Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Przedmiot:

Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Data zamieszczenia: 2019-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W BARTOSZYCACH
Generała Bema 32
11-200 Bartoszyce
powiat: bartoszycki
896271360
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206561
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Bartoszyce
Wadium: 130000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,BUDOWLANI" w Bartoszycach"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zakres 1 :
Wykonanie remontu docieplenia ścian 9 budynków:
ul. Chilmanowicza 1, ul. Chilmanowicza 3, ul. Chilmanowicza 5, ul. Chilmanowicza 7,
ul. Piłsudskiego 4, ul. Piłsudskiego 4a ,ul. Piłsudskiego 6, ul. Piłsudskiego 6a, Piłsudskiego 7, administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,BUDOWLANI" w Bartoszycach.
Zakres 2 :
Wykonanie docieplenia stropodachów w 9 budynkach:
ul. Chilmanowicza 1, ul. Chilmanowicza 3, ul. Chilmanowicza 5, ul. Chilmanowicza 7,
ul. Piłsudskiego 4, ul. Piłsudskiego 4a ,ul. Piłsudskiego 6, ul. Piłsudskiego 6a, Piłsudskiego 7, administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,BUDOWLANI" w Bartoszycach
Zakres 3 :
Wykonanie remontu docieplenia stropu piwnicy 9 budynków:
ul. Chilmanowicza 1, ul. Chilmanowicza 3, ul. Chilmanowicza 5, ul. Chilmanowicza 7,
ul. Piłsudskiego 4, ul. Piłsudskiego 4a ,ul. Piłsudskiego 6, ul. Piłsudskiego 6a, Piłsudskiego 7, administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,BUDOWLANI" w Bartoszycach.
Zakres 4 :
Wymiana drzwi wejściowych w klatkach schodowych i okienek w piwnicach w 9 budynkach oraz okienek na klatkach schodowych w 1 budynku wraz z ich obróbką wewnętrzną i zewnętrzną:
ul. Chilmanowicza 1, ul. Chilmanowicza 3, ul. Chilmanowicza 5, ul. Chilmanowicza 7,
ul. Piłsudskiego 4, ul. Piłsudskiego 4a ,ul. Piłsudskiego 6, ul. Piłsudskiego 6a, Piłsudskiego 7, administrowanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową ,,BUDOWLANI" w Bartoszycach.
Zakres 5 :
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich i ofertowych specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych w zakresie podłączenia wewnętrznej instalacji cwu i cyrkulacji do węzła dwufunkcyjnego wykonanego przez dostawcę COWIK. Zakres prac obejmuje budynki przy ul. Piłsudskiego 4,4a,6,6a,7 administrowanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową ,,BUDOWLANI" w Bartoszycach.
Zakres 6 :
Wykonanie montażu nowej wewnętrznej instalacji c.w.u. w budynkach przy ul. Piłsudskiego
4a,4,6a,6,7 administrowanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową ,,BUDOWLANI" w Bartoszycach
wg dokumentacji technicznej i przedmiarów.
Zakres 7 :
Modernizacja instalacji c.o. - Wymiana zaworów podpionowych równoważących i uzupełnienie izolacji rur w 9 budynkach: ul. Chilmanowicza 1, ul. Chilmanowicza 3, ul. Chilmanowicza 5, ul. Chilmanowicza 7, ul. Piłsudskiego 4, ul. Piłsudskiego 4a ,ul. Piłsudskiego 6, ul. Piłsudskiego 6a, Piłsudskiego 7, administrowanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową ,,BUDOWLANI" w Bartoszycach.
Cel zamówienia
Pełne ogłoszenie wraz z załącznikami i specyfikacją zostało zamieszczone na stronie WWW Spółdzielni tj. http://sm-budowlani.com.pl
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej 9 budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Bartoszycach przy ul. Piłsudskiego 4, 4a, 6, 6a, 7 i przy ul. Chilmanowicza 1,3,5,7
Przedmiot zamówienia
Zakres 1 :
Wykonanie remontu docieplenia ścian 9 budynków:
ul. Chilmanowicza 1, ul. Chilmanowicza 3, ul. Chilmanowicza 5, ul. Chilmanowicza 7,
ul. Piłsudskiego 4, ul. Piłsudskiego 4a ,ul. Piłsudskiego 6, ul. Piłsudskiego 6a, Piłsudskiego 7, administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,BUDOWLANI" w Bartoszycach.
