Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej

Przedmiot:

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej

Data zamieszczenia: 2019-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o
ul. Płocka 30/32
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
tel. 54 231 74 00, faks 54 231 74 01
mpec@mpec.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Reymonta 44, Św. Antoniego 9 i 11 Włocławku.

II. 1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II. 1.3) Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Reymonta 44, Św. Antoniego 9 i 11 Włocławku.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Dokument nr: NE.38.74.2019.ZS

Specyfikacja:
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mpec.bipgov.net/przetargi.html .

Składanie ofert:
IV.3.2) Termin i miejsce składania ofert: 26 września 2019 r. godzina 9.00, miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek, Sekretariat Prezesa Zarządu.

Miejsce i termin realizacji:
II. 2) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2019 r.

Wymagania:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM

III. 1) WADIUM - nie dotyczy
III. 2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 2.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu spełniania warunków w tym zakresie.

III. 2.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
3 robót budowlanych polegających na budowie sieci ciepłowniczej i przyłączy cieplnych
w technologii rur preizolowanych, w tym co najmniej jednej z wykorzystaniem rur preizolowanych o średnicy Dn 65/140 lub wyższej. Na potwierdzenie faktu, że wykazane roboty budowlane zostały zrealizowane w sposób należyty tj m.in. z zachowaniem ustalonych terminów Wykonawca dołączy stosowne potwierdzenia wydane przez zamawiających roboty budowlane (inwestorów).
III. 2.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu spełniania warunków w tym zakresie.

III. 2.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, musi dysponować potencjałem kadrowym - własnym lub wyrażającym gotowość do współpracy - zdolnym do wykonania zamówienia spośród których, co najmniej jedna osoba, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych i przynależy do właściwej miejscowo okręgowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę, która będzie uczestniczyła w realizacji zamówienia uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych (kserokopia uprawnień budowlanych), oraz przynależności do właściwej miejscowo okręgowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (kserokopia zaświadczenia).

III. 2.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu spełniania warunków w tym zakresie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych
w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku.
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV. 2.1) Kryteria oceny ofert:
Cena 100%
IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od terminu składania ofert).

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.