Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4433z ostatnich 7 dni
16508z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz...

Przedmiot:

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich

Data zamieszczenia: 2019-09-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach
ul. Miła 2
58-372 Boguszów-Gorce
powiat: wałbrzyski
Tel.: +48 748880577, Faks: +48 748880579
walbrzych@wroclaw.lasy.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Boguszów-Gorce
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich (POIS.02.01.00-00-0006/16-00)

Numer referencyjny: SA.270.13.2019.ACH
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, w ramach zamówienia pn: Kompleksowe zagospodarowanie dróg leśnych w zakresie przeciwdziałania nadmiernej erozji wodnej w ramach projektu pn.: ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich" (POIS.02.01.00-00-0006/16-00). Przedmiot zamówienia, został podzielony na 5 następujących części (zwanych dalej ,,Pakietami"):

1) PAKIET NR 1 pn. ,,Wielka Sowa - kompleksowe zagospodarowanie szlaku niebieskiego i żółtego"

2) PAKIET NR 2 pn. ,,Waligóra - kompleksowe zagospodarowanie szlaku żółtego"

3) PAKIET NR 3 pn. ,,Suchawa - kompleksowe zagospodarowanie szlaku niebieskiego"

4) PAKIET NR 4 pn. ,,Wołowiec - kompleksowe zagospodarowanie szlaku niebieskiego"

5) PAKIET NR 5 pn. ,,Chełmiec - kompleksowe zagospodarowanie szlaku niebieskiego"

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wielka Sowa - kompleksowe zagospodarowanie szlaku niebieskiego i żółtego

Część nr: PAKIET NR 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000
45111200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

TEREN ADMINISTRACYJNY NADLEŚNICTWA WAŁBRZYCH,

LEŚNICTWO SOWIE GÓRY,

DZ. EWID. 198 OBRĘB Rzeczka;

DZ. EWID.188,189,187,190,193,195,196,197,194, 204, 203 OBRĘB Rzeczka

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres robót budowlanych: Kompleksowe zagospodarowanie szlaku turystycznego prowadzącego z przełęczy Walimskiej na Wielką Sowę, na odcinku o długości około 3290,00 mb, poprzez wykonanie: wodospustów drewnianych, kaszyc drewnianych przy części wodospustów, dołów chłonnych przy części wodospustów, brodów kamiennych, przekopów odprowadzających wodę, uzupełnienia nawierzchni szlaku. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z zapisami pkt 5 SIWZ.Wymagany okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, wbudowane materiały i zamontowane urządzenia wynosi minimum 36 miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji jakości, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady są sobie równe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: OKRES GWARANCJI / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach projektu pn. ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich" (POIS.02.01.00-00-0006/16-00)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawia. wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Powyższy obowiązek dotyczy wszystkich czynności określonych w dokumentacji projektowej i technicznej (załącznik nr 1 do SIWZ).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Waligóra - kompleksowe zagospodarowanie szlaku żółtego

Część nr: PAKIET NR 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000
45111200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

TEREN ADMINISTRACYJNY NADLEŚNICTWA WAŁBRZYCH,

LEŚNICTWO Łomnica,

DZ. EWID. 420

OBRĘB Grzmiąca

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres robót budowlanych: Kompleksowe zagospodarowanie szlaku turystycznego prowadzącego z przełęczy Trzech Dolin (schronisko Andrzejówka) na szczyt Waligóry, na odcinku dł. około 349,00 mb, poprzez wykonanie: wodospustów drewnianych, kaszyc drewnianych przy części wodospustów, dołów chłonnych przy części wodospustów, stopni drewnianych w celu stabilizacji nawierzchni szlaku w przypadku podłoża z rumoszu skalnego. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z zapisami pkt 5 SIWZ.Wymagany okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, wbudowane materiały i zamontowane urządzenia wynosi minimum 36 miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji jakości, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady są sobie równe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: OKRES GWARANCJI / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach projektu pn. ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich" (POIS.02.01.00-00-0006/16-00).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawia. wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Powyższy obowiązek dotyczy wszystkich czynności określonych w dokumentacji projektowej i technicznej (załącznik nr 1 do SIWZ).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Suchawa - kompleksowe zagospodarowanie szlaku niebieskiego

Część nr: PAKIET NR 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000
45111200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

TEREN ADMINISTRACYJNY NADLEŚNICTWA WAŁBRZYCH,

LEŚNICTWO Sokołowsko,

DZ. EWID. 134/260, 143/269, 187/2, 137/263, 133/259

OBRĘB 0007 Sokołowsko

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres robót budowlanych: Kompleksowe zagospodarowanie szlaku turystycznego prowadzącego z Sokołowca przez Suchawę w kierunku schroniska Andrzejówka, na odcinku dł. około 1144,00 mb, poprzez wykonanie: wodospustów drewnianych, kaszyc drewnianych przy części wodospustów, dołów chłonnych przy części wodospustów, stopni drewnianych w celu stabilizacji nawierzchni szlaku w przypadku podłoża z rumoszu skalnego, ścianki zabezpieczającej skarpę. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z zapisami pkt 5 SIWZ.Wymagany okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, wbudowane materiały i zamontowane urządzenia wynosi minimum 36 miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji jakości, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady są sobie równe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: OKRES GWARANCJI / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach projektu pn. ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich" (POIS.02.01.00-00-0006/16-00)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawia. wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Powyższy obowiązek dotyczy wszystkich czynności określonych w dokumentacji projektowej i technicznej (załącznik nr 1 do SIWZ).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wołowiec - kompleksowe zagospodarowanie szlaku niebieskiego

