Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa istniejącej hali sortowni odpadów wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie...

Przedmiot:

Rozbudowa istniejącej hali sortowni odpadów wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie modernizacji instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie przy ul. Przemysłowej 61

Data zamieszczenia: 2019-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna"
ul. Przemysłowa 61
13-200 Działdowo
powiat: działdowski
tel. 236 976 518, faks 236 975 649
ezgmin1@poczta.onet.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Działdowo
Wadium: 30 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowę istniejącej hali sortowni odpadów wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie modernizacji instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie przy ul. Przemysłowej 61
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Rozbudowa istniejącej hali sortowni odpadów wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie modernizacji instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie przy ul. Przemysłowej 61" na działce o nr. 3711/19. Zadania realizowanego w ramach projektu nr RPWM.05.01.00-28-0002/18 pn.: ,,Modernizacja instalacji mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie w kierunku zwiększenia efektywności doczyszczania frakcji odpadów zbieranych selektywnie, tj. modernizacji linii sortowniczej części mechanicznej ", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 zgodnie z prawomocnym pozwoleniem na budowę B.6740.440.2017. Inwestycja będzie realizowana na terenie funkcjonującej instalacji komunalnej mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Zakres zamówienia obejmuje min.: 1) Rozbudowę hali sortowni, 2) Powiększenie strefy rozładunku odpadów znajdującej się obecnie pod wiatą, 3) Wykonanie w strefie rozładunku odpadów nowego muru oporowego o wysokości 6m i demontaż istniejącego, 4) Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych- w tym między innymi doprowadzenie energii elektrycznej do szaf technologicznych rozmieszczonych w hali sortowni, przebudowa sieci elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych, modernizacja rozdzielnicy transformatorowej, modernizacja rozdzielnicy nn-RG, wykonanie nowo projektowanej linii zasilającej nową rozdzielnię nn-RG2, wykonanie oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego części dobudowanej oraz oświetlenia stanowiskowego, wykonanie oświetlenia zewnętrznego i miejscowego nad bramami, wykonanie instalacji odgromowej, 5) Wykonanie nowych bram w hali sortowni 6) Wykonanie pomieszczenia technicznego wewnątrz hali, tj. pomieszczenie sterowni i sanitariatów. Sterownia wyposażona w instalację elektryczną oraz internet. Należy doprowadzić punkt dostępowy do sieci Ethernet w sterowni, 7) Wykonanie wentylacji hali sortowni, 8) Wokół prasy należy wykonać odwodnienie liniowe, 9) Dostawanie do wymagań ppoż, bhp, sanepid, 10) Uzupełnienie kabla instalacji zewnętrznej od transformatora 11) Przełożenie sieci wewnętrznych branży sanitarnej tj kanalizacji, sieci wodociągowej, deszczowej, gazowej zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania 12) Demontaż istniejącej ściany hali sortowni od strony projektowanej rozbudowy 13) Demontaż sita bębnowego , przenośnika podsitowego wraz z konstrukcjami wsporczymi, jako zorganizowanie frontu robót dla dostawcy technologii. W zakres zamówienia wchodzi także wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach do niniejszej SIWZ, tj: - dokumentacji projektowej obejmująca projekt architektoniczno-konstrukcyjny, instalacji sanitarnej wewnętrznej, instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej, - przedmiarze robót, - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR), - rysunki projektu zamaszynowienia hali - wytyczne dla robót budowlanych od technologii

CPV: 45000000-7,45262400-5,45330000-9,45310000-3

Dokument nr: 597991-N-2019, Or.271.13.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.dzialdowszczyzna.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-02, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-04-10
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2020-04-10

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O uzyskanie zamówienia może się ubiegać podmiot, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę 500 000 zł.
Informacje dodatkowe dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę 500 000 zł
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna a) posiadanie doświadczenia w wykonaniu min. 1 roboty budowlanej polegającej na budowie obiektu kubaturowego wraz z instalacjami: elektryczną, kanalizacyjną, wodociągową, wentylacyjną o wartości brutto min. 1.000.000 zł b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum: 1) 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w roli kierownika budowy licząc od dnia uzyskania uprawnień, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1202) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1202) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65); 2) 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w roli kierownika robót licząc od dnia uzyskania uprawnień, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1202) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 2018 poz.1202) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65); 3) 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w roli kierownika robót licząc od dnia uzyskania uprawnień, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2018 poz.1202) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1202) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65); 4) 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w roli kierownika robót licząc od dnia uzyskania uprawnień, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1202) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1202) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65); Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji, tj.: funkcji Kierownika Budowy z funkcją kierownika robót konstrukcyjno - budowlanych i funkcji Kierownika Budowy z funkcją kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoba wskazana do pełnienia kilku z wyżej wymienionych funkcji, musi spełniać wymagania SIWZ przewidziane dla każdej z pełnionych funkcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ, Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zwarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnym odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. b. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 20.1.7 -10 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy; - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ, Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę 500 000 zł Oświadczenie o zamiarze powierzenia części zamówienia podwykonawcy (jeśli dotyczy) - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca składa wraz z ofertą: 1) Oświadczenie wstępne Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 8 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty odrębnie dla każdego z nich). 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia, o którym mowa w ppkt. 1) składają Wykonawcy ubiegający się o zamówienie wspólnie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4) Stosowne Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z zasad reprezentacji ujawnionych w stosownym rejestrze.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
b. Okreokres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.