Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa dozowników na środki myjące i dezynfekcyjne

Przedmiot:

Zakup i dostawa dozowników na środki myjące i dezynfekcyjne

Data zamieszczenia: 2019-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
ul. Maksymiliana Marii Kolbego 8
32-600 Oświęcim
powiat: oświęcimski
nr tel.: 33 843 06 91,
zamowienia.publiczne@pwsz-oswiecim.edu.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Oświęcim
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dozowników na środki myjące i dezynfekcyjne oraz podajniki na ręczniki papierowe w celu wyposażenia pracowni MEDSIM Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup i dostawa dozowników na środki myjące i dezynfekcyjne oraz podajniki na ręczniki papierowe w celu wyposażenia pracowni MEDSIM Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

L.p.

Asortyment

Ilość w szt.

Opis produktu

1

Podajnik z przyciskiem łokciowym na płyn dezynfekcyjny/mydło w butelkach o pojemności 500 ml

13

Materiał: tworzywo, kolor: biały Sposób uruchamiania: dźwignia łokciowa, regulacja dozy w zakresie: 0,8 - 1,8 ml,

zawór niekapek, uzupełnianie: na butelki jednorazowe o pojemność 500 ml, które można później uzupełniać z kanistra. Pompka plastikowa, mechanizm dozujący łatwy do demontażu, w zestawie zamek i kluczyk plastikowy luz ze stali nierdzewnej. Wizjer do kontroli poziomu płynu.

Rodzaj montażu: naścienny/przykręcany

Wizjer do sprawdzania zasobu dozownika

Wymiary: - szerokość 9,5 cm, - wysokość: 31,5 cm, - głębokość: 15 cm (+/-2 cm). Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ABS, zapewnia bezpieczne i ekonomiczne dozowanie. Przeznaczony do preparatów myjących, dezynfekujących i pielęgnujących. Pasujący do większości dostępnych na rynku preparatów do rąk w butelkach 500 ml.

Gwarancja: 24 miesiące "door-to-door".

2

Podajnik z przyciskiem łokciowym na płyn dezynfekcyjny/mydło w butelkach o pojemności 500 ml

2

Z długą metalowa rączką do Sali operacyjnej - pojemność zbiornika 500 ml

- wykonany z stali nierdzewnej (pompa), aluminium (obudowa)
- płyny uzupełniane z kanistra
- mechanizm dozujący wykonany ze stali kwasoodpornej, łatwy do demontażu
- możliwość pełnej sterylizacji
- prosty w obsłudze
- nadaje się do wszystkich rodzajów płynów dezynfekcyjnych
- przezroczysty pojemnik umożliwia kontrolę poziomu płynu dezynfekcyjnego
- uruchamiany przyciskiem łokciowym
- dostępne zamknięcie na kluczyk
- opcja ustawienia wielkości dozy ok. 0,7-1,5 ml

Wymiary: - szerokość 9,5 cm, - wysokość: 31,5 cm, - głębokość: 15 cm (+/-2 cm).

Gwarancja: 24 miesiące "door-to-door".

3

Zawieszki na łóżko na środek dezynfekcyjny o pojemności 500 ml

8

Uchwyt na łóżko szpitalne do butelek o pojemności 500 ml
Wieszany na obręczach łóżek, przeznaczony do mocowania butelek 500 ml z płynami do mycia, dezynfekcji lub pielęgnacji rąk.
Pasujący do większości butelek (w tym standardu euro) o pojemności 500 ml dostępnych na rynku. Wykonany z wytrzymałego tworzywa łatwego do umycia.

Gwarancja: 24 miesiące "door-to-door".

4

Podajnik na papier do rąk

1

Elektronicznie ucinający pasek z rolki wykonany z tworzywa ABS okienko do kontroli papieru dozowniku, dostosowany do papieru o C4 maksymalnej średnicy 20 cm, K5, zamykany na kluczyk, .kolor biały, w zestawie baterie.

Gwarancja: 24 miesiące "door-to-door".

5

Podajnik na papier do rąk

7

Tradycyjny na ręczniki typu ZZ pojemność do 600 szt., - wykonany z tworzywa ABS, - okienko do kontroli ilość -ręczników, - zamykany na kluczyk.

Gwarancja: 24 miesiące "door-to-door".
- równoważny tzn. materiał, produkt o podobnym charakterze jakościowym czyli o parametrach technicznych, właściwościach eksploatacyjnych i funkcjonalnych nie gorszych niż podane w opisie.

