Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Montaż wiaty targowej na targowisku

Przedmiot:

Montaż wiaty targowej na targowisku

Data zamieszczenia: 2019-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Celestynów
ul. Regucka 3
05-430 Celestynów
powiat: otwocki
tel. 22 7897060 w. 114, faks 227 897 011
k.bojanowska-niewczas@celestynow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Celestynów
Wadium: 3.900,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Montaż wiaty targowej na targowisku w Celestynowie"
1. Przedmiotem zamówienia jest montaż wiaty targowej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja targowiska w Celestynowie" w zakresie: 1) budowy wiaty stalowej na planie prostokąta w technologii stalowej, jako układ przestrzenny o rozpiętości w osiach konstrukcyjnych 10,00 m i 6,40 m. Na szczycie dachu zamontować należy półokrągły świetlik dachowy pokryty płytą poliwęglanową komorową przezroczystą, trudnozapalną i nierozprzestrzeniającą ognia (NRO). Wymiary wiaty stalowej: a) Powierzchnia zadaszenia wiaty - 371,05 m2 b) Powierzchnia zabudowy ograniczona słupami - 326,70 m2 c) Powierzchnia użytkowa - 326,40 m2 d) Wysokość - 5,01 m- górna krawędź elewacji frontowej e) Szerokość - 10,18 m f) Długość - 32,10 m g) Kubatura brutto - 1455,26 m3 2) montażu oświetlenia wiaty targowej tj. wyprowadzeniu z szafy rozdzielczej RW1 i RW2 przewodem kabelkowym YKXS 3x1.5 mm2 obwodu zasilającego oświetlenie wiaty handlowej. Przewód kabelkowy poprowadzony w ziemi, na pionowej konstrukcji słupa w osłonie rury stalowej, oraz na lince nośnej fi 8 mm podwieszonej do konstrukcji wiaty. Oprawy hermetyczne 36 WAT w ilości 10 szt. należy mocować do linki nośnej. W skład instalacji odgromowej wiaty wchodzi uziom do ław fundamentowych, wykonany bednarką ocynkowaną o przekroju 35x4mm, wspomagany w razie potrzeby uziomem szpilkowym oraz osiem złącz kontrolnych. 2. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu połączenia stali z istniejącym fundamentem zgodnie z wartościami zawartymi w wyciągu z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych zawartego w projekcie budowlanym. 3. Wykonawca zapewni do obsługi przedmiotu zamówienia kierownika budowy. 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 1) dokumentacją projektową, 2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 3) przedmiarem robót, 4) wzorem umowy - załącznik nr 4 do SIWZ. UWAGA! W związku z rozliczeniem ryczałtowym Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Przedmiar robót nie stanowi podstawy do obliczenia wartości zamówienia. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów robót budowlanych na etapie sporządzania oferty nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 5. Wszędzie, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,LUB RÓWNOWAŻNY". Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, o ile zaproponowane materiały będą spełniały minimalne parametry określone w dokumentacji projektowej. Zamawiający uzna materiały/urządzenia zastosowane przez Wykonawcę za równoważne w szczególności, gdy spełnią one minimalne wymagania zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie składu materiałowego, głównych parametrów działania, charakterystycznych wymiarów, sposobu wykonania, wytrzymałości, konstrukcji oraz sposobu montażu. Wykonawca, który zamierza powołać się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające równoważność w zakresie: składu materiałowego, głównych parametrów działania, charakterystycznych wymiarów, sposobu wykonania, wytrzymałości, konstrukcji sposobu montażu oraz spełniania wymagań Zamawiającego określonych w dokumentacji przetargowej (w szczególności w dokumentacji projektowej)

CPV: 45200000-9,51100000-9

Dokument nr: 595777-N-2019, RIZPiFZ.271.61.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.celestynow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-01, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-10
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-10

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał, co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem zamówienia były roboty budowlane polegające na montażu konstrukcji stalowej o wartości min. 150.000,00 zł każda, b) Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że w celu realizacji zamówienia będzie dysponował, co najmniej jedną osobą posiadającą: a. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, b. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę brutto (tj. za wykonanie przedmiotu zamówienia), zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, wypełnione przez Wykonawcę dane odnośnie kryteriów oceny ofert, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, 2) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postepowaniu sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy zasobu w trybie art. 22a Pzp sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ - dokumenty należy złożyć wraz z ofertą w przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z zasobów podmiotów trzecich w przeciwnym przypadku nie załączać do oferty, 4) Dowód wniesienia wadium. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena (C) 60,00
Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty (G) 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.