Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wyposażenia

Przedmiot:

Dostawa wyposażenia

Data zamieszczenia: 2019-09-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Sadowie
ul. Sadowie 86
27-580 Sadowie
powiat: opatowski
tel. 015 8692437, faks 158 692 437
urzad@sadowie.com.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Sadowie
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa wyposażenia dla klubów seniora oraz świetlic wiejskich
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zakresu dostaw zadania pn. ,,Dostawa wyposażenia dla klubów seniora oraz świetlic wiejskich". określonego poniżej: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zakresu dostaw w ramach w/w zadania, określonego poniżej: Zadanie 1 - Zakup mebli wraz z montażem Lp. Nazwa Ilość 1 Szafa ubraniowa 1 szt. 2 Łóżko małżeńskie wraz ze stelażem oraz materacem 1 szt. 3 Szafka nocna 1 szt. 4 Komoda do sypialni 1 szt. 5 Stół kuchenny rozkładany 2 szt. 6 Krzesło kuchenne 20 szt. 7 Krzesło obrotowe biurowe 7 szt. 8 Krzesło obrotowe dla dziecka 2 szt. 9 Szafka na buty 6 szt. 10 Zestaw mebli młodzieżowych 2 szt. 11 Łóżko młodzieżowe 1 szt. 12 Biurko 1 szt. 13 Zestaw mebli młodzieżowych 1 szt. 14 Zestaw mebli kuchennych 1 szt. (zestaw) 15 Stół kuchenny 2 szt. 16 Zestaw mebli pokojowych 7 zestawów 17 Meble kuchenne 3 zestawy 18 Szafki łazienkowe 3 szt. 19 Fotel na korytarz 2 szt. 20 Ława na korytarz 1 szt. 21 Fotel bujany z podnóżkiem 4 szt. 22 Fotel medyczny z folią 6 szt. 23 Wersalka na 3 osoby 2 szt. 24 Ława rozkładana 5 szt. 25 Fotele składane komplet - 2 szt 5 szt. 26 Szafa na materiały 1 szt. 27 Wieszak na ubrania wiszący 2 szt. Do wszystkich pozycji wymagany jest montaż mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zadanie 2 - Zakup sprzętu RTV i AGD Lp. Nazwa Ilość 1 Telewizor kolorowy LED 32 cale 4 szt. 2 Lodówka wolnostojąca 2 szt. 3 Zmywarka wolnostojąca na 9 kompletów 1 szt. 4 Okap kuchenny 4 szt. 5 Pralka automatyczna 3 szt. 6 Lodówka wolnostojąca 3 szt. 7 Kuchnia gazowa zasilana butlą + wąż z reduktorem 4 szt. 8 Telewizor kolorowy LED 52 cale 1 szt. Zadanie 3 - Zakup wyposażenia Lp. Nazwa Ilość 1 Lampka biurowa klips 9 szt. 2 Zestaw garnków + patelnia 3 szt. 3 Lampka nocna 3 szt. 4 Prześcieradło z gumką 20 szt. 5 Komplet ręczników 12 szt. 6 Komplet kołdra i poduszka 17 szt. 7 Komplet pościeli 17 szt. 8 Wyposażenie kuchni (zestaw talerzy, sztućców, szklanki) 4 szt. 9 Drobne elementy wyposażenia łazienki (zestaw łazienkowy) 3 szt. 10 Rower stacjonarny treningowy 1 szt. 11 ANTY - monopol - gra planszowa 2 szt. 12 Szachy 2 szt. 13 Warnik 1 szt. 14 Serwis obiadowo kawowy 2 szt. 15 Kubek na gorące napoje 25 szt. 16 Zestaw sztućców na 12 osób 2 szt

CPV: 39150000-8,32324600-6,39711130-9,39713100-4,39220000-0,39721000-2,39221200-9,39221110-1,39512000-4,37441300-4

Dokument nr: 600458-N-2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.sadowie.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=1286&x=4&y=83

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Gmina Sadowie Sadowie 86, 27-580 Sadowie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-01, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.