Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4212z ostatnich 7 dni
15428z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Przebudowa kotłowni co. wraz z instalacją

Przedmiot:

,,Przebudowa kotłowni co. wraz z instalacją

Data zamieszczenia: 2019-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
powiat: przemyski
tel. (16) 6726090 faks (16) 6725341
Województwo: podkarpackie
Miasto: Bircza
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Przebudowa kotłowni co. wraz z instalacją w Szkole Podstawowej w Leszczawie Dolnej".
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
I. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kotłowni węglowej zasilającej budynek szkoły podstawowej na kotłownie elektryczną wraz z przebudową instalacji c.o. w pomieszczeniu kotłowni.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, tj.:
Opis Techniczny ,,Przebudowa kotłowni co. wraz z instalacją w Szkole Podstawowej
w Leszczawie Dolnej"
przedmiar robót.
STWiORB
Zamawiający informuje, że roboty prowadzone będą w obiekcie czynnym.
1. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy i zamawiającego dotyczące realizacji zamówienia określa załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego, tj. projekt umowy.
2. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu zapytania ofertowego, dołączonej dokumentacji oraz załącznikach, przy opisywaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający użył znaków towarowych, patentów, nazw producentów materiałów czy urządzeń wchodzących w skład przedmiot zamówienia, należy je traktować wyłącznie jako przykładowe materiały i urządzenia.

Dokument nr: ZO.2.2019

Otwarcie ofert: 6. Otwarcie ofert:
1) miejscem otwarcia ofert jest Urząd Gminy Bircza ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza pokój nr 11
2) termin otwarcia ofert: 20 września 2019 r., godz. 10:15,
3) otwarcie ofert jest jawne,
4) podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

Składanie ofert:
5. Miejsce i termin składania ofert:
1) miejscem składania ofert jest: Urząd Gminy Bircza ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza
2) oferty należy składać we wskazanym wyżej miejscu lub przesłać na adres: Urząd Gminy Bircza ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza z wyraźnym oznaczeniem postępowania,
3) termin składania ofert: do dnia 20 września 2019 r., do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 25 listopada 2019 roku.

Wymagania:
III. Podwykonawcy.
Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcom.

ROZDZIAŁ IV
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY
I. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej osobą do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszej obowiązujących przepisów, która będzie pełniła funkcję kierownika robót .

Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

II. Dokumenty:
1. Wykonawca w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest złożyć:
1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego,
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego,
3) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu oferenta składającego ofertę o ile osoba reprezentująca Oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze,
4) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt II.2.1) niniejszego rozdziału.
2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (spółki cywilne):
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi w oryginale, ma być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Oferentów a w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa ma być ona potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz umowy stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

ROZDZIAŁ V
SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Zamawiający wprowadza ryczałtową formę wynagrodzenia Wykonawcy. Cena oferty podana w Formularzu ofertowym musi obejmować wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń.
2. Ustalona cena ma charakter stały i niezmienny niezależnie od rozmiarów robót budowlanych i kosztów poniesionego przez Wykonawcę podczas ich realizacji.
3. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest w opracowanie pn. Opis Techniczny
4. Przy ustalaniu ceny oferty Wykonawca winien uwzględnić również warunki wykonywania świadczenia robót budowalnych oraz postanowienia wzoru umowy, które mogą mieć wpływ na kalkulację ceny.
5. Przedmiar robót dołączony do niniejszego Zapytania ofertowego jest wyłącznie dokumentem informacyjnym, z którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku.
6. Rozliczenie robót zamiennych w odniesieniu do dokumentacji projektowej oraz zamienne rozwiązania technologiczne będą przedmiotem ustaleń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przed wyrażeniem przez Zamawiającego zgody na zastosowanie zamiennych rozwiązań technologicznych.
7. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
8. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem obowiązującego podatku od towarów i usług.
9. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto zamówienia, która będzie wynikać z wypełnionego Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
10. Termin płatności faktur (rachunków) wynosi 30 dni, licząc od daty skutecznego dostarczenia Zamawiającemu faktur.

ROZDZIAŁ VI
KRYTERIUM I SPOSÓB OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o poniższe kryterium o następującym znaczeniu procentowym:
Cena - 100 %.
2. Sposób oceny ofert:
1) ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenia i dokumenty,
2) każda oferta powinna bezwzględnie spełniać wymagania określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym,
3) oferta niespełniająca wymagań merytorycznych zawartych w Zapytaniu Ofertowym zostanie odrzucona,
4) po przeprowadzonym badaniu ofert i odrzuceniu ofert niespełniających wymagań zawartych w Zapytaniu Ofertowym, Zamawiający dokona oceny każdej z ofert przy zastosowaniu kryterium, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału,
5) Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tj. oferty z najniższą ceną brutto.

