Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

Przedmiot:

Wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

Data zamieszczenia: 2019-09-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnią Mieszkaniową PAX w Warszawie
Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok.uż.32
04-036 Warszawa
powiat: Warszawa
tel: (22) 848 70 46
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Salezego 6 w Warszawie, zgodnie z Projektem budowlanym remontu instalacji gazowej - kategoria obiektu XIII, Warszawa ul. Salezego 6, przedmiarem i kosztorysem ofertowym, obowiązującymi normami i uzgodnieniami, Prawem budowlanym, złożoną ofertą oraz odbiorem przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.
Szczegółowy zakres może być doprecyzowany przez Inspektora nadzoru występującego w imieniu
Zamawiającego w trakcie prowadzenia robót.

Do realizacji zamówienia należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do stosowania posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w przeciągu 7 dni od dnia końcowego złożenia ofert w siedzibie Spółdzielni
przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 w Warszawie.

Składanie ofert:
8. Oferty można składać do dnia 11.10.2019 r. (piątek) do godz. 1600 i do tego czasu Oferent może wycofać lub dołączyć nową ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji prac: 2019 r.

Wymagania:
4. Oferent zobowiązany jest do złożenia w terminie i miejscu ustalonym w niniejszym SIWZ,
pisemnej oferty w języku polskim w opieczętowanej pieczęcią firmy i nieprzeźroczystej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz napisem "Konkurs ofert na wymianę instalacji gazowej
w budynku przy ul. Salezego 6 w Warszawie".

5. Oferta powinna zawierać:

a. Nazwę firmy, dokładny adres, nr telefonu, adres e-mail.

b. Dokument potwierdzający jej status prawny, wypis z rejestru o działalności gospodarczej
lub rejestru sądowego (nie starszy niż 3 miesiące lub zaktualizowany), nr NIP, nr REGON
lub PESEL (w przypadku osoby fizycznej).

c. Datę sporządzenia oferty.

d. Cenę netto i brutto (z podatkiem).

e. Termin i warunki ważności oferty, realizacji prac, płatności oraz gwarancji na wykonane prace.

f. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Regulaminem Postępowania w S.M. "PAX" i przyjęciu
go bez zastrzeżeń.

g. Dokumenty i referencje pozwalające na zbadanie wiarygodności ekonomicznej i technicznej oferenta: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu z płatnościami (nie starsze niż
3 miesiące), kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia zawodowe Oferenta
do wykonywania prac objętych postępowaniem, wykaz podobnych robót jak objęte postępowaniem, wykonanych przez Oferenta w ciągu ostatnich 3 lat, referencje od innych zleceniodawców.

Oferta i załączniki powinny być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli Oferenta.
6. Oferta powinna obejmować pełną realizację prac zgodnie z punktem 3.
7. Dopuszcza się składanie ofert na wykonanie prac z częściowym udziałem podwykonawców, przy czym, w sytuacji takiej, w ofercie powinny być przedstawione dokumenty podwykonawcy oraz określony dokładny zakres robót przewidziany do wykonania przez podwykonawcę, a roboty stanowiące przedmiot postępowania powinny być realizowane przez Oferenta w systemie Generalnego Wykonawcy.
9. Rozpoczęcie robót powinno nastąpić po zakończeniu postępowania i podpisaniu umowy w uzgodnionym terminie.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na udział w realizacji robót podwykonawcy, z którym znajduje się w sporze lub, którego przygotowanie techniczne budzić może wątpliwości Komisji.

11. Oferent ma obowiązek osobistego zapoznania się z aktualnym stanem obiektu stanowiącego przedmiot postępowania oraz prawo do wglądu w posiadaną przez Spółdzielnię dokumentację obiektu.

12. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania wszelkich uzgodnień ze Spółdzielnią przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie ich wykonywania.

13. Wykonawca ma prawo wprowadzić zmiany w rozwiązaniach konstrukcyjnych i technologii wykonania robót pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody Zamawiającego.
14. Wykonawca nie może zwiększyć / zmniejszyć udziału swoich materiałów w realizacji przedmiotu umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

15. Majątek Wykonawcy oraz materiały znajdujące się w budynku, w którym prowadzony jest remont, pozostają pod ochroną Wykonawcy do dnia zakończenia robót.

16. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco własnymi środkami usuwać z terenu gruz, odpady nieużytkowe, związane z wykonywanym remontem, na miejsce wskazane przez administratora budynku.

17. Na terenie obiektów czynnych Wykonawca będzie utrzymywał porządek pozwalający na normalną eksploatację remontowanego obiektu.

18. Podstawą rozpoczęcia robót dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności sporządzony przez Wykonawcę wspólnie z Inspektorem Nadzoru przed rozpoczęciem tych robót oraz sporządzonego aneksu do umowy.

19. Zastrzega się możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Oferentami.

20. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta lub nie przyjęcia żadnej oferty
bez podania przyczyn. Pod uwagę brane będą kryteria, tj. zakres prac, cena, terminy i warunki płatności oraz gwarancji.

21. Dokonany przez Komisję wybór Oferenta podlega zatwierdzeniu przez Zarząd S.M. "PAX".

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.