Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-09-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Grodziec
Główna 17
62-580 Grodziec
powiat: koniński
tel.(4863) 2485500
przetargi@grodziec.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Grodziec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
GMINA GRODZIEC
Zaproszenie do składania ofert
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy
Gmina Grodziec z siedzibą w 62-580 Grodziec, ul. Główna 17 zaprasza do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach operacji pn.: ,,Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu"
Zamówienie realizowane jest w ramach ,,Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" operacje typu: ,,Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii".
Zamówienie współfinansowane będzie ze środków ,,Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach operacji pn.: ,,Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu"
2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie:
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz wybudowanie SBR-u o przepustowości Qśrd - 300 m3/d, jak i włączenie reaktora w ciąg technologiczny oczyszczania ścieków do oczyszczalni ścieków typu SBR zlokalizowanej w miejscowości Grodziec, gm. Grodziec, obręb Grodziec, działka nr 529/2. (łączna przepustowość oczyszczalni 600 m3/d)
Dokumentacja dotycząca zamówienia dostępna jest na stronie Zamawiającego w zakładce Przetargi: Link:
http://bip.grodziec.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/471319/zaprojektowanie_i_wybudowanie_dodatko wego_sbru_na_terenie_oczysz
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonywania niżej wymienionych czynności:
1) dokonania w imieniu Zamawiającego sprawdzenia dokumentacji projektowej dla Zadania,
2) wykonywania czynności określonych w art. 25 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019.1186 ze zm.),
3) udziału w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy;
4) pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego nad realizowanym Zadaniem w tym:
a) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych, umową z Wykonawcą robót budowlanych, przepisami prawnymi i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów, a w szczególności o zapobiegania zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie; akceptacja materiałów przed ich wbudowaniem odbywać się będzie przez dokonanie odpowiedniego zapisu na przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentach, min.: certyfikacie, deklaracji, aprobacie itp.,
c) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających wraz z dokumentowaniem przeprowadzonych czynności metodą fotograficzną, która polega na bieżącym dokumentowaniu każdej czynności budowlanej przed jej zakryciem i stanowi dokument potwierdzający prawidłowe wykonanie robót,
d) uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych,
e) dokonania czynności odbioru częściowego robót powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy
0 podwykonawstwo,
f) kontroli terminowości realizacji inwestycji objętej Zadaniem, zwanej dalej ,,Inwestycją",
g) uczestniczenia w okresie realizacji robót w naradach przeprowadzanych na budowie lub w siedzibie Zamawiającego, na każde żądanie Zamawiającego,
h) rozstrzygania, w porozumieniu z Projektantem wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji Inwestycji, z tym że wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany w stosunku do treści umowy z Wykonawcą robót budowlanych Zadania wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, a w przypadku gdy dotyczy ona dokumentacji projektowej również zgody Projektanta,
i) dokonywania weryfikacji opracowanych przez Wykonawcę robót budowlanych w trakcie realizacji Inwestycji kosztorysów, a także wydawania opinii dotyczących robót zaniechanych, zamiennych, dodatkowych,
j) potwierdzania faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych przez Wykonawcę robót budowlanych Zamawiającemu,
k) potwierdzenia na zgłoszeniu zakończenia robót budowlanych, przekazywanym przez Wykonawcę robót budowlanych Zamawiającemu, osiągnięcia gotowości Inwestycji do odbioru końcowego,
1) sprawdzenia i akceptacji przygotowanej przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej pod kątem jej poprawności i kompletności, przed przekazaniem jej Zamawiającemu,
m) uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego,
n) potwierdzenia usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania czynności odbioru końcowego,
o) sprawdzania faktury Wykonawcy robót budowlanych z potwierdzeniem, że materiały zostały wbudowane, a roboty wykonane zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych,
p) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych,
q) w razie potrzeby wykonywania na polecenie Zamawiającego innych czynności formalnych związanych z realizowaną Inwestycją i dokonywania ewentualnych rozliczeń w zakresie
1 formie wskazanej przez Zamawiającego,
5) informowania na piśmie Zamawiającego o stwierdzeniu wykonywania robót budowlanych na budowie przez Podwykonawcę, który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego.
4. Inspektor Nadzoru ma obowiązek pełnienia nadzoru w takich odstępach czasu, aby była zapewniona jego skuteczność oraz prawidłowy i terminowy postęp robót oraz na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu od momentu rozpoczęcia robót budowlanych. Potwierdzenie obecności nastąpi w siedzibie Zamawiającego wpisem do listy obecności.
5. Wykonawca we własnym zakresie powinien zapewnić, że nadzór inwestorski będą wykonywały osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności:
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
o -S
Osoba posiadająca uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń o ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych będzie pełniła rolę koordynatora.

