Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i zabudowa systemów nagłośnienia i oświetlenia hali zbornej

Przedmiot:

Dostawa i zabudowa systemów nagłośnienia i oświetlenia hali zbornej

Data zamieszczenia: 2019-09-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK Pniówek
ul. Krucza 18
43-251 Pawłowice
powiat: pszczyński
tel. 32 7564113, fax. 32 4762671, tel. 32-75-62-552, 32-756-2699
agrzegorzewska@pniowek.jsw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Pawłowice
Wadium: 20.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
KWK Pniówek
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Dostawa i zabudowa systemów nagłośnienia i oświetlenia hali zbornej w KWK ,,Pniówek".
Data otwarcia: 02.10.2019r. godz. 9.00
Miejsce przetargu: JSW S.A. KWK ,,Pniówek", ul. Krucza 18 w Pawłowicach, budynek szkoleniowy przy KWK ,,Pniówek".

Dokument nr: PZ.227-176/19

Składanie ofert:
Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem: ,,Postępowanie PZ.227-176/19 nt. ,,Dostawa i zabudowa systemów nagłośnienia i oświetlenia hali zbornej w KWK ,,Pniówek" nazwą i siedzibą oferenta, należy złożyć w Kancelarii Głównej KWK ,,Pniówek" 43-251 Pawłowice ul. Krucza 18 w terminie do dnia 01.10.2019 r. do godz. 13.50
Ważność oferty - 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zadania: do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Zapoznanie się i pisemna akceptacja ,,Regulaminu określającego sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych" (wprowadzonego Uchwałą Zarządu JSW S.A. nr 270/IX/2019 z dnia 10.04.2019r.). Treść ,,Regulaminu..." dostępna jest na stronie internetowej www.jsw.pl/dla-kontrahentow/dokumenty-do-pobrania
2. Wykupienie Wymagań Ofertowych w cenie 100,00 zł + VAT:
? do nabycia w Wydziale Zamówień i Umów KWK ,,Pniówek" pokój nr 224 w terminie do dnia 01.10.2019 r. do godz. 13.40). Fakturę na powyższe opłaty można otrzymać w kasie kopalni. Kasa KWK ,,Pniówek" czynna w godz. 600 - 1350 z przerwą od 830 - 1000
lub
? poprzez wpłatę na konto JSW S.A.: 03 1020 2498 0000 8002 0403 5085 z dopiskiem: ,,Dostawa i zabudowa systemów nagłośnienia i oświetlenia hali zbornej w KWK ,,Pniówek".
W przypadku wykupu wymagań ofertowych poprzez wpłatę na ww. konto należy powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na poniższy adres poczty elektronicznej: agrzegorzewska@pniowek.jsw.pl.
. Wniesienie wadium w wysokości: 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), na konto JSW S.A. - Bank PKO BP S.A. nr rachunku: 29 1020 2498 0000 8002 0443 8719
2
z dopiskiem: ,,Wadium do przetargu nieograniczonego - nr postępowania: PZ.227-176/19 na ,,Dostawa i zabudowa systemów nagłośnienia i oświetlenia hali zbornej w KWK ,,Pniówek" w formie przewidzianej w ,,Regulaminie...". Wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej - Oferent składa w kasie JSW S.A. KWK Pniówek - Pawłowice, ul. Krucza 18.
4
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub równoważnych.
Zamawiający odstępuje od wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Kryterium oceny ofert - 100 % cena.
Ustalenie warunków finansowo - ekonomicznych (tj. II etap przetargu) może nastąpić w dniu otwarcia ofert.

Uwagi:
JSW S.A. KWK ,,Pniówek" zastrzega sobie:
- prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania,
- że nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Oferentem stosownie do zapisów ,,Regulaminu ...".
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO, niniejszym informujemy, że:
a) administratorem danych osobowych Oferenta, zawartych w dokumentacji przetargowej, jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Pawłowicach, ul. Krucza 18, KRS 0000072093,
b) dane inspektora ochrony danych Zamawiającego, w tym jego dane kontaktowe zamieszczone są na jego stronie internetowej o adresie www.jsw.pl,
3
c) dane osobowe Oferenta przetwarzane będą przez Zamawiającego w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego, a następnie w celu zawarcia umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, a ponadto mogą być przetwarzane w celu wykonywania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa Zamówień Publicznych i prawa Podatkowego, tj. art. 6 ust. 1 lit c) RODO, oraz w celu ochrony praw Zamawiającego wynikających z umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
d) Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe Oferenta przez okres nie dłuższy niż okres konieczny dla realizacji celów wskazanych w punkcie c) powyżej,
e) dane osobowe Oferenta mogą być przekazywane do przetwarzania innym podmiotom, przy pomocy których Oferent prowadzi działalność (podwykonawcy), takich jak firma informatyczna, hostingodawca, firma kurierska/spedycyjna, operator pocztowy, kancelaria adwokacka lub radcowska, a także innym podmiotom z Grupy Kapitałowej JSW,
f) Oferent ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania oraz przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
g) Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacjach określonych w art. 77 ust. 1 RODO,
h) podanie przez Oferenta swoich danych osobowych jest obligatoryjne - niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia umowy.

Kontakt:
Dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu udzielają pracownicy KWK ,,Pniówek":
- w sprawach technicznych:
Paweł Bieszczad, pbieszczad@pniowek.jsw.pl tel. 32-75-62-552
- w sprawach formalnych dotyczących przetargu:
Agnieszka Grzegorzewska, agrzegorzewska@pniowek.jsw.pl, telefon: 32-756-2699

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.