Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wodnik II: wykonanie robót budowlano montażowych sieci kanalizacji sanitarnej

Przedmiot:

Wodnik II: wykonanie robót budowlano montażowych sieci kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2019-09-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
ul. Park Chopina 2
78-500 Drawsko Pomorskie
powiat: drawski
tel. 94 36 33 055, faks 94 36 33 050
zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Drawsko Pomorskie
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wodnik II
1 Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: wykonanie robót budowlano montażowych sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej z odgałęzieniami i przyłączami w ramach realizacji projektu pn.: ,,Wodnik II" (zwanych dalej ,,Projektami") zgodnie z ,,Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC 1999, pierwsze wydanie 1999)". Obowiązuje tekst w języku polskim, 4.2 Część I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będlino w gminie Wierzchowo. W skład zadania wchodzą: - kanalizacja grawitacyjna O160 PVC - 2 034,0 m - odgałęzienia O160 PVC - 622,5 m, - przyłącza O160 PVC - 264,0 mb wydatek niekwalifikowalny, - kanalizacja tłoczna O 90 PE - 171,5 m i 166,0 m - kanalizacja tłoczna O 40 PE - 25,5 m - przepompownie PB1 i PB2 i PIB1 w miejscowości Będlino; razem - 3 szt. Przyłącza jako koszty niekwalifikowalne należy w kosztorysie ofertowym wydzielić. Odgałęzienia jako koszty kwalifikowalne należy w kosztorysie ofertowym wydzielić. Koszt tablicy informacyjnej RPO należy wyodrębnić w kosztorysie ofertowym. Ponadto, na odcinku od Sb 70 w kierunku Sb 69 do Sb 23 będą prowadzone równolegle prace związane z kładzeniem instalacji kanalizacji deszczowej wykonywanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim. W związku z powyższym prace związane z kładzeniem sieci sanitarnych należy rozpocząć w pierwszej kolejności na tym odcinku. Na przekazaniu placu budowy szczegóły wykonywania wykopów, zagęszczania gruntu oraz układania sieci sanitarnych (w przypadku wykonywania w sposób odmienny niż w STWiORD i dokumentacji budowlanej) i sieci deszczowych zostaną szczegółowo ustalone z podziałem na Wykonawców. Ważne: Z uwagi na nierealizowanie nawierzchni drogowych nie należy w wyliczeniu wartości zamówienia uwzględniać następujących pozycji przedmiaru : poz. Nr 37, 38, 39, 40, 41. Część II Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otrzep w gminie Wierzchowo. W skład zadania wchodzą: - kanalizacja grawitacyjna O400 PVC - 5,5 m w m. Otrzep - kanalizacja grawitacyjna O200 PVC - 2,0 m w m. Otrzep - kanalizacja tłoczna O 90 PE - 283,5 m w miejscowości Otrzep - przepompownie sucha PO1 w miejscowości Otrzep - przepompownię pneumatyczną należy zrealizować według rysunków z lutego 2019 r. nr 25-z, 25a-z, 25b-z, - przełączenie istniejącej kanalizacji grawitacyjnej ze zbiornika bezodpływowego do przepompowni PO1. Koszt tablicy informacyjnej RPO należy wyodrębnić w kosztorysie ofertowym. Do wyliczenia wartości zamówienia można uwzględnić tylko następujące pozycje z przedmiaru: od poz. 387 do poz. 456 oraz poz. 470

Część nr: 1 Nazwa: Część I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będlino w gminie Wierzchowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będlino w gminie Wierzchowo. W skład zadania wchodzą: - kanalizacja grawitacyjna O160 PVC - 2 034,0 m - odgałęzienia O160 PVC - 622,5 m, - przyłącza O160 PVC - 264,0 mb wydatek niekwalifikowalny, - kanalizacja tłoczna O 90 PE - 171,5 m i 166,0 m - kanalizacja tłoczna O 40 PE - 25,5 m - przepompownie PB1 i PB2 i PIB1 w miejscowości Będlino; razem - 3 szt. Przyłącza jako koszty niekwalifikowalne należy w kosztorysie ofertowym wydzielić. Odgałęzienia jako koszty kwalifikowalne należy w kosztorysie ofertowym wydzielić. Koszt tablicy informacyjnej RPO należy wyodrębnić w kosztorysie ofertowym. Ponadto, na odcinku od Sb 70 w kierunku Sb 69 do Sb 23 będą prowadzone równolegle prace związane z kładzeniem instalacji kanalizacji deszczowej wykonywanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim. W związku z powyższym prace związane z kładzeniem sieci sanitarnych należy rozpocząć w pierwszej kolejności na tym odcinku. Na przekazaniu placu budowy szczegóły wykonywania wykopów, zagęszczania gruntu oraz układania sieci sanitarnych (w przypadku wykonywania w sposób odmienny niż w STWiORD i dokumentacji budowlanej) i sieci deszczowych zostaną szczegółowo ustalone z podziałem na Wykonawców. Ważne: Z uwagi na nierealizowanie nawierzchni drogowych nie należy w wyliczeniu wartości zamówienia uwzględniać następujących pozycji przedmiaru : poz. Nr 37, 38, 39, 40, 41.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45231300-8, 45232423-3, 45100000-8, 45200000-9, 45311000-0, 45233120-6, 45330000-9, 45340000-2, 45340000-2, 45110000-1, 45220000-5, 45111291-4, 45316100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty (z podatkiem VAT) 60,00
Gwarancja jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Część II Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otrzep w gminie Wierzchowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część II Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otrzep w gminie Wierzchowo. W skład zadania wchodzą: - kanalizacja grawitacyjna O400 PVC - 5,5 m w m. Otrzep - kanalizacja grawitacyjna O200 PVC - 2,0 m w m. Otrzep - kanalizacja tłoczna O 90 PE - 283,5 m w miejscowości Otrzep - przepompownie sucha PO1 w miejscowości Otrzep - przepompownię pneumatyczną należy zrealizować według rysunków z lutego 2019 r. nr 25-z, 25a-z, 25b-z, - przełączenie istniejącej kanalizacji grawitacyjnej ze zbiornika bezodpływowego do przepompowni PO1. Koszt tablicy informacyjnej RPO należy wyodrębnić w kosztorysie ofertowym. Do wyliczenia wartości zamówienia należy uwzględnić tylko następujące pozycje z przedmiaru: od poz. 387 do poz. 456 oraz poz. 470.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45231300-8, 45232423-3, 45100000-8, 45200000-9, 45311000-0, 45233120-6, 45330000-9, 45340000-2, 45320000-6, 45110000-1, 45220000-5, 45111291-4, 45316100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty (z podatkiem VAT) 60,00
