Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeprowadzenie przeglądów serwisowych kotłowni gazowej

Przedmiot:

Przeprowadzenie przeglądów serwisowych kotłowni gazowej

Data zamieszczenia: 2019-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
Starościńska 5
02-516 Warszawa
powiat: Warszawa
Telefon: (22) 37 86 300, fax: (22) 37 86 334
prorokb@iba.wcrw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
.PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z
późniejszymi zmianami), dalej ustawa pzp.
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przeglądów serwisowych kotłowni
gazowej. Zakres przeglądu został opisany w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres email: prorokb@iba.wcrw.pl
2. Termin składania ofert upływa w dniu 23.09.2019r. do godz. 10:00. Oferty otrzymane
przez Zamawiającego po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia - 48 m-cy od podpisania umowy.

Wymagania:
IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu:
a) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia - Zamawiający
wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed
terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w
tym okresie wykonał, co najmniej 1 zamówienie, których przedmiotem było
przeprowadzenie przeglądów serwisowych kotłowni gazowej,
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie dokumentów o
których mowa w pkt V 1 a
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania tj. co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne do
wykonania pracy na stanowisku eksploatacji, konserwacji, remontów, montażu dla
urządzeń i sieci gazowych min. do 5 kPa oraz posiadającą uprawnienia elektryczne
min. do 1 kV.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podst.
art. 24 ustawy pzp.
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wzór stanowi
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
b) wykaz osób wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia -- nie
spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach
wyszczególnionych w rozdziale V zapytania ofertowego. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
VI. OFERTA
1. Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
a) formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
b) dokumenty wskazane w rozdziale V zapytania ofertowego,
c) pełnomocnictwo jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych
czynności dokumentem rejestracyjnym oraz w przypadku podmiotów występujących
wspólnie.
2. Ofertę przedkłada się Zamawiającemu w jednym egzemplarzu. Wykonawca może złożyć
tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą
w walutach obcych. Wzajemne rozliczenia będą prowadzone wyłącznie w walucie
polskiej (PLN).
4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Ze zmiany oferty musi jednoznacznie wynikać, które postanowienia oferty są zmieniane.
3. Dla zachowania terminu brana będzie pod uwagę data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego. Ciężar zweryfikowania dotarcia komunikatu do adresata spoczywa na
Wykonawcy.
YIII.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca zobowiązany jest w Formularzu oferty podać cenę.
2. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego
określone w niniejszym zapytaniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami
wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Cenę w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
4. Wykonawca oblicza cenę oferty z podatkiem VAT.
5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
6. Przy wyborze i ocenie złożonych ofert. Zamawiający kierować się będzie kryterium:
Cena - 100%
Punktacja w kryterium cena przyznawana będzie według następujących zasad:
Pq -- ""M"
c,,
100
C,,
gdzie:
Pc - ilość punktów otrzymanych przez ofertę w kryterium ,,Cena",
Cmin - najniższa cena brutto spośród nie odrzuconych ofert.
Cn - cena brutto oferty badanej.
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców o uzupełnienie
lub
wyjaśnienie oferty.

Kontakt:
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie procedury jest:
p. Beata Prorok, e-mail: prorokb@iba.wcrw.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.