CPV: 39831700-3, 39514400-2

Dokument nr: ZO/35/2019

Składanie ofert:
Oferty należy przesyłać Zamawiającemu na adres do korespondencji wskazany w pkt. I drogą pocztową lub składać osobiście w siedzibie Zamawiającego (biuro Kanclerza, pokój nr 1.05) lub wysyłać na adres e-mail Zamawiającego (zamowienia.publiczne@pwsz-oswiecim.edu.pl), zgodnie z instrukcjami zawartymi w pkt. VII i VIII, do dnia 23 września 2019 r. do godz. 9.00.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego w formie drukowanej po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
Dostawa będzie zrealizowana w terminie do dnia 11.10.2019 r.
Wykonawca musi zapewnić na swój koszt załadunek, transport i rozładunek w/w dostarczonego sprzętu.
Zamówione urządzenia muszą być dostarczane w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach Producenta.
Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie zrealizowane zostanie jednorazowo do 11.10. 2019 r.

Wymagania:
IV. Warunki realizacji zamówienia, obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu dostawy do siedziby Zamawiającego i złożenia go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

V. Warunki udziału w postępowaniu:

Kryteria merytoryczne

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania(Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca, wraz z ofertą, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie; oświadczenie stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),

b) akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń oraz wypełnią i złożą w terminie ofertę - Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Kryteria formalne

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w terminie składania ofert złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu, w sposób poprawny pod względem formalnym i merytorycznym, zgodną
z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca przedłożył Zamawiającemu ofertę na realizację Zamówienia sporządzoną i złożoną zgodnie z punktami VII i VIII.

VI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie i przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy skontaktowali się z Zamawiającym w zakresie niniejszego zapytania ofertowego.
VII. Informacja o dokumentach jakie należy załączyć do oferty:

Wypełniony formularz oferty - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Wypełniony wzór oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych
z Zamawiającym - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Wzór umowy - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w formie drukowanej lub w formie elektronicznej zgodnie z zapisami niniejszego punktu.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego Załącznik
nr 1 do zapytania ofertowego.
Oferta winna być kompletna tzn. ma zawierać wszystkie dokumenty wymagane w zapytaniu ofertowym.
Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
Wszystkie dokumenty wymagane w zapytaniu ofertowym muszą być załączone do oferty i podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. W przypadku, gdy dokumenty są podpisane przez osobę inną niż uprawniona do reprezentacji i widniejąca we właściwym rejestrze, niezbędne jest dostarczenie Zamawiającemu wraz z ofertą pełnomocnictwa dla tej osoby. W przypadku załączenia kopii musi znaleźć się na dokumencie napis ,,potwierdzam za zgodność z oryginałem" lub równoważny i podpis osoby uprawnionej do podpisania oferty
W przypadku złożenia oferty w formie drukowanej Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzezroczystej kopercie z adresem do korespondencji Zamawiającego podanym w pkt. I, z dopiskiem ,,Oferta zakup i dostawę dozowników na środki myjące i dezynfekcyjne oraz podajniki na ręczniki papierowe w celu wyposażenia pracowni MEDSIM Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu."- nie otwierać przed 23 września 2019 r. przed godz. 9.00. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić jej zwrot bez otwierania, w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie określonym w pkt. X.

W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej Wykonawca wysyła wiadomość e-mail na adres oferty.dzp@pwsz-oswiecim.edu.pl, z tytułem ,,Oferta zakup i dostawę dozowników na środki myjące i dezynfekcyjne oraz podajniki na ręczniki papierowe w celu wyposażenia pracowni MEDSIM Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu."- nie otwierać przed 23 września 2019 r. przed godz. 9.00 i załączonymi skanami podpisanych niezbędnych dokumentów.

IX. Kryteria wyboru oferty i oceny oferty:

W trakcie weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Znaczenie kryterium w %

Cena

Cena brutto (cena z VAT) oferowana przez Wykonawcę

100 %

Wykonawca w ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną. Ryzyko błędnej kalkulacji ceny w ofercie obciążą Wykonawcę.
Cenę oferty netto i brutto należy podać cyfrowo i słownie w formularzu ofertowym. (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
Stawkę podatku VAT określa Wykonawca
Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Rozliczenia nie mogą być prowadzone w walutach obcych.
XI. Istotne postanowienia umowy:

Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
XIII. Postanowienia końcowe:

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona w siedzibie Zamawiającego
oraz na stronie internetowej Zamawiającego z podaniem nazwy i adresu wyłonionego Wykonawcy.
Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

- Wzór formularza oferty - Załącznik nr 1,

- Wzór oświadczenia - Załącznik nr 2,

- Wzór umowy - Załącznik nr 3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia przedmiotowego postępowania na wybór wykonawcy na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Uwagi:
XII. Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

a) administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

b) inspektorem ochrony danych osobowych jest dostępny pod numerem telefonu 883 156 808
oraz adresem e-mail: iod@pwsz-oswiecim.edu.pl.

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie ww. zamówienia publicznego;

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania ,

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia;

f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

g) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

h) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

Kontakt:
2. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami, dostępna godzinach 8.00 - 15.00 w dni powszednie,
tj. od poniedziałku do piątku:

- p. Beata Boba, zamowienia.publiczne@pwsz-oswiecim.edu.pl,tel. 33 842 98 56, fax. 33 843 05 30.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.