Gwarancja jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45000000-7,45231300-8,45232423-3,45100000-8,45200000-9,45311000-0,45233120-6,45330000-9,45340000-2,45320000-6,45110000-1

Dokument nr: 600333-N-2019, ZP.271.10.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
na piśmie
Adres:
Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, ul. Park Chopina 2, 78-500 Drawsko Pomorskie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-08, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-05-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-05-31
2021-05-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej dla części I i części II jeżeli wykaże, że: 1. osiągnął roczny obrót rozumiany jako przychód netto ze sprzedaży w każdym z ostatnich dwóch lat obrotowych, a jeżeli okres działalności był krótszy, to w tym okresie, nie mniejszy niż: - 500 000,00 zł w każdym roku obrotowym dla części I, - 200 000,00 zł w każdym roku obrotowym dla części II; oraz w każdym z ostatnich dwóch lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie osiągnęli następujące wartości wymienionych wskaźników: 2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do wykonania zamówienia w wysokości co najmniej: - 200 000,00 zł dla części I, - 150 000, 00 zł dla części II, 3. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej: - 200 000,00 zł. dla części I, - 150 000,00 zł dla części II, W celu potwierdzenia spełnienia warunku, Wykonawca musi zawrzeć odpowiednie oświadczenie w części IV sekcja B oświadczenia własnego - wypełnionego zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: 1. dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych, które należy wpisać do oświadczenia własnego w części IV sekcja C pkt. 2 i/lub 6): - warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wymagany wykaz osób - tzn. Zespołu Kluczowego Personelu: - dla części I i II osoby wymienione w podpunkcie 1.1, 1.2, 1.3 i wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował nimi, 1.1 jedną osobą na stanowisko, Kierownika Budowy w zakresie robót sanitarnych (Ekspert nr 1), która posiada: -- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a i art. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 1.2 jedną osobą na stanowisko Kierownika Robót w zakresie robót sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych (Ekspert nr 2) która posiada: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 12, art. 12a i art. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 1.3 jedną osobą na stanowisko Kierownika Robót drogowych (Ekspert nr 3), która posiada: -- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej uprawniające do kierowania robotami drogowymi zgodnie z art. 12, art. 12a i art. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 7.2 Zamawiający przekazuje wzór oświadczenia, które w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku należy zawrzeć w części IV sekcja C pkt. 2) i/lub 6) - wypełnionego oświadczenia własnego załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie własne należy dostarczyć na piśmie patrz pkt 8.1 SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
8.15 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy, Zamawiający żąda oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DZ. U. z 2017 r. poz.229 z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu w oryginale w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 8.16 Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 8.17 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 8 ust.8.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 8.18 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający może żądać następujących dokumentów: 8.18.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 8.18.2 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 8.18.3 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 8.18.4 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy Pzp wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 8.18.5 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 8.18.6 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 8.18.7 oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.); 8.18.8 oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