Zakres 2 :
Wykonanie docieplenia stropodachów w 9 budynkach:
ul. Chilmanowicza 1, ul. Chilmanowicza 3, ul. Chilmanowicza 5, ul. Chilmanowicza 7,
ul. Piłsudskiego 4, ul. Piłsudskiego 4a ,ul. Piłsudskiego 6, ul. Piłsudskiego 6a, Piłsudskiego 7, administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,BUDOWLANI" w Bartoszycach
Zakres 3 :
Wykonanie remontu docieplenia stropu piwnicy 9 budynków:
ul. Chilmanowicza 1, ul. Chilmanowicza 3, ul. Chilmanowicza 5, ul. Chilmanowicza 7,
ul. Piłsudskiego 4, ul. Piłsudskiego 4a ,ul. Piłsudskiego 6, ul. Piłsudskiego 6a, Piłsudskiego 7, administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,BUDOWLANI" w Bartoszycach.
Zakres 4 :
Wymiana drzwi wejściowych w klatkach schodowych i okienek w piwnicach w 9 budynkach oraz okienek na klatkach schodowych w 1 budynku wraz z ich obróbką wewnętrzną i zewnętrzną:
ul. Chilmanowicza 1, ul. Chilmanowicza 3, ul. Chilmanowicza 5, ul. Chilmanowicza 7,
ul. Piłsudskiego 4, ul. Piłsudskiego 4a ,ul. Piłsudskiego 6, ul. Piłsudskiego 6a, Piłsudskiego 7, administrowanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową ,,BUDOWLANI" w Bartoszycach.
Zakres 5 :
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich i ofertowych specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych w zakresie podłączenia wewnętrznej instalacji cwu i cyrkulacji do węzła dwufunkcyjnego wykonanego przez dostawcę COWIK. Zakres prac obejmuje budynki przy ul. Piłsudskiego 4,4a,6,6a,7 administrowanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową ,,BUDOWLANI" w Bartoszycach.
Zakres 6 :
Wykonanie montażu nowej wewnętrznej instalacji c.w.u. w budynkach przy ul. Piłsudskiego
4a,4,6a,6,7 administrowanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową ,,BUDOWLANI" w Bartoszycach
wg dokumentacji technicznej i przedmiarów.
Zakres 7 :
Modernizacja instalacji c.o. - Wymiana zaworów podpionowych równoważących i uzupełnienie izolacji rur w 9 budynkach: ul. Chilmanowicza 1, ul. Chilmanowicza 3, ul. Chilmanowicza 5, ul. Chilmanowicza 7, ul. Piłsudskiego 4, ul. Piłsudskiego 4a ,ul. Piłsudskiego 6, ul. Piłsudskiego 6a, Piłsudskiego 7, administrowanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową ,,BUDOWLANI" w Bartoszycach.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1206561

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 01-10-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Miejsce oraz termin składania ofert
1) Oferty winny być złożone w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Budowlani",
11-200 Bartoszyce, ul. Bema 32, w sekretariacie pok. Nr 3 codziennie w dni pracy Spółdzielni
Mieszkaniowej ,,Budowlani" w Bartoszycach, w godz. 8:00 - 14:00.
2) Termin składanie ofert upływa dnia 1.10.2019 r. o godz. 10:00. W przypadku oferty wysłanej Przesyłką Pocztową nie decyduje data nadania przesyłki lecz data i godzina jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
3) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone:
o Nazwą firmy i adresem Wykonawcy,
o nazwą i adresem zamawiającego - Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Budowlani", 11-200 Bartoszyce,
ul. Bema 32,
o oraz opisane hasłem:
,,Oferta na wykonanie termomodernizacji 9 budynków administrowanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową ,,BUDOWLANI" w Bartoszycach.
