Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa elementów układu wymiany ciepła UB

Przedmiot:

Dostawa elementów układu wymiany ciepła UB

Data zamieszczenia: 2019-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENSORE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Zatorze 21
66-002 Zielona Góra
powiat: zielonogórski
biuro@ensore.co
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23425
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
13/06/2019 Dostawa elementów układu wymiany ciepła UB
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia nr 13/06/2019 jest dostawa elementów układu wymiany ciepła
UB
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zapewnienie ciągłości prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia nr 13/06/2019 jest dostawa elementów układu wymiany ciepła UB:
? CZEŚĆ PIERWSZA:
? CZEŚĆ DRUGA:
? CZEŚĆ TRZECIA:
? CZEŚĆ CZWARTA:
? CZEŚĆ PIĄTA.,
których szczegółowy opis przedstawiony został w załączniku nr 1 - ,,formularz ofertowy".
Zamówienie obejmuje dostawy, wg stawek przyjętych w ofercie, które będą obowiązywały przez cały
okres realizacji zamówienia i nie będą podlegały zwiększeniu w okresie jego trwania.
Koszt dostawy (i inne koszty związane z dostawą) należy zawrzeć w cenie produktów.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie wszystkich wydzielonych w formularzu ofertowym części (I-V).
Kwestie potwierdzenia jakości:
o Przed podpisaniem protokołu odbioru przedmiot dostawy zostanie sprawdzony
przez Zamawiającego pod kątem spełnienia kryteriów jakościowych (analiza kart
technicznych/ katalogowych/certyfikatów).
Kwestie dostawy:
o Odbiór poszczególnej dostawy potwierdzony zostanie protokołem odbioru,
o Osoba upoważniona przez Zamawiającego ma prawo odmówić przyjęcia danej
partii dostawy, jeżeli stwierdzi, że dostarczony materiał odbiega od parametrów
określonych w ofercie,
o Oświadczenie o odmowie złożone ustnie winno być niezwłocznie potwierdzone na
piśmie ze wskazaniem przyczyn odmowy,
o W przypadku odmowy przyjęcia danej partii dostawy, Wykonawca zobowiązuje
się do dostawy materiału o prawidłowych parametrach nie później niż w ciągu 5
dni od oświadczenia o odmowie.
o Dostawa do siedziby Zamawiającego po stronie dostawcy.

CPV: 42500000-1

Dokument nr: 23425, 13/06/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 24-09-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty wg załączonego wzoru należy składać w terminie do dnia: 24 września 2019 r. do godz. 12:00
(liczy się data wpływu do Zamawiającego) na adres:
ENSORE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Stary Kisielin - Zatorze 21, 66-002 Zielona Góra, Lubuskie
NIP 9291847087
REGON 081046884
KRS 0000423077
http://www.ensore.co; e-mail: biuro@ensore.co
Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
? w formie tradycyjnej - pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej pełnymi danymi
Wykonawcy (nazwa, adres, nr telefonu) i opisanej jako:
OFERTA NA: 13/06/2019 Dostawa elementów układu wymiany ciepła UB
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego tj. ENSORE SP. Z O.O. SPÓŁKA
KOMANDYTOWO- AKCYJNA, Stary Kisielin-Zatorze 21 66-002 Zielona Góra, Lubuskie
? za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres p.spychalski@ensore.co
? osobiście lub przez posłańca - w siedzibie Zamawiającego: ENSORE SP. Z O.O. SPÓŁKA
KOMANDYTOWO- AKCYJNA, Stary Kisielin-Zatorze 21 66-002 Zielona Góra, Lubuskie.
? za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera - na adres Zamawiającego: ENSORE SP. Z O.O.
SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA, Stary Kisielin-Zatorze 21 66-002 Zielona Góra, Lubuskie.
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubuskie Powiat: Zielona Góra Miejscowość: Zielona Góra
Harmonogram realizacji zamówienia
Dostawy poszczególnych części przedmiotu zamówienia określa się na maksymalnie 14 dni od dnia
złożenia zamówienia.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Dodatkowe warunki
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
Minimalny okres ważności przedstawionej oferty - 30 dni.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy
w następujących przypadkach:
1) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana
przepisów podatkowych,
2) zmiany terminu realizacji umowy z powodu wystąpienia nadzwyczajnych warunków
atmosferycznych w szczególności klęsk żywiołowych, uniemożliwiających wykonanie
dostawy, gdy wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała
z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu zamówienia,
3) zmiany zapisów umowy (np. przesunięcie terminu wykonania lub podział dostaw) w
innych okolicznościach, których nie można było przewidzieć na moment publikacji
ogłoszenia.
Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
1) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności,
2) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności,
3) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Załączniki
? formularz ofertowy - załącznik nr 1
? oświadczenie o braku powiązań osobowych, organizacyjnych i kapitałowych - załącznik nr 2
Zamówienia uzupełniające
Dopuszcza się możliwość udzielenia dostawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności
zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu dostaw materiałów eksploatacyjnych w
wysokości nieprzekraczającej 50% wartości niniejszego zamówienia.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
cena: 100 %
Cena powinna zawierać:
a) wartość usługi określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
c) cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres
ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych,
udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp
zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający może unieważnić postępowanie bez dokonania wyboru oferty w sytuacji, gdy:
a. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,
b. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
c. postępowanie obarczone jest nieusuwalną wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
ENSORE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Adres
Ul. Stary Kisielin , Zatorze 21
66-002 Zielona Góra
lubuskie , Zielona Góra
NIP
9291847087
Numer naboru
RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Przemysław Spychalski

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.