Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowe pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Przedmiot:

Kompleksowe pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Popielów
ul. Opolska 13
46-090 Popielów
powiat: opolski
tel. 77 4275851, 4275852, 4275822 fax 4275838
ug@popielow.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Popielów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kompleksowe pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Klapacz 62 w Starych Siołkowicach"
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z kompleksowym pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Klapacz 62 w Starych Siołkowicach", w zakresie określonym przez Zamawiającego oraz zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26).
2. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi priorytetowej III - Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałania 3.2.2 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej. Umowa o dofinansowanie Nr RPOP.03.02.02-16-0004/18.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający informuje, że zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową, termomodernizacją wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Klapacz 62 w Starych Siołkowicach.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) pomoc merytoryczną, nadzór nad realizacją oraz zatwierdzanie dokumentacji projektowej lub wskazywanie wad w dokumentacji projektowej wykonywanej przez Wykonawcę ww. zadania inwestycyjnego,
b) zapoznanie się z umową o wykonanie zadania inwestycyjnego, z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, jak również z terenem budowy, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,
c) nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającymi a Wykonawcą zadania inwestycyjnego, w tym przestrzeganie zawartych w niej terminów,
d) dokonanie aprobaty Programu Zapewnienia Jakości przedłożonego przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego,
e) reprezentowanie Zamawiającego, a także ścisłą współpracę z przedstawicielami Zamawiającego, w zakresie realizacji zadania na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z projektami, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
f) wizytowanie terenu budowy; liczba pobytów Inspektora Nadzoru wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb;
g) koordynowanie prac pomiędzy specjalnościami i dokonywanie ustaleń wynikających w trakcie realizacji inwestycji,
h) sprawdzanie jakości, ilości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
i) kontrola dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie,
j) kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z zapisami umowy na realizację zadania inwestycyjnego,
k) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów,
l) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót wykonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
m) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
n) informowanie Zamawiającego o konieczności zmiany, w tym wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub aktualizacji dokumentacji projektowej oraz opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w tych sprawach,
o) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,
p) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy,
q) sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu,
r) sprawdzanie protokołów odbioru w zakresie rzeczowym,
s) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian projektowych i materiałowych,
t) dokonywanie odbioru zakończonych części realizowanego zadania inwestycyjnego, w tym odbiorów robót budowlanych,
u) w zakresie odbioru częściowego i końcowego inwestycji:
- dokonanie odbioru od Wykonawcy robót, dokumentacji powykonawczej, atestów materiałowych,
- powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru,
- uczestnictwo w pracach komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego
- zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru;
v) wykonywanie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z właściwym prowadzeniem inwestycji,
w) Wykonawca jest zobowiązany do:
- stawiania się na każde telefoniczne lub pisemne wezwanie Zamawiającego, także w okresie gwarancji i rękojmi jaką Wykonawca robót udzieli Zamawiającemu, w tym udział w przeglądach gwarancyjnych,
3) Wykonawca powinien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności (konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej) dla kompleksowego prowadzenia nadzoru budowlanego na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym.
Osoby wykonujące nadzór inwestorski muszą posiadać odpowiednie uprawnienia do nadzorowania w zakresie obejmującym przedmiot zadania inwestycyjnego tj. uprawnienia budowlane określone obecnie obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego (lub odpowiadające im ważne uprawnienia w przedmiotowym zakresie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2018.2272 t.j. z dnia 2018.12.05).
Wybrany Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię uprawnień wraz z aktualną kopią zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
4) Szczegółowe informacje określające zakres zadań inwestycyjnych, których ma dotyczyć prowadzony nadzór inwestorski znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.popielow.pl
5) Po wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu, Zamawiający zawrze umowę z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą.
6) Płatności za wykonanie odpowiedniej części usług odbywać się będą na podstawie poszczególnych odbiorów dot. wykonania zadania inwestycyjnego, zgodnie z umową stanowiącą załącznik do niniejszego zapytania.

CPV: 71247000-1, 71520000-9

Składanie ofert:
Oferta powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów (sekretariat), do dnia 26.09.2019 r. do godz. 12:00
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie pn.:
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Klapacz 62 w Starych Siołkowicach"
NIE OTWIERAĆ PRZED 26.09.2019 r., GODZ. 12:00
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Od dnia zawarcia umowy w okresie realizacji inwestycji do dnia zakończenia realizacji całego zadania inwestycyjnego objętego nadzorem, ich odbioru końcowego, a także w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego, w tym udział w przeglądach gwarancyjnych.
Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego: do dnia 30 czerwca 2020