- nie otwierać przed dniem 1.10.2019 roku do godz. 12:00".
4) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
5) Z zawartością złożonych ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu składania ofert.
6) Zamawiający nie zwraca dokumentacji ofertowej po zakończeniu postępowania.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Miejscowość: Bartoszyce
Harmonogram realizacji zamówienia
HARMONOGRAM WYPEŁNIA REFERENT. PRACE NALEŻY WYKONAĆ DO DNIA 30.10.2020R.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu :
1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się zrealizowaniem 5 budynków w zakresie termomodernizacji lub o łącznej wartość 4.000 000 zł w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi specjalności
konstrukcyjno-budowlanej.
- minimum 1 osoba posiadająca przeszkolenie z wybranego sytemu dociepleń.
- minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia:
- posiadają środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 200.000 PLN lub posiadają zdolność kredytową, wykażą się stanami magazynowymi, poręczeniami, umowami kupieckimi lub innym równoważnym zabezpieczeniem w wysokości nie mniejszej niż 200.000 PLN, gwarantującym należyte wykonanie zadania.
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wymaganą minimalną sumę w wysokości 200.000 PLN.
3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania przetargowego.
4. Z postępowania o zamówienie wyklucza się:
a) wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ PO;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
b) Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w at. 24 ust. 1 pkt od 12) do 23) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986),
c) wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629);
d) wykonawcę który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy p.z.p, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Wiedza i doświadczenie
POSIADAJĄ NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE
Potencjał techniczny
Oferenci dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
- minimum 1 osoba posiadająca przeszkolenie z wybranego sytemu dociepleń.
- minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej,
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
- minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
- minimum 1 osoba posiadająca przeszkolenie z wybranego sytemu dociepleń.
- minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się zrealizowaniem 5 budynków w zakresie termomodernizacji lub o łącznej wartość 4.000 000 zł w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi specjalności
konstrukcyjno-budowlanej.
- minimum 1 osoba posiadająca przeszkolenie z wybranego sytemu dociepleń.
- minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia:
- posiadają środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 200.000 PLN lub posiadają zdolność kredytową, wykażą się stanami magazynowymi, poręczeniami, umowami kupieckimi lub innym równoważnym zabezpieczeniem w wysokości nie mniejszej niż 200.000 PLN, gwarantującym należyte wykonanie zadania.
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wymaganą minimalną sumę w wysokości 200.000 PLN.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
b) Aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega
z opłatami podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające,
że Oferent nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) Wykaz wykonanych prac i usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, według wzoru stanowiącego załącznik
nr 3 do specyfikacji.
e) Referencje potwierdzające, że usługi o których mowa w ppkt. d zostały wykonane z należytą starannością.
f) Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru stanowiącego załącznik
nr 4 do specyfikacji.
g) Dokumenty stwierdzające, że osoby o których mowa w ppkt f posiadają wymagane uprawnienia.
h) Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji
i) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wykażą się stanami magazynowymi, poręczeniami, umowami kupieckimi lub innym równoważnym zabezpieczeniem w wysokości nie mniejszej niż 200.000 PLN, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
j) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji.
k) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do specyfikacji.
l) Załączyć dowód potwierdzenia wpłaty wadium na konto Zamawiającego.
m) Spełnienie warunku wpłaty wadium przez Oferenta poprzez załączenie ORYGINAŁU dokumentu stwierdzającego gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową.
n) Oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu od odpowiedzialności zawodowej i cywilnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do specyfikacji wraz z kopią polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
o) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - klauzula informacyjna RODO według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do specyfikacji.
p) Harmonogram prac termomodernizacyjnych według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do specyfikacji dostępny do pobrania w wersji elektronicznej.
2. Wykonawca złoży formularz ofertowy zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 1 do specyfikacji.
3. Ponadto do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć zaakceptowany przez Oferenta projekt umowy stanowiący załącznik nr 9 do specyfikacji.