CPV: 71247000-1

Dokument nr: IP. 271.2.5.2019

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@grodziec.pl. poczty tradycyjnej, za pośrednictwem kuriera, fax-u ( 63 306 70 05) lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec.
2. Termin złożenia oferty: do dnia 30.09.2019 r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy przez cały czas sporządzania dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych do dnia sporządzenia końcowego protokołu odbioru na realizację zadań polegających na zaprojektowaniu i wybudowaniu dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu. Planowany termin wykonania zadania - 05 czerwca 2020 roku. Termin może ulec zmianie, co jest uzależnione od terminu wykonania robót budowlanych objętych nadzorem, czego nie można jednoznacznie określić na obecnym etapie. Dodatkowo inspektor nadzoru ma brać udział w przeglądach gwarancyjnych oraz na wezwanie Zamawiającego w razie ujawnienia wad.

Wymagania:
6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
III. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy oświadczają, że:
a) posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;
d) posiadają potencjał techniczny i osobowy do wykonania niniejszego zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysonować na czas realizacji zamówienia przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności:
a) konstrukcyjno-budowlanej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wykonawca powinien zapewnić, że nadzór inwestorski będą wykonywały osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane do pełnienia nadzoru w określonej specjalności.
Potwierdzenie spełnienia powyższych warunków badane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy dołączonego do oferty (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).
Wykonawca przedłoży także dokumenty potwierdzające dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia robót w poszczególnych specjalnościach.
2. Wykonawcy (każdy z inspektorów nadzoru danej branży) wykażą się należytym wykonaniem w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej jednej usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego nad budową, przebudową, rozbudową oczyszczalni ścieków o wartości budowy, przebudowy lub rozbudowy 1,00 min brutto złotych.(słownie: jeden milion złotych) Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
IV. Warunki wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
W postępowaniu nie mogą brać udziału następujące podmioty:
a) Podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegających w szczególności na:
o uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
o posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
o A
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub ' pełnomocnika;
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
o pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób,
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty stosowne oświadczenie potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia oferty z postępowania (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania). Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
V. Odrzucenie oferty:
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami o których mowa w art. 43a ust.4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
3) została złożona po terminie składania ofert określonych w zapytaniu ofertowym.
VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz metodologia oceny kryteriów:
1. Kryterium wyboru oferty: cena 100 %.
2. W przypadku złożenia ofert o tych samych cenach ryczałtowych, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
VIII. Termin związania ofertą: 30 dni.
IX. Zmiany umowy
Zmiany umowy zawiera wzór umowy załącznik nr 4 do zapytania.
3. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie zostaną uwzględnione przez Zamawiającego.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
XI. Sposób przygotowania oferty
1. Oferta oraz wszystkie załączniki winny być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy albo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
3. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
b) oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu i o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - załącznik nr 2
c) wykaz usług - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
d) dokumenty potwierdzające dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia nadzoru robót w poszczególnych specjalnościach.
e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
f) pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego;
4. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
XII. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, w szczególności, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1) Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad;
2) W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z wytycznymi umowy;
3) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4) Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (w sytuacji kiedy Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia),
5) Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną, będzie wymagała przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania w innej procedurze niż zastosowana.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.