Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przedłużacz elektryczny

Przedmiot:

Przedłużacz elektryczny

Data zamieszczenia: 2019-09-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 60 14 505
artur.jozwiak@policja.gov.pl
https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/8485/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedłużacz elektryczny 50 metrów zwijany na bębnie - 1 szt.
Opis techniczny Przedmiotu Zamówienia
Lp. Nazwa Ilość Minimalne warunki techniczne
1 Przedłużacz elektryczny 50 metrów zwijany na bębnie 1 szt. o Przewód elastyczny w izolacji gumowej, o Przewód trzyżyłowy, żyły miedziane o przekroju 3x2,5 mm2,zgodny z normą:PN-91 /E-90104, o napięcie znamionowe przewodu 300/500V o Obciążalność prądowa 16A o Rozgałęźnik w bębnie cztero-gniazdowy, gniazda z ochronnymi klapkami zapewniającymi zabezpieczenie przed szkodliwymi warunkami zewnętrznymi, o Szczelność IP44 o Stabilna podstawa bębna, o Bęben wyposażony w rączkę do zwijania i uchwyt do przenoszenia.
W przypadku oferowania urządzenia równoważnego musi ono posiadać identyczne lub lepsze parametry techniczne od wskazanego powyżej.

Dokument nr: 140/ZAM/WUST/2019

Składanie ofert:
9. Miejsce i termin złożenia ofert.
Platforma zakupowa KGP w terminie do dnia 26.09.2019 r. do godz. 12.00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia publicznego:
7 dni od daty przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji należy przesłać na adres e-mail: wust@policja.gov.pl lub faksem na numer (0-22) 60 115 00 w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia.
Dostawa na adres:
Wydział Utrzymania Systemów Telekomunikacji BŁil KGP, 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 6 na koszt Dostawcy.

Wymagania:
5. Kryteria wyboru ofert:
Najniższa cena 100%
6. Istotne postanowienia zamówienia, które zostaną zawarte w jego treści.
a) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
- 0,15% wartości brutto Przedmiotu Zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
w wykonaniu Przedmiotu Zamówienia;
- 10% wartości zamówienia w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
Zamówienia;
b) W przypadku kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego wynagrodzenia.
c) Płatność za realizację Przedmiotu zamówienia dokonana będzie przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy, wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT.
d) Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru ilościowego, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
7. Sposób przygotowania oferty:
a. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie,
b. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
c. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje odrzuceniem każdej z ofert,
d. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto i cenę netto wykonania przedmiotu zamówienia,
e. Cena oferty musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
f. Dostarczony przedmiot zakupu musi być fabrycznie nowy i w oryginalnym opakowaniu,
g. Oferta powinna zawierać oświadczenie o akceptacji warunków niniejszego zapytania ofertowego.
8. Warunki gwarancji i rękojmi
Gwarancja producenta obowiązująca na terenie Polski - min. 12 miesięcy
10. Informacje o możliwości przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami spełniającymi wymogi zamawiającego
Brak

Kontakt:
4. Miejsce i sposób uzyskania dodatkowych informacji i dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz określenie osoby upoważnionej do kontaktu z wykonawcami.
Dodatkowych informacji udziela osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Artur Jóźwiak, tel. 22 60 14 505 lub mailem artur.jozwiak@policja.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.