Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2019-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD GMINY W PIONKACH
ul. Zwycięstwa 6a
26-670 Pionki
powiat: radomski
tel. (48) 612-15-14
ug@gmina-pionki.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Pionki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
roboty budowlane obejmujące budowę sieci wodociągowej rozdzielczej od hydrantu p.poż. oznaczonego na mapie sytuacyjno - wysokościowej HP2 do punktu włączenia do istniejącego wodociągu DN100mm, którego trasa przebiega na działce o numerze ewidencyjnym 238.

Inwestycja obejmuje przedłużenie sieci wodociągowej w miejscowości Suskowola o długości 643,80 m, odcinek rurociągu sieciowego DN 100mm; L= 643,80 m doprowadzającego wodę do posesji zamieszkałych oraz działek niezabudowanych dla możliwości perspektywicznego ich zwodociągowania. Przedmiotowy odcinek sieciowy ma za zadanie dostawę wody także do projektowanego hydrantu p.poż.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz wzorem umowy:

- ,,Projekt budowlano - wykonawczy Przedłużenie sieci wodociągowej w miejscowości Suskowola "

- ,,SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Przedłużenie sieci wodociągowej w miejscowości Suskowola"

- wzór umowy ,,Przedłużenie sieci wodociągowej w m. Suskowola"

Dokument nr: IGP.271.52.2019

Otwarcie ofert: W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

Składanie ofert:
7. Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 20.09.2019r. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Pionki, ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki do godz. 15:00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zadania: do 29 listopada 2019r.

Wymagania:
4. Okres związania ofertą - 30 dni

5. W celu potwierdzenia posiadanego doświadczenia, zdolności technicznych i zawodowych, Wykonawca przedkłada:

- wykaz potwierdzający wykonanie minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub rozbudowie, lub przebudowie lub modernizacji sieci wodociągowej o długości min. 200mb - wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do zapytania

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane,
6. Wobec tego, że przyjętą w umowie formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe uznaje się, że każdy wykonawca przeanalizuje zakres robót do wykonania wynikający z załączonego projektu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz z wizji terenowej i własnego doświadczenia, a ewentualne ustalone przez Wykonawce prace dodatkowe, nie ujęte w przedmiarze uwzględni w proponowanej przez siebie cenie umownej a także uwzględni koszty związane m.in. z:

1) organizacją i zagospodarowaniem placu budowy wraz z zapleczem budowy

2) zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia terenu, drzew i krzewów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie budowy;

3) usunięciem drzew z terenu budowy,

4) całościową obsługą geodezyjną budowy wraz z opracowaniem i przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej 3 egz.

5) ubezpieczeniem budowy (Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za szkody z tytułu nie ubezpieczenia budowy);

6) ubezpieczeniem od szkód na zasadach określonych we wzorze umowy;

7) po zakończeniu robót, uporządkowaniem terenu i demontażem obiektów tymczasowych;
8) opracowaniem i przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej 3 egz.

9) związane z realizacją innych obowiązków wynikających z umowy.
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w opisanej kopercie, w wyżej przywołanym terminie do siedziby zamawiającego na adres wskazany powyżej.

Kontakt:
Kontakt

tel. (48) 612-15-14
fax.(48) 612-12-34
e-mail: ug@gmina-pionki.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.