Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty remontowe pomieszczeń, schodów, ogrodzenia oraz sanitariatów

Przedmiot:

Roboty remontowe pomieszczeń, schodów, ogrodzenia oraz sanitariatów

Data zamieszczenia: 2019-09-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. 17 850 36 00, faks 17 852 11 30
przetargi.ias.400000@mf.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty remontowe pomieszczeń, schodów, ogrodzenia oraz sanitariatów w budynku Urzędu Skarbowego w Strzyżowie
1. Przedmiotem zamówienia pn: ,,Roboty remontowe pomieszczeń, schodów, ogrodzenia oraz sanitariatów w budynku Urzędu Skarbowego w Strzyżowie" jest: 1) Robota rozbiórkowa (murek, donica), remont schodów bocznych, remont Sali obsługi, remont pomieszczeń socjalnych oraz remont ogrodzenia. 2) Remont sanitariatów na I piętrze budynku. 2. Zamówienie zostało podzielone na dwie części tj.: 1) Część I: Roboty rozbiórkowe (murek, donica), remont schodów bocznych, remont Sali obsługi, remont pomieszczeń socjalnych oraz remont ogrodzenia. 2) Część II: Remont sanitariatów na I piętrze budynku. 3. Szczegółowy zakres i sposób realizacji zamówienia określa dokumentacja projektowa w szczególności: 1) Dla części I zamówienia - Załącznik nr 5/I: a) Opis przedmiotu zamówienia, b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) c) Przedmiar robót (dokument pomocniczy do obliczenia ceny oferty; dokument ten nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia). 2) Dla części II zamówienia - Załącznik nr 5/II: a) Opis przedmiotu zamówienia, b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) c) Przedmiar robót (dokument pomocniczy do obliczenia ceny oferty; dokument ten nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia). 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Pzp. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie wskazane wyżej części. 5. Wykonawcę obciążają również wszelkie prace towarzyszące, oraz roboty tymczasowe nieobjęte ww. opisem przedmiotu zamówienia i przedmiarem, w tym m.in.: 1) organizacja i zabezpieczenie terenu robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 2) uporządkowanie terenu robót po ich zakończeniu, 3) oraz wszelkie inne prace nie objęte SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, obowiązujące przepisy prawa i własne doświadczenie. 6. Zgodnie z art. 658 w zw. z art. 656 w zw. z art. 638 w zw. z art. 568 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) okres rękojmi na wady nieruchomości wynosi 5 lat, wobec tego wymagany podstawowy (minimalny) okres gwarancji i rękojmi na wszystkie wykonane roboty nie może być krótszy niż 5 lat. 7. Okres gwarancji dla robót budowlanych wpisany do umowy będzie zależny od deklaracji (zobowiązania) Wykonawcy złożonej w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ). Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi są określone w § 10 Wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 8. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje klauzule społeczne, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, jak również nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zastrzeżenia te nie uprawniają Wykonawcy do powierzenia do realizacji całości przedmiotu zamówienia Podwykonawcom