4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy złożyć pełnomocnictwo wraz z zakresem umocowania, podpisane przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający informuje, że za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji, ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Cena oferty winna zostać wyliczona przez Wykonawcę uwzględniając wszystkie nakłady
3. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) i wszelkie wartości należy podać w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
6. Podana cena ryczałtowa nie ulegnie podwyższeniu w czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia.
7. Stawkę podatku VAT należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT
od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku wątpliwości dotyczących stawki podatku VAT wykonawca powinien zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie co najmniej na 7 dni przed upływem terminu składania ofert.
8. Cena oferty musi obejmować kompleksową realizację zadania wynikającą wprost z S.I.W.Z., jak również koszty wszelkich robót przygotowawczych, pośredniczących, organizacji pracy, koszty dojazdu, koszt odkrywek, inwentaryzacji powykonawczej, koszty ubezpieczenia,
itp., i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
9. Wykonawca przed zgłoszeniem dokumentacji do odbioru końcowego musi uzyskać niezbędne pozwolenia wymagane prawem w celu uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych.
10. Skutki finansowe ewentualnych nieścisłości w przedmiarach robót obciążają w tym wypadku wykonawcę - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę.
11. W związku z powyższym wymagane jest od wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia i dokładne zapoznanie się z ze stanem technicznym budynków
i uzyskali od Zamawiającego szczegółowe informacje i zakres na poszczególne budynki.
12. Cena w formularzu ofertowym winna być podana cyframi i słownie. Wykonawca podaje cenę netto, podatek od towarów i usług (VAT w % i w zł) oraz cenę brutto. Zamawiający do ustalenia ceny oferty przyjmuje cenę brutto uwzględniającą podatek od towarów i usług.
1. Kryteria
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
A. Cena ofertowa brutto - 70 %
B. Solidność oferenta, doświadczenie zawodowe, referencje, - 15 %
C. Gwarancja 15%
2. Podczas oceny ofert w poszczególnych kryteriach stosowana będzie zasada proporcjonalności.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisane zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
Minimalna cena brutto wśród badanych ofert
A / liczba punktów = ------------------------------------------------------------------x 70 pkt x 100%
Cena brutto oferty badanej
Waga kryterium 70 %
B / Oferta może uzyskać od 1 do 15 pkt. na podstawie złożonych dokumentów wg rozdziału 7
Waga kryterium 15 %
Okres gwarancji w ofercie ocenianej
C/ liczba punktów = ------------------------------------------------------------------------------------------x 15 pkt x 100%
60 miesięcy (limit okresu gwarancji ustalonej przez Zamawiającego)
Waga kryterium 15 %
Ofertą najkorzystniejszą jest oferta , która otrzyma największą ilość punktów wynikających z sumy punktów za poszczególne kryteria
3. Sposób oceny ofert
Przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa będzie kierować się przesłanką określoną w kryterium oceny ofert.
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
2) Przed szczegółową oceną ofert Zamawiający określi, czy każda z ofert: jest ważna, spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie zawiera oczywistych omyłek pisarskich, nie zawiera omyłek rachunkowych.
3) W przypadku, gdy okaże się, iż oferty najkorzystniejsze przedstawiają taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych wyznaczając jednocześnie termin na ich złożenie. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Wykluczenia
1. Z postępowania o zamówienie wyklucza się:
a) wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ PO;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
b) Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w at. 24 ust. 1 pkt od 12) do 23) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986),
c) wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629);
d) wykonawcę który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy p.z.p, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W BARTOSZYCACH
Adres
Generała Bema 32
11-200 Bartoszyce
warmińsko-mazurskie , bartoszycki
Numer telefonu
896271341
Fax
896271342
NIP
7430004777
Tytuł projektu
Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Budowlani" w Bartoszycach
Numer projektu
POIS.01.03.02-00-0030/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Wojciech Sienkiewicz
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
896271360

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.