8.20 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać następujących dokumentów: 8.20.1 sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie dwa lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie; 8.20.2 informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 8.20.3 potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 8.21 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać następujących dokumentów: 8.21.1 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i podmiotów, na rzecz których roboty te były wykonywane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 8.21.2 wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także z zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 8.22. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych: 8.22.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. 8.18.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21ustawy Pzp, 8.22.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. 8.18.2, 8.18.3, 8.18.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. 8.22.3 Dokument, o którym mowa w ust. 8.22.1 i ppkt 8.22.2 b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty o których mowa w ppkt 8.22.2 a) powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 8.22.4 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt 8.22.1, 8.22.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 8.22.3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio. 8.22.5 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt. 8.18.1 składa dokument, o którym mowa w ppkt. 8.20.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt. 8.22.3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio. 8.22.6 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 8.23 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 7 ust 7.1 ppkt 7.1.2) lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
8.1 Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie pisemnej tzn. (oświadczenie własne) sporządzonego zgodnie z załączonym wzorem, które zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z SIWZ (załącznik nr 3 do SIWZ). Wykonawca wypełnia oświadczenie własne w następujących częściach: II, III sekcja A, B, C, D, IV sekcja A, B, C oraz część VI. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wypełnione i wydrukowane oświadczenie własne należy podpisać i dołączyć do oferty. 8.2 Sporządzony przez Wykonawcę FORMULARZ OFERTOWY - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 8.3 1. Informację o udzielonej ,,gwarancji", w załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Wykaz cen, załącznik nr 12, 8.4 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu z postepowania, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 8.5 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 1b. ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia wraz z ofertą pisemnego zobowiązania tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ oraz złożenia oświadczenia własnego, o którym mowa w ust. 8.5 dotyczącego tego podmiotu. 8.6 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 8.5 dotyczącego każdego z wykonawców występujących wspólnie (w formie oświadczenia własnego). 8.7 Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do (reprezentacji Wykonawcy) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 8.8 W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z oświadczenia własnego, do oferty należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo/a. 8.9 Do oferty należy dołączyć oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądzu. 9.1 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 8 ust 8.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia. 9.2. W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 pkt. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. 9.3. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9.4. Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 9.1, 9.2 SIWZ powinno mieć postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. W zakresie formy, pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia). 9.5. Wykonawcy, o których mowa w pkt 9.1 i 9.2 SIWZ, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 9.6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 9.7. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (liderem). 9.8. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę). 9.9. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty, o których mowa w pkt 8 ust 8.1, 8.16 oraz 8.18 SIWZ. 9.10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie Formularz Ofertowy. 9.11. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wypełnić oświadczenie własne część IV punkt B.
Tak
Informacja na temat wadium
12.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium: dla części I w kwocie 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł) dla części II w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł) 12.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 12.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy PZP: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2018 poz. 110 ze zm.) 12.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust 12.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 12.4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami 12.4.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami 12.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 26 1020 2791 0000 7102 0195 4338. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 12.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 12.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w ust 12.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą. 12.8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 12.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust 12.3. lit. b) - e) SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 12.10. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz w gwarancjach i poręczeniach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH KONTRAKT: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będlino w gminie Wierzchowo" ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otrzep w gminie Wierzchowo" oznaczenie sprawy: ZP.271.10.2019
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty (z podatkiem VAT) 60,00
Gwarancja jakości 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.