Część nr: 1 Nazwa: Roboty remontowe pomieszczeń, schodów, ogrodzenia oraz sanitariatów w budynku Urzędu Skarbowego w Strzyżowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia pn: ,,Roboty remontowe pomieszczeń, schodów, ogrodzenia oraz sanitariatów w budynku Urzędu Skarbowego w Strzyżowie" w części I jest robota rozbiórkowa (murek, donica), remont schodów bocznych, remont Sali obsługi, remont pomieszczeń socjalnych oraz remont ogrodzenia. 2. Szczegółowy zakres i sposób realizacji zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 5/I do SIWZ w szczególności: 1) Opis przedmiotu zamówienia, 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 3) Przedmiar robót (dokument pomocniczy do obliczenia ceny oferty; dokument ten nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia). 3. Wykonawcę obciążają również wszelkie prace towarzyszące, oraz roboty tymczasowe nieobjęte ww. opisem przedmiotu zamówienia i przedmiarem, w tym m.in.: 1) organizacja i zabezpieczenie terenu robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 2) uporządkowanie terenu robót po ich zakończeniu, 3) oraz wszelkie inne prace nie objęte SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, obowiązujące przepisy prawa i własne doświadczenie. 4. Zgodnie z art. 658 w zw. z art. 656 w zw. z art. 638 w zw. z art. 568 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) okres rękojmi na wady nieruchomości wynosi 5 lat, wobec tego wymagany podstawowy (minimalny) okres gwarancji i rękojmi na wszystkie wykonane roboty nie może być krótszy niż 5 lat. 5. Okres gwarancji dla robót budowlanych wpisany do umowy będzie zależny od deklaracji (zobowiązania) Wykonawcy złożonej w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ). Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi są określone w § 10 Wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje klauzule społeczne, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, jak również nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zastrzeżenia te nie uprawniają Wykonawcy do powierzenia do realizacji całości przedmiotu zamówienia Podwykonawcom.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Termin 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Roboty remontowe pomieszczeń, schodów, ogrodzenia oraz sanitariatów w budynku Urzędu Skarbowego w Strzyżowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia pn: ,,Roboty remontowe pomieszczeń, schodów, ogrodzenia oraz sanitariatów w budynku Urzędu Skarbowego w Strzyżowie" w części II jest remont sanitariatów na I piętrze budynku . 2. Szczegółowy zakres i sposób realizacji zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 5/II do SIWZ, w szczególności: 1) Opis przedmiotu zamówienia, 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 3) Przedmiar robót (dokument pomocniczy do obliczenia ceny oferty; dokument ten nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia). 3. Wykonawcę obciążają również wszelkie prace towarzyszące, oraz roboty tymczasowe nieobjęte ww. opisem przedmiotu zamówienia i przedmiarem, w tym m.in.: 1) organizacja i zabezpieczenie terenu robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 2) uporządkowanie terenu robót po ich zakończeniu, 3) oraz wszelkie inne prace nie objęte SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, obowiązujące przepisy prawa i własne doświadczenie. 4. Zgodnie z art. 658 w zw. z art. 656 w zw. z art. 638 w zw. z art. 568 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) okres rękojmi na wady nieruchomości wynosi 5 lat, wobec tego wymagany podstawowy (minimalny) okres gwarancji i rękojmi na wszystkie wykonane roboty nie może być krótszy niż 5 lat. 5. Okres gwarancji dla robót budowlanych wpisany do umowy będzie zależny od deklaracji (zobowiązania) Wykonawcy złożonej w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ). Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi są określone w § 10 Wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje klauzule społeczne, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, jak również nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zastrzeżenia te nie uprawniają Wykonawcy do powierzenia do realizacji całości przedmiotu zamówienia Podwykonawcom.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Termin 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45453000-7

Dokument nr: 600316-N-2019, 1801-ILZ1.260.49.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.podkarpackie.kas.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający ustala formę pisemną do składania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Kancelaria Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Geodetów 1 - Sala Obsługi.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-07, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-10

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) Dla części I: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie o wartości minimum 30 000* zł brutto, obejmujące swym zakresem roboty budowlane polegające na remoncie, albo przebudowie, albo budowie, albo rozbudowie obiektów. Zamówienie winno być zrealizowane w obiekcie użyteczności publicznej, tj. w obiekcie, którego definicja określona jest w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). 2) Dla części II: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie o wartości minimum 10 000* zł brutto, obejmujące swym zakresem roboty budowlane polegające na remoncie, albo przebudowie, albo budowie, albo rozbudowie obiektów. Zamówienie winno być zrealizowane w obiekcie użyteczności publicznej, tj. w obiekcie, którego definicja określona jest w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) 3) W przypadku składania oferty na dwie części warunek dotyczący zdolności technicznej Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie o wartości minimum 40 000* zł brutto, obejmujące swym zakresem roboty budowlane polegające na remoncie, albo przebudowie, albo budowie, albo rozbudowie obiektów. Zamówienie winno być zrealizowane w obiekcie użyteczności publicznej, tj. w obiekcie, którego definicja określona jest w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). 2. Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności zawodowej za spełniony w części I i II, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia w charakterze kierownika robót budowlanych posiadającą uprawnienia** do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz minimum 2 letnie doświadczenie, jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru w ww. specjalności. Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku, gdy wartość wyrażona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej, określonej w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. **Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie przez to uprawnienia budowlane, zapewniające prawo do wykonywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zawodu inżyniera budownictwa, wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) - zwanej dalej ,,Prawo budowlane" oraz odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA), które zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj.: Dz. U. z 2018 poz. 2272 ze zm.).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Okres gwarancji 20,00
Termin 20,00
Cena 60,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.