Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4212z ostatnich 7 dni
15428z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
Teofila Starzyńskiego 3-4
70-506 Szczecin
powiat: Szczecin
telefon: 91 48-17-120
asuchta@zpkwz.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego
nad realizowanym przez Zamawiającego Zadaniem pn.: Budowa miejsc odpoczynku w ramach Projektu pn. ,,Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry".
Zadanie obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu w dziewięciu lokalizacjach - Obiektach - Wszystkie obiekty zlokalizowane są w sąsiedztwie rzeki Odry. Realizacja Zadania wynika z potrzeby poprawy atrakcyjności terenu nad rzeką Odrą dla turystów wodnych i rowerowych.
Wykaz Obiektów wchodzących w zakres Zadania i zamierzenia inwestycyjne:
1) Obiekt nr 1 - Bielinek - zlokalizowany na terenie działki nr 38/10, obr. ewid. Bielinek, gm. Cedynia
Zakres inwestycji obejmuje w szczególności:
- posadowienie wiaty z elementami jej wyposażenia,
- posadowienia ławek wokół ogniska i miejsca na grilla,
- wykonanie miejsca na ognisko i grilla,
- posadowienie tablic informacyjnych,
- wykonanie balustrad drewnianych,
- wykonanie nasadzeń roślinności,
- wykonanie wykopów ręcznie i mechanicznie,
- wykonanie niwelacji terenu.
2) Obiekt nr 2 - Widuchowa - zlokalizowany na terenie działki nr 311, obr. ewid. Widuchowa 2, gm. Widuchowa
Zakres inwestycji obejmuje w szczególności:
- posadowienie wiaty z elementami jej wyposażenia,
- posadowienia ławek wokół ogniska i miejsca na grilla,
- wykonanie miejsca na ognisko i grilla,
- posadowienie stojaków na rowery oraz tablic informacyjnych,
- wykonanie wykopów ręcznie i mechanicznie,
- wykonanie niwelacji terenu.
3) Obiekt nr 3 - Gozdowice - zlokalizowany na terenie działki nr 105, obr. ewid. Gozdowice, gm. Mieszkowice
Zakres inwestycji obejmuje w szczególności:
- posadowienie wiaty z elementami jej wyposażenia,
- posadowienia ławek wokół ogniska i miejsca na grilla,
- wykonanie miejsca na ognisko i grilla,
- posadowienie tablic informacyjnych,
- wykonanie schodów drewnianych,
- wykonanie balustrady drewnianej,
- wykonanie wykopów ręcznie i mechanicznie,
- wykonanie niwelacji terenu,
- wzmocnienie podłoża,
- wykonanie nasypu,
- umocnienie skarpy.
4) Obiekt nr 4 - Czelin - zlokalizowany na terenie działki nr 364/70, obr. ewid. Czelin, gm. Mieszkowice
Zakres inwestycji obejmuje w szczególności:
- posadowienie wiaty z elementami jej wyposażenia,
- posadowienia ławek wokół ogniska i miejsca na grilla,
- wykonanie miejsca na ognisko i grilla,
- posadowienie tablic informacyjnych,
- wykonanie wykopów ręcznie i mechanicznie,
- wykonanie niwelacji terenu,
- wykonanie nasypu,
- umocnienie skarpy,
- wykonanie balustrady drewnianej.
5) Obiekt nr 5 - Namyślin - zlokalizowany na terenie działki nr 136/2, obr. ewid. Namyślin, gm. Boleszkowice
Zakres inwestycji obejmuje w szczególności:
- posadowienie wiaty z elementami jej wyposażenia,
- posadowienia ławek wokół ogniska i miejsca na grilla,
- wykonanie miejsca na ognisko i grilla,
- posadowienie tablic informacyjnych,
- wykonanie wykopów ręcznie i mechanicznie,
- wykonanie niwelacji terenu.
