Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie poziomów i pionów wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i...

Przedmiot:

Wykonanie poziomów i pionów wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i przystosowanie pomieszczenia na węzeł cieplny

Data zamieszczenia: 2019-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Wspólnota Mieszkaniowa w Ciechanowie
ul. Okrzei 14
06-400 Ciechanów
powiat: ciechanowski
tel. (023) 6722304, 6725276
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ciechanów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. 17 Stycznia 52 w Ciechanowie w imieniu, której występuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie poziomów i pionów wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przystosowanie pomieszczenia na węzeł cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 52 w Ciechanowie.
Przedmiotem zamówienia jest na wykonanie poziomów i pionów wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i przystosowanie pomieszczenia na węzeł cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. 17 stycznia 52 w Ciechanowie, w zakresie szczegółowo określonym w projekcie budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na w/w obiekcie po ustaleniu terminu z Zamawiającym oraz zapoznać się z dokumentacją projektową. Do obowiązków Wykonawcy należy organizacja pracy, naprawa ewentualnych szkód powstałych z winy Wykonawcy oraz nadzór nad całością prowadzonych prac.

Specyfikacja:
Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w., tel. (023) 672-23-04.
Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: TBS Sp. z o.o.- DRI ul. Wyzwolenia 10a Ciechanów pok. nr 1 lub ze strony internetowej Zamawiającego www.tbsciechanow.pl

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy złożyć do dnia 23.09.2019 roku, do godziny 10,00 w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany okres wykonania zamówienia 40 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót.

Wymagania:
6. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert. Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
7. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Dokumenty wymagane do złożenia oferty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zał. nr 1,
c) wyceniony i podpisany przedmiar robót - zał. nr 2,
d) oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych i regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych,
e) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót o podobnym zakresie i charakterze,
f) referencje potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane z należytą starannością.
g) Klauzula informacyjna -zał. nr 3.
8. Warunki umowy:
- o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem, - umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.
9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia: Od wykonawcy, którego oferta zostanie wyłoniona w przetargu będzie wymagane wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5% ceny ofertowej brutto przedstawionej w formularzu ofertowym Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem jednak nie później niż w dniu jej podpisania.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego z adnotacją ,,zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Wymiana instalacji elektrycznej w bud. przy ul. 17 Stycznia 41 w Ciechanowie"
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, niesienia.
10. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zakresu robót.
11 Sposób przygotowania ofert:
ofertę należy sporządzić na załączonym druku formularza ofertowego (zał. nr 1).
Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony projekt budowlany, przedmiar robót (zał. nr 2), specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót i dokonaną wizję lokalną obiektu.
Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób:
nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie ofertowe nr sprawy 74/2019r. - wykonanie poziomów i pionów centralnego ogrzewania oraz przystosowanie pomieszczenia na węzeł cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 52 w Ciechanowie".

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.