Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa naświetlaczy Greenie

Przedmiot:

Dostawa naświetlaczy Greenie

Data zamieszczenia: 2019-09-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: innogy Polska Solutons Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
00-347 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 821-4265, 664-408-877, tel. 22 821-3021, 694-428-444
alena.iwaszko@innogy.com
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa naświetlaczy Greenie.
o Naświetlacz Greenie LED ARENA II 400W NLA402 45st - 16 sztuk
o Naświetlacz Greenie LED ARENA II 500W NLA502 45st - 16 sztuk

Dokument nr: PZ-6152

Składanie ofert:
2.2. Etap II - Złożenie ofert za pośrednictwem Portalu Dostawcy: https://innogypolska.proebiz.com
2.3. Składanie oferty
2.3.1. Dokumenty wymienione w punkcie 2.2. (Etap II) Procedury Przetargowej należy złożyć
w terminie od 27.09.2019r. do 30.09.2019r. do godziny 1200 za pośrednictwem Portalu
Dostawcy: https://innogypolska.proebiz.com

Miejsce i termin realizacji:
1.2. Termin realizacji przedmiotu Przetargu: jak najkrótszy.

Wymagania:
1.3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci spełniający następujące warunki:
a) posiadają niezbędne uprawnienia do występowania w obrocie prawym;
b) posiadają niezbędne doświadczenie oraz uprawnienia do wykonywania prac będących
przedmiotem Przetargu;
c) nie zalegają z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS oraz znajdują się w sytuacji
finansowej pozwalającej na wykonanie przedmiotu Przetargu;
2. Procedura Przetargowa
Przetarg składa się z dwóch etapów: Etap I - Zgłoszenie chęci udziału, Etap II - Złożenie ofert w za
pośrednictwem Portalu Dostawcy: https://innogypolska.proebiz.com
2.1. Etap I. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego
wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem
w terminie do 26.09.2019r. do godziny 1200 na e-mail: mariusz.tyszer@innogy.com
2.1.1. Zamawiający udostępni Oferentom materiały szkoleniowe dot. obsługi Portalu
Dostawcy. Po weryfikacji danych Oferenta materiały szkoleniowe zostaną wysłane drogą
elektroniczną na adres e-mail podany na Formularzu Zgłoszenia.
Oferta powinna zawierać:
2.2.1. następujące dokumenty i oświadczenia:
a) plik z danymi z KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej;
2.2.2. wynagrodzenie:
a) wysokość wynagrodzenia za realizację przedmiotu Przetargu. Wycena przedmiotu
Przetargu polega na podaniu kwot bez VAT, obejmujących ceny jednostkowe.
Wynagrodzenie musi pokrywać wartość kompletnej realizacji przedmiotu Przetargu, w
tym koszty inwentaryzacji, koszty uzyskania wszelkich niezbędnych do rozpoczęcia
realizacji przedmiotu Przetargu opinii, uzgodnień, materiałów, pozwoleń, decyzji, itp.;
b) termin realizacji przedmiotu Przetargu. Czas przeznaczony na realizację prac
liczony w dniach kalendarzowych od podpisania umowy;
2.3.2. Oferta będzie wprowadzona do Portalu w języku polskim przez uprawnionego
przedstawiciela Oferenta.
2.3.3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego w formie innej niż za pośrednictwem
Portalu Dostawcy lub po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane.
2.4. Pozostałe wymagania
2.4.1. Oferta zostanie przesłana bezpłatnie oraz w sposób niewiążący dla Zamawiającego.
2.4.2. Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz zaakceptowania umowy.
2.4.3. Każdy Oferent przedłoży tylko jedną ofertę sam lub jako reprezentant spółki. Oferent,
który przedłoży więcej niż jedną ofertę (nie dotyczy modyfikacji oferty przed upływem
terminu składania ofert) zostanie wyłączony z postępowania.
2.4.4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
o Cena łączna .......................................................90%
o Termin realizacji (dni kalendarzowe) ...........................10%
Zadania stanowiące przedmiot Przetargu będą oceniane łącznie.
2.4.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert
Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów Przetargowych. Każda
wprowadzona przez Zamawiającego zmiana zostanie opublikowana na stronie
internetowej Zamawiającego w dziale Przetargów. O każdej wprowadzonej zmianie
Zamawiający poinformuje Oferenta e-mailem. Zamawiający może przedłużyć wówczas
określony w pkt. 2.2.1. termin składania ofert w celu umożliwienia Oferentom
uwzględnienia
w przygotowywanych ofertach otrzymanych zmian. W tym przypadku wszelkie prawa
i zobowiązania Zamawiającego i Oferenta odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą
podlegały ewentualnemu nowemu terminowi.
2.4.6. Termin związania ofertą handlową wynosi 90 dni od daty jej złożenia.
2.4.7. Oferent może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę do końca
wyznaczonego w pkt. 2.3.1 terminu składania ofert Oferent nie może wycofać oferty
i wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
2.4.8. Wszystkie oferty będą oceniane przez Komisję Przetargową.
2.4.9. Komisja Przetargowa odrzuca oferty:
a) nie odpowiadające w sposób oczywisty warunkom Przetargu;
b) złożone bez wymaganych lub kompletnych dokumentów;
c) nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści;
d) złożone po terminie lub z pominięciem Portalu Dostawcy.
2.4.10. Zamawiający opublikuje na swojej stronie internetowej na okres 7 dni, nazwę
Oferenta, którego oferta została wybrana./Po zatwierdzeniu wyniku oceny ofert
przetargowych Zamawiający niezwłocznie poinformuje Oferenta, którego oferta została
wybrana,
o wyniku Przetargu. Oferent zostanie powiadomiony o zasadach zawarcia umowy.
Przetarg uznaje się za rozstrzygnięty w dniu zawarcia umowy z Oferentem, którego
oferta została wybrana.
3. Postanowienia Końcowe
3.1. Zamawiający nie przewiduje stosowania preferencji. Wszyscy Oferenci ubiegający się
o realizację przedmiotu Przetargu będą traktowani na równych prawach
z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.
3.2. Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od
postępowania bez podania przyczyn, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn,
prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji za pośrednictwem aukcji
elektronicznych (zasady udziału w aukcji dostępne na stronie www.innogy.pl).
3.3. Zastrzegamy sobie prawo do przesłania Zamówienia i prowadzenia procesu potwierdzenia
zamówienia poprzez kanały elektroniczne oraz za pośrednictwem aplikacji na portalu
Zamawiającego.

Kontakt:
3.4. Wyjaśnień i odpowiedzi na pytania udzielają upoważnieni pracownicy Zamawiającego:
w zakresie procedury Przetargowej:
Mariusz Tyszer, tel. 22 821-4265, 664-408-877, e-mail: mariusz.tyszer@innogy.com
w zakresie przedmiotu Przetargu, zakresu:
Alena Iwaszko, tel. 22 821-3021, 694-428-444, e-mail: alena.iwaszko@innogy.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.