6) Obiekt nr 6 - Chlewice - zlokalizowany na terenie działek nr 227/7, 228, 226/3, 269/2, obr. ewid. Chlewice, gm. Boleszkowice
Zakres inwestycji obejmuje w szczególności:
- posadowienie wiaty z elementami jej wyposażenia,
- posadowienia ławek wokół ogniska i miejsca na grilla,
- wykonanie miejsca na ognisko i grilla,
- posadowienie tablic informacyjnych,
- wykonanie wykopów ręcznie i mechanicznie,
- wykonanie niwelacji terenu,
- wykonanie ścieżki,
- wykonanie drewnianej zwyżki obserwacyjnej zwanej dalej też platformą widokową lub pomostem/podestem widokowym.
7) Obiekt nr 7 - Żabnica - zlokalizowany na terenie działki nr 126, obr. ewid. Żabnica, gm. Gryfino
Zakres inwestycji obejmuje w szczególności:
- posadowienie wiaty z elementami jej wyposażenia,
- posadowienia ławek wokół ogniska i miejsca na grilla,
- wykonanie miejsca na ognisko i grilla,
- posadowienie tablic informacyjnych,
- wykonanie wykopów ręcznie i mechanicznie,
- wykonanie niwelacji terenu.
8) Obiekt nr 8 - Gryfino - zlokalizowany na terenie działki nr 3/11, obr. ewid. Gryfino 5, gm. Gryfino
Zakres inwestycji obejmuje w szczególności:
- posadowienie wiaty z elementami jej wyposażenia,
- posadowienia ławek wokół ogniska i miejsca na grilla,
- wykonanie miejsca na ognisko i grilla,
- posadowienie tablic informacyjnych,
- wykonanie wykopów ręcznie i mechanicznie,
- wykonanie niwelacji terenu.
9) Obiekt nr 9 - Moczyły - zlokalizowany na terenie działki nr 264/37, obr. ewid. Moczyły, gm. Kołbaskowo
Zakres inwestycji obejmuje w szczególności:
- posadowienie wiaty z elementami jej wyposażenia,
- posadowienia ławek wokół ogniska i miejsca na grilla,
- wykonanie miejsca na ognisko i grilla,
- posadowienie tablic informacyjnych,
- wykonanie wykopów ręcznie i mechanicznie,
- wykonanie niwelacji terenu
Zadanie nad którym sprawowanym ma być nadzór, będzie polegało na wykonaniu pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentami je opisującymi (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiary Robót, Pozwolenia na budowę) - odpowiednio dla każdego z obiektów wchodzących w zakres Zadania.
Przedmiotowe Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
2. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia:
A. Zakres świadczeń Wykonawcy:
Wykonawca przedmiotowego zamówienia (zwany dalej ,,Nadzorem Inwestorskim") będzie zobowiązany do:
1. Delegowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i warunkami pozwolenia na budowę, poprzez:
1) reprezentowanie inwestora (Zamawiającego) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i
udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora (Zamawiającego), kontrolowanie rozliczeń budowy.
5) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;
6) żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę
- odpowiednio dla każdego z obiektów wchodzących w zakres Zadania.
2. Nadzór Inwestorski będzie ponadto zobowiązany do zarządzania procesem inwestycyjnym, w szczególności poprzez:
1) organizację, koordynację oraz nadzór nad prawidłową realizacją Zadania,
2) dbałość o ochronę interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych oraz ekonomicznych związanych z realizacją Zadania na podstawie Dokumentacji, pozwoleń na budowę, przepisów i obowiązujących Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej oraz zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą Zadania umowy,
3) reprezentowanie Zamawiającego na budowach przez sprawowanie kontroli zgodności ich wykonania z Dokumentacją, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą Zadania umową,
4) udział w protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy - odpowiednio dla każdego z obiektów wchodzących w zakres Zadania,
5) bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją Zadania;
6) udział w weryfikacji i uzgodnieniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Zadania przedkładanego przez Wykonawcę Zadania po zawarciu umowy na wykonanie Inwestycji,
7) kontrolę terminowości wykonywania robót i prac na Zadaniu, w tym zgodności z obowiązującym Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
8) rozliczanie stanu zaawansowania rzeczowo-finansowego zgodnie z obowiązującym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, w tym sprawdzanie informacji i kalkulacji przedstawianych przez Wykonawcę Zadania (zgłoszenia, protokoły, faktury),
9) całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej Zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz innymi wymogami stawianymi w trakcie realizacji Zadania - odpowiednio dla każdego z obiektów wchodzących w zakres Zadania,
10) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót - odpowiednio dla każdego z obiektów wchodzących w zakres Zadania,
11) całościowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbiorów wykonanego Zadania, w tym sprawdzanie kompletności dokumentacji powykonawczej i jej zgodności ze stanem faktycznym - odpowiednio dla każdego z obiektów wchodzących w zakres Zadania,
12) wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej dostrzeżonych w trakcie realizacji robót, wnioskowanie do Zamawiającego (składanie propozycji ulepszających zaprojektowane rozwiązania) w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody autora projektu na zmiany,
13) uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych z projektem i zawartymi w nim rozwiązaniami;
14) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Wykonawcę Zadania,
15) kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących ochrony środowiska;
16) kontrolowanie zgodności oznakowania robót,
17) kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę Zadania zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych;
18) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Zadania i obowiązującymi przepisami;
19) w razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych działając ściśle w porozumieniu z Zamawiającym spisanie z kierownikiem budowy, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz nadzoru autorskiego protokołu konieczności, podając przybliżony koszt tych robót i wystąpienie z wnioskiem do Zamawiającego w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miarę potrzeby, dla tych robót niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
20) uczestnictwo w obowiązkowej kontroli przeprowadzanej przez organ nadzoru budowlanego w celu zbadania zgodności realizacji robót budowlanych z pozwoleniem na budowę i Projektem - odpowiednio dla każdego z obiektów wchodzących w zakres Zadania.
21) udział w weryfikacji raportów Wykonawcy z realizacji Zadania oraz ewentualnego programu naprawczego przekazanego przez Wykonawcę Zadania,
22) organizowanie narad koordynacyjnych oraz protokołowanie ich ustaleń,
23) składanie Zamawiającemu sprawozdań z wykonywania Nadzoru Inwestorskiego oraz z realizacji Zadania wraz z dokumentacją zdjęciową w okresach miesięcznych,
24) udzielanie pisemnych odpowiedzi na pytania Zamawiającego związane z realizacją Zadania.
C. Inne postanowienia:
1. Wszelkie polecenia Nadzoru Inwestorskiego skutkujące zmianą wynagrodzenia Wykonawcy Zadania lub zmianą terminu muszą uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.
2. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do sprawowania czynnego nadzoru (fizycznej obecności na terenach wykonywania Zadania=wizytowania terenu budowy - odpowiednio dla każdego z obiektów wchodzących w zakres Zadania) w takich odstępach czasu i taką ilością personelu aby zapewnić jego skuteczność, z takim zastrzeżeniem, że:
1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, koordynator czynności nadzoru inwestorskiego powinien być obecny nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie (od momentu przekazania terenu budowy Wykonawcy) - odpowiednio dla każdego z obiektów wchodzących w zakres Zadania,
2) Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego posiadający stosowne uprawnienia w określonej specjalności - powinni być obecni w czasie wykonywania robót branżowych.
3. Jeden Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, koordynator czynności nadzoru inwestorskiego może pełnić swoją funkcję na maksymalnie 5 Obiektach.
4. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przekazania Zamawiającemu protokołów z narad koordynacyjnych, o których mowa w Część A, ust. 2, pkt 22) Opisu, w terminie 7 dni od dnia odbycia narady.
5. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu Sprawozdania Miesięcznego, o którym mowa w Część A, ust. 2, pkt 23) Opisu, w ciągu 10 dni od zakończenia każdego miesiąca kalendarzowego. Sprawozdanie miesięczne powinno zawierać następujące informacje:
1) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu,
2) nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem,
3) plan robót i finansowania na kolejne miesiące,
4) opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia (także ew. roszczeń),
5) wykaz zmian w dokumentacji projektowej,
6) fotografie dokumentujące postęp Zadania (minimum 5 fotografii - odpowiednio dla każdego z obiektów wchodzących w zakres Zadania).
W okresie poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania Zadania (przekazanie terenu budowy Wykonawcy Zadania) - odpowiednio dla każdego z obiektów wchodzących w zakres Zadania - dopuszcza się, aby sprawozdanie nie zawierało ww. informacji a jedynie wskazywało wykonywane przez Wykonawcę w przepisanym okresie czynności.
6. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia i przekazania pisemnych odpowiedzi na pytania Zamawiającego, o których mowa w Część A, ust. 2, pkt 24) Opisu, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisma Zamawiającego w tym zakresie.

Specyfikacja:
Dokumenty są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego:
http://www.zpkwz.pl/bip/index.php/zamowienia-publiczne/239-budowa-miejsc-
odpoczynku-w-ramach-projektu-pn-zrownowazona-turystyka-wodna-w-
unikalnej-dolinie-dolnej-odry-29-08-2019-r

Składanie ofert:
Odpowiedzi z informacją o wartości usługi wyrażonej w walucie polskiej netto i brutto (wraz z aktualną stawką podatku) należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: asuchta@zpkwz.pl lub faks: 91 4817 121 w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 23 września 2019 r., do godz. 15.30.
Forma pisemna (dostarczenie odpowiedzi za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub osobiście) jest zawsze dopuszczalna.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia
Przewidywany termin wykonywania zamówienia wynosi 13 miesięcy.
Zamawiający przewiduje rozpoczęcie Zadania w IV kwartale 2019 r. a jego zakończenie w IV kwartale 2020 r. W dniu 29.08.2019 r. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dot. Zadania.

Wymagania:
B. Personel Wykonawcy:
Zamawiający będzie wymagał aby Wykonawca dysponował dla realizacji przedmiotowego zamówienia co najmniej 2 osobami o nw. kwalifikacjach:
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, koordynator czynności nadzoru inwestorskiego tj. osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń.
Wykonawca jest przy tym zobowiązany do zapewnienia personelu posiadającego zdolności, doświadczenie, wiedzę i wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym odpowiedniej liczby inspektorów nadzoru inwestorskiego posiadających stosowne uprawnienia w określonej specjalności w przypadku istnienia takiej konieczności z uwagi na przedmiot wykonywanych robót
branżowych na Zadaniu w danym czasie.
Za Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - Zamawiający przyjmuję uczestnika procesu budowlanego posiadającego wykształcenie techniczne i praktykę zawodową dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją (uprawnienia budowlane) wydaną przez organ samorządu zawodowego; osoba widniejąca w centralnym rejestrze, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a pr. bud., posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane - samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał przez cały okres wykonywania zamówienia ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion 00/100 złotych). Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymywania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia przez cały okres wykonywania zamówienia.
4. Warunki realizacji zamówienia:
1) płatności miesięczne częściowe po odbiorze Sprawozdania Miesięcznego przez Zamawiającego oraz płatność końcowa w wysokości 10% ceny oferty Wykonawcy po zakończeniu Zadania, na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT/rachunków z terminem płatności 21 dni od dnia jej/-go doręczenia Zamawiającemu,
2) Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
3) Zastrzeżenie kar umownych na rzecz Zamawiającego, w szczególności za:
1) zwłokę w przekazywaniu raportów, sprawozdań oraz odpowiedzi na pytania Zamawiającego,
2) niepodjęcie czynności nadzorczych w określonym terminie,
3) brak personelu wymaganego do sprawowania nadzoru inwestorskiego,
4) rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4) Możliwość wcześniejszego rozwiązania Umowy w przypadkach określonych w umowie, w szczególności w przypadku zaniechania wykonywania Inwestycji lub rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę,
5) Zamawiający dopuści udział w zamówieniu podwykonawców lub osób trzecich z takim zastrzeżeniem, że Wykonawca będzie ponosił za ich działania odpowiedzialność jak za
działania własne,
6) Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe do opracowanych utworów (raporty, sprawozdania, zdjęcia) a także zezwoli na wykonywanie zależnych praw autorskich do powyższych w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.
5. Termin i preferowany sposób odpowiedzi:
Wartość szacunkowa zamówienia musi zostać podana wg. następującego schematu:
cena netto: ............... cena brutto: ................; (w tym VAT wg stawki ... %)
UWAGA:
W cenie szacunkowej należy uwzględnić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy oraz wszelkie inne koszty jakie zobowiązany będzie ponieść Wykonawca w toku wykonywania zamówienia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.