ROZDZIAŁ VII
INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW
1. Język i forma porozumiewania się:
1) postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w formie pisemnej;
2) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci mogą przekazywać drogą elektroniczną.
3) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.
4) oferta może być złożona wyłącznie w formie pisemnej.
5) jeżeli Zamawiający lub Oferenci porozumiewają się drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji w tej formie.
2. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pan Janusz Chrobak tel. 16 6726090 wew. 31 email: inwestycje@bircza.pl, w godz. 8:00 - 15:00.
3. Związanie ofertą:
1) termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2) bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Opis sposobu przygotowania ofert:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
2) treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego,
3) oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego Zapytania Ofertowego i napisana pismem maszynowym lub ręcznym drukowanym niezmywalnym atramentem (tuszem), pod rygorem odrzucenia jej przez Zamawiającego,
4) załącznikami do oferty są to dokumenty wymienione w Rozdziale IV Zapytania Ofertowego,
5) wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczonego dokumentu z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza,
6) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, Wykonawca składa ofertę w zaklejonej kopercie, opieczętowanej przez Oferenta z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz nazwą postępowania ,,Przebudowa kotłowni co. wraz z instalacją w Szkole Podstawowej w Leszczawie Dolnej".
7) Znak postępowania ZO.2.2019,
8) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty, tj. w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,zmiana" lub ,,wycofanie" oraz nazwą postępowania,
9) Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po wyznaczonym terminie składania ofert.
7. Informacje dot. postepowania:
1) jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli oferty o takiej samej cenie do złożenia ofert dodatkowych lub zamknie postępowanie bez wyboru,
2) w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem pkt 8,
3) w przypadku braków w wymaganych przez zamawiającego postanowieniami Zapytania ofertowego dokumentach podmiotowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących oferenta, który złożył ofertę, Zamawiający wzywa do ich uzupełnienia wyznaczając odpowiedni nie dłuższy niż dwudniowy termin,
4) Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 3 wyznaczając odpowiedni nie dłuższy niż dwudniowy termin,
5) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe wyznaczając oferentowi odpowiedni nie dłuższy niż dwudniowy termin na wyrażenie bądź niewyrażenie zgody na ich poprawę,
6) Zamawiający wyklucza oferenta, który: nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, odstąpił
od podpisania umowy z zamawiającym a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza oraz wykonawcę, którego ofertę odrzucił,
7) Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wystąpi co najmniej jedna z przesłanek:
a) została złożona przez wykluczonego wykonawcę,
b) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
c) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny, których zamawiający nie jest w stanie poprawić bez przeprowadzenia negocjacji,
8) Zamawiający może odrzucić ofertę w przypadku gdy oferent zaproponował rażąco niską cenę, tj.: w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 40 % od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania. Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień wraz ze złożeniem dowodów na potwierdzenie, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.
8. Pozostałe informacje:
1) Zamawiający informuje, że w przypadkach nieuregulowanych Zapytaniem Ofertowym zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145),
2) po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy wykonawca winien:
a) pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści oferty,
b) umowę regulującą współpracę - w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podpisany przez Wykonawcę,
c) kosztorys ofertowy, zawierający informacje o wysokości nośników cen na podstawie których sporządzono kosztorys uproszczony ofertowy, tj. stawka roboczogodziny, koszty ogólne (od R+S), koszty zakupu materiałów (do M) i zysk (do R+S+KOR+KOS),
d) uwierzytelnioną kserokopię polisy OC wraz z dowodem zapłaty na kwotę min. 80 000,00 tys. zł brutto (oryginał do wglądu zamawiającego),
e) uwierzytelnione dokumenty poświadczające uprawnienia kierownika budowy.
Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy
zgodnie z załączonym projektem umowy, który stanowi Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego,
w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
3) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany Zapytania Ofertowego, w tym warunków lub terminu prowadzonego postępowania,
b) zamknięcie postępowania bez wyboru,
c) odwołania postępowania, przed upływem terminu składania ofert, bez podania przyczyny,
d) unieważnienia postępowania w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa od kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.