Wymagania:
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1) Wykonawca wykaże, że wykonał usługi, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert: pełnił funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży ogólnobudowlanej dla co najmniej jednego zadania, polegającej na budowie/ przebudowie/ rozbudowie, remoncie lub modernizacji obiektu kubaturowego o wartości minimum 1.000.000,00 zł/brutto (jeden milion złotych brutto).
Potwierdzenie wykonywania ww. usługi należy wykazać w dołączonym do zapytania ofertowego ,,wykazie usług" stanowiącym załącznik nr 3.
2) Wykonawca wykaże się że, dysponuje osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia, posiadającymi przewidziane prawem uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.:
a) Inspektor nadzoru branży ogólnobudowlanej posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie obejmującym przedmiot zadania inwestycyjnego (bez ograniczeń o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej).
b) Inspektor nadzoru branży elektrycznej posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie obejmującym przedmiot zadania inwestycyjnego.
c) Inspektor nadzoru branży sanitarnej posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie obejmującym przedmiot zadania inwestycyjnego.
Uwaga! Dopuszcza się, aby jedna osoba obejmowała więcej niż jedno stanowisko wymienione powyżej, pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień.
Potwierdzenie dysponowania ww. osobami należy wykazać w dołączonym do zapytania ofertowego ,,wykazie osób" stanowiącym załącznik nr 4.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższe warunki.
Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty oświadczeniach i dokumentach.
V. WYKLUCZENIA
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w przedmiotowym zapytaniu ofertowym,
b) powiązany osobowo lub kapitałowo* z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy,
3) została złożona po terminie składania ofert;
* Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
- uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
2. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) zawiera cenę wyższą niż w złożonej ofercie
2) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez Zamawiającego w wezwaniu do złożenia tych ofert.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
3. Oferta musi być stworzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania.
4. Oferta powinna być:
1) opatrzona pieczątką firmową,
2) posiadać datę sporządzenia,
3) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
4) zawierać cenę oferty brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe,
5) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta
6) zawierać wymagane załączniki;
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert osobno w każdej specjalności.
VII. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia
3. Wykaz wykonywanych usług
4. Wykaz osób
5. Dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia
6. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający wzywa oferentów, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie, do złożenia dodatkowych ofert w zakresie dotyczącym ceny, w określonym przez siebie terminie. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny wyższej niż w złożonej wcześniej ofercie.
IX. OCENA OFERT
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,
2) zostaną złożone w wymaganym przez Zamawiającego terminie.
2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
1) Cena (C) - 90 %
2) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (D) - 10 %
3. Ocena oferty (O) - znaczenie 100 pkt
Punkty będą przyznawane wg. następujących zasad: 1 % = 1 pkt.
4. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:
O = C + D
gdzie:
O - suma punktów uzyskanych przez daną ofertę we wszystkich kryteriach
C - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium ,,Cena"
D - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium ,,Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia"
5. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 punktów. Punkty przyznane zostaną obliczone dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty (O).
6. Punkty przyznawane za podane kryterium będą liczone według następujących wzorów:
1) C = CN / COB x 90 % x 100
gdzie:
C - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium ,,Cena"
CN - najniższa zaoferowana cena brutto, spośród ważnych ofert
COB - cena brutto zaoferowana w ofercie badanej
2) D = DOB x 10 % x 100
gdzie:
D - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium ,,Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia"
DOB - doświadczenie inspektora nadzoru branży ogólnobudowlanej liczone w latach
a) doświadczenie inspektora nadzoru, liczone w latach od uzyskania uprawnień:
- 5 lat
- 6 - 8 lat
- 9 - 11 lat
- 12 - 14 lat
- 15 lat i więcej
b) Faktyczna ilość punktów zostanie obliczona następująco (DOB):
- 5 lat - 0,00 pkt
- 6 - 8 lat - 0,25 pkt
- 9 - 11 lat - 0,50 pkt
- 12 - 14 lat - 0,75 pkt
- 15 lat i więcej - 1,00 pkt
c) W przypadku braku podania doświadczenia inspektora nadzoru branży ogólnobudowlanej (lata) w ofercie Zamawiający przyjmie do oceny 5 lat.
7. Cena oraz doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia mają wpływ na punktację badanej oferty oraz jej ewentualny wybór jako oferty najkorzystniejszej. Wykonawca nie może, w trakcie badania i oceny ofert przez Zamawiającego, dokonać zmiany, poprawy lub uzupełnienia ww. elementów oferty w sposób, który mógłby wpłynąć na punktację, gdyż naruszałoby to zasady równego traktowania Wykonawców, uczciwej konkurencji oraz przejrzystości postępowania.
8. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
X. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych usług.
2. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego.
XI. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian treści umowy zgodnie z zapisami § 7 projektu umowy (Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia oraz zakończenia postępowania bez wyboru żadnej ofert.

Kontakt:
Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, pokój nr 12 lub pod nr tel. 77 4275 851 - Mateusz Macioszek, 77 4275 852 - Tomasz Jonek.

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.