Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
14012z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Poprawa odwodnienia dróg powiatowych

Przedmiot:

Poprawa odwodnienia dróg powiatowych

Data zamieszczenia: 2019-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8
61-851 Poznań
powiat: Poznań
tel. 618 593 430, faks 618 593 429
marlena.jakubiak@zdp.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Poprawa odwodnienia dróg powiatowych
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na poprawie odwodnienia odcinków dróg powiatowych. 2. Zamówienie zostało podzielone na 5 zadań: ZADANIE I: Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2465P odc. Krosno - Mosina - pogłębianie rowu, ścinka poboczy; 1) Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2388P odc. Rosnówko - Walerianowo - pogłębianie rowu, przepust z rur PCW 315, ścianki czołowe, umocnienie zjazdu tłuczniem; 2) Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2390P m. Wiry (k. kościoła) - demontaż studni, studzienki ściekowe, studnie rewizyjne, przykanaliki z PVC 200, ścieki z kostki brukowe; 3) Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2412P m. Chomęcice, - pogłębianie rowu, rozebranie zjazdów, zjazdy z rur PCW d-400, nawierzchnia zjazdów z tłucznia, plantowanie i humusowanie. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego - p. Piotr Werner ZADANIE II: 1) Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2400P m. Rokietnica, ul. Obornicka - rozbiórka nawierzchni z podbudową, demontaż studzienki, studzienki ściekowe, przykanaliki, odtworzenie nawierzchnie z podbudową. 2) Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 1872P m. Tarnowo Podgórne ul. 23 Października - studnia chłonna fi 1000, przykanalik d-200; 3) Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2431P m. Suchy Las ul. Sucholeska - demontaż i montaż ścieku skarpowego; 4) Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2400P m. Bytkowo ul. Obornicka/ Pawłowicka - oczyszczenie z namułu przepustu i rowu, umocnienie skarp płytami ażurowymi; Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego - p. Krystian Przybylski ZADANIE III: 1) Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2441P m. Czerlejnko - rozbiórka nawierzchni z podbudową, studzienki ściekowe, kanały z rur PCW O160, krawężniki betonowe, ścieki z kostki betonowej, karczowanie krzaków, odtworzenie nawierzchni bitumicznej. 2) Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2514P m. Trzek - rozbiórka ścieka z polnych kamieni, studzienki ściekowe, kanały z rur PCW O160, krawężniki betonowe, ścieki z kostki betonowej, odtworzenie ścieku z kamienia polnego. 3) Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2513P m. Przebędowo - rozbiórki i ponowne ułożenie krawężnika, ścieku z kostki, kostki betonowej, obrzeża betonowego, poręczy szczebelkowych, montaż studni ściekowej, montaż rur PCV O160, odtworzenie nawierzchni. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego - p. Jarosław Czaykowski ZADANIE IV: 1) Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2471P m. Radzewo odc.1 - rury PCV O160, pogłębianie rowu, czyszczenie studzienek ściekowych z przykanalikami; 2) Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2471P m. Radzewo, odc. 2 - pogłębianie rowu, montaż krawężnika, równanie krawędzi masą mineralno - asfaltową; 3) Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2460P, odcinek Rogalinek - Sasinowo - pogłębianie rowu; 4) Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2464P odc. Radzewo - Świątniki - pogłębianie rowu, ścinka poboczy; 5) Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2468P m. Biernatki - rozebranie przepustów, przepust PCW, ścianki czołowe przepustu, kopanie rowu, umacnianie skarp płytami ażurowymi, pobocza i zjazdu z kruszywa granitowego; 6) Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2468P m. Biernatki przy skrzyżowaniu z ul. Dębiecką - rozebranie krawężników i ław, krawężniki betonowe, nawierzchnia zjazdu z kruszywa łamanego. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego - p. Jacek Czerwiński ZADANIE V: Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2468P odc. Prusinowo granica powiatu - ścinka pni, karczowanie pni, kopanie rowu, rozebranie przepustów, przepust PCW, ścianki czołowe, pobocza tłuczniowe, skarpy z płyt ażurowych. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego - p. Jacek Czerwiński Zakres robót dla wszystkich zadań określony jest w załączonych przedmiarach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót

Część nr: 1 Nazwa: Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2465P odc. Krosno - Mosina
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2465P odc. Krosno - Mosina - pogłębianie rowu, ścinka poboczy; 1) Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2388P odc. Rosnówko - Walerianowo - pogłębianie rowu, przepust z rur PCW 315, ścianki czołowe, umocnienie zjazdu tłuczniem; 2) Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2390P m. Wiry (k. kościoła) - demontaż studni, studzienki ściekowe, studnie rewizyjne, przykanaliki z PVC 200, ścieki z kostki brukowe; 3) Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2412P m. Chomęcice, - pogłębianie rowu, rozebranie zjazdów, zjazdy z rur PCW d-400, nawierzchnia zjazdów z tłucznia, plantowanie i humusowanie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232451-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji robót 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Poprawa odwodnienia dróg powiatowych nr 2400P, 1872P, 2431P
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2400P m. Rokietnica, ul. Obornicka - rozbiórka nawierzchni z podbudową, demontaż studzienki, studzienki ściekowe, przykanaliki, odtworzenie nawierzchnie z podbudową. 2) Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 1872P m. Tarnowo Podgórne ul. 23 Października - studnia chłonna fi 1000, przykanalik d-200; 3) Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2431P m. Suchy Las ul. Sucholeska - demontaż i montaż ścieku skarpowego; 4) Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2400P m. Bytkowo ul. Obornicka/ Pawłowicka - oczyszczenie z namułu przepustu i rowu, umocnienie skarp płytami ażurowymi;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232451-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-06
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji robót 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Poprawa odwodnienia dróg powiatowych nr 2441P, 2514P, 2513P
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2441P m. Czerlejnko - rozbiórka nawierzchni z podbudową, studzienki ściekowe, kanały z rur PCW O160, krawężniki betonowe, ścieki z kostki betonowej, karczowanie krzaków, odtworzenie nawierzchni bitumicznej. 2) Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2514P m. Trzek - rozbiórka ścieka z polnych kamieni, studzienki ściekowe, kanały z rur PCW O160, krawężniki betonowe, ścieki z kostki betonowej, odtworzenie ścieku z kamienia polnego. 3) Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2513P m. Przebędowo - rozbiórki i ponowne ułożenie krawężnika, ścieku z kostki, kostki betonowej, obrzeża betonowego, poręczy szczebelkowych, montaż studni ściekowej, montaż rur PCV O160, odtworzenie nawierzchni.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232451-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-06
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji robót 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Poprawa odwodnienia dróg powiatowych nr 2471P, 2460P, 2464P, 2468P
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2471P m. Radzewo odc.1 - rury PCV O160, pogłębianie rowu, czyszczenie studzienek ściekowych z przykanalikami; 2) Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2471P m. Radzewo, odc. 2 - pogłębianie rowu, montaż krawężnika, równanie krawędzi masą mineralno - asfaltową; 3) Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2460P, odcinek Rogalinek - Sasinowo - pogłębianie rowu; 4) Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2464P odc. Radzewo - Świątniki - pogłębianie rowu, ścinka poboczy; 5) Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2468P m. Biernatki - rozebranie przepustów, przepust PCW, ścianki czołowe przepustu, kopanie rowu, umacnianie skarp płytami ażurowymi, pobocza i zjazdu z kruszywa granitowego; 6) Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2468P m. Biernatki przy skrzyżowaniu z ul. Dębiecką - rozebranie krawężników i ław, krawężniki betonowe, nawierzchnia zjazdu z kruszywa łamanego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232451-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-06
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
cena 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2468P odc. Prusinowo granica powiatu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2468P odc. Prusinowo granica powiatu - ścinka pni, karczowanie pni, kopanie rowu, rozebranie przepustów, przepust PCW, ścianki czołowe, pobocza tłuczniowe, skarpy z płyt ażurowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232451-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-06
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji robót 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45232451-8

Dokument nr: 598010-N-2019, ZDP.WO.261.2.38/19

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.zdp.poznan.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna, ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Zarzad Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, pokój 026

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-01, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-06

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu poprawy odwodnienia dróg lub ulic i/ lub robót w zakresie budowy/rozbudowy/modernizacji/ kanalizacji deszczowej lub sanitarnej w drodze lub ulicy , o wartości nie mniejszej niż: - dla części 1: 100.000,00 zł brutto każda, - dla części 2: 50.000,00 zł brutto każda, - dla części 3: 90 000,00 zł brutto każda, - dla części 4: 120.000,00 zł brutto każda, - dla części 5: 130 000,00 zł brutto każda b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na każde zadanie: -min. 1 samochód samowyładowczy, - min. 1 koparko - ładowarka, - min. 1 zagęszczarka. Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, musi wykazać dysponowanie osobnym kompletem sprzętu w odniesieniu do każdej części (zadania) zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik 1 do SIWZ, 2) formularz cenowy stanowiący załącznik 1.1 -1.5 3) zobowiązanie o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowiące załącznik 4 do SIWZ, jeśli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów; 4) pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w rozdz. XI pkt 9 SIWZ. 5) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik 3 do SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji robót 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.