskaźnik C
Sposób przyznania punktów w kryterium ,,cena":
najniższa cena ofertowa
C = ----------------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium
cena ofertowa w ofercie ocenianej
Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b) kryterium Okres gwarancji na zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji - 20% - wskaźnik G
W kryterium ,,Okres gwarancji na zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji" Zamawiający dokona oceny
kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w
formularzu ofertowym okres gwarancji w liczbie miesięcy.
Zamawiający jednocześnie informuje, że minimalny okres gwarancji na zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji wynosi 60 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru
końcowego robót.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji w zakresie odporności antykorozyjnej
krótszego niż 60 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania
ofertowego.
W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji w Formularzu ofertowym, okres gwarancji w
zakresie odporności antykorozyjnej zostaje ustalony na 60 miesięcy.
W ramach kryterium ,,Okres gwarancji na zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji" oferta będzie oceniana
w następujący sposób:
Lp. Gwarancja na zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji - Liczba przyznanych punktów
1 60 miesięcy - 0
2 84 miesiące - 10
3 120 miesięcy - 20
Wykonawca może zaoferować termin gwarancji dłuższy niż 120 m-cy, jednak w tym przypadku oferta
otrzyma również 20 pkt. Oferta za kryterium ,,Okres gwarancji na zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji" może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą
ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy,
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów za poszczególne
kryteria, po ich zsumowaniu według wzoru: P = C + G, oraz będzie zgodna z treścią zapytania ofertowego.
Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryteria, o wyborze
oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów dla zamówienia.
Pozostałe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym, które stanowi załącznik do ogłoszenia.
Wykluczenia
1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowania wykonawców:
1) którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykażą braku podstaw
wykluczenia,
2) którzy będą powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub
osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego
czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Ponadto z postępowania wyklucza się Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
2) który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
3) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia finansowanego lub współfinansowanego ze środków
publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
5) który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik a także
osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie
usług brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu.
3. W przypadkach, o których mowa w pkt 2.5), przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni
temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia nie zakłóci konkurencji.
4. Pozostałe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym, które stanowi załącznik do ogłoszenia.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
MADROG Zbigniew Kluczek, Przemysław Kluczek Spółka Cywilna
Adres
Na Grobli 4
73-110 Stargard
zachodniopomorskie , stargardzki
Numer telefonu
601576251
NIP
8542426538
Numer naboru
RPZP.01.05.00-IZ.00-32-005/18

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Przemysław Kluczek

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.