Część nr: PAKIET NR 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000
45111200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

TEREN ADMINISTRACYJNY NADLEŚNICTWA WAŁBRZYCH,

LEŚNICTWO Glinica,

DZ. EWID. 5, 7 obręb Glinik 45; 178,176 obręb Kamieńsk

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres robót budowlanych: Kompleksowe zagospodarowanie szlaku turystycznego prowadzącego z Przełęczy Koziej na szczyt Wołowca, na dwóch odcinkach o łącznej dł. około 843,00 mb, poprzez wykonanie: wodospustów drewnianych, kaszyc drewnianych przy części wodospustów, dołów chłonnych przy części wodospustów, uzupełnienia nawierzchni szlaku. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z zapisami pkt 5 SIWZ.Wymagany okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, wbudowane materiały i zamontowane urządzenia wynosi minimum 36 miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji jakości, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady są sobie równe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: OKRES GWARANCJI / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach projektu pn. ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich" (POIS.02.01.00-00-0006/16-00)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawia. wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Powyższy obowiązek dotyczy wszystkich czynności określonych w dokumentacji projektowej i technicznej (załącznik nr 1 do SIWZ).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Chełmiec - kompleksowe zagospodarowanie szlaku niebieskiego

Część nr: PAKIET NR 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000
45111200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

TEREN ADMINISTRACYJNY NADLEŚNICTWA WAŁBRZYCH,

LEŚNICTWO Biały Kamień,

DZ. EWID. 38; 24 obręb nr 3 Szczawno-Zdrój

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres robót budowlanych: Kompleksowe zagospodarowanie szlaku turystycznego prowadzącego z Wałbrzycha na szczyt Chełmca, na odcinku o dł. około 467,00 mb, poprzez wykonanie: wodospustów drewnianych, dołów chłonnych przy wodospustach, stopni drewnianych w celu stabilizacji nawierzchni szlaku w przypadku podłoża z rumoszu skalnego. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z zapisami pkt 5 SIWZ. Wymagany okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, wbudowane materiały i zamontowane urządzenia wynosi minimum 36 miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji jakości, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady są sobie równe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: OKRES GWARANCJI / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach projektu pn. ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich" (POIS.02.01.00-00-0006/16-00)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawia. wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Powyższy obowiązek dotyczy wszystkich czynności określonych w dokumentacji projektowej i technicznej (załącznik nr 1 do SIWZ).

CPV: 45000000, 45200000, 45111200

Dokument nr: 437602-2019, SA.270.13.2019.ACH

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 24/10/2019
Czas lokalny: 08:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w Nadleśnictwie Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach, ul. Miła 2, w Sali narad na parterze.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie jest jawne.Bezpośrednio przed otwarciem ofert zastępca Nadleśniczego Marek Nogawka poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i dla poszczególnych części Pakietów.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_walbrzych/zamowienia_publiczne

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/10/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

TEREN ADMINISTRACYJNY NADLEŚNICTWA WAŁBRZYCH,

LEŚNICTWO SOWIE GÓRY,

DZ. EWID. 198 OBRĘB Rzeczka;

DZ. EWID.188,189,187,190,193,195,196,197,194, 204, 203 OBRĘB Rzeczka

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

TEREN ADMINISTRACYJNY NADLEŚNICTWA WAŁBRZYCH,

LEŚNICTWO Łomnica,

DZ. EWID. 420

OBRĘB Grzmiąca

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

TEREN ADMINISTRACYJNY NADLEŚNICTWA WAŁBRZYCH,

LEŚNICTWO Sokołowsko,

DZ. EWID. 134/260, 143/269, 187/2, 137/263, 133/259

OBRĘB 0007 Sokołowsko

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

TEREN ADMINISTRACYJNY NADLEŚNICTWA WAŁBRZYCH,

LEŚNICTWO Glinica,

DZ. EWID. 5, 7 obręb Glinik 45; 178,176 obręb Kamieńsk

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

TEREN ADMINISTRACYJNY NADLEŚNICTWA WAŁBRZYCH,

LEŚNICTWO Biały Kamień,

DZ. EWID. 38; 24 obręb nr 3 Szczawno-Zdrój

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości określonej poniżej:dla Pakietu nr 1 - 4 600,00 zł,dla Pakietu nr 2 - 850,00 zł,dla Pakietu nr 3 - 1 100,00 zł,dla Pakietu nr 4 - 1 300,00 zł,dla Pakietu nr 5 - 600,00 zł - opis pkt 9 SIWZ.

Kontakt:
Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach
ul. Miła 2
Boguszów-Gorce
58-372
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Chlipała
Tel.: +48 748880577
E-mail: walbrzych@wroclaw.lasy.gov.pl
Faks: +48 748880579
Kod NUTS: PL517

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.