Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
711z dziś
4374z ostatnich 7 dni
14048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa energii elektrycznej do obiektów

Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów

Data zamieszczenia: 2019-09-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach
ul. Obroki 140
40-833 Katowice
powiat: Katowice
Tel.: +48 323587657, Faks: +48 323587661
przetargi@mpgk.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 30 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie MPGK sp. z o.o. w Katowicach

Numer referencyjny: PN/34/2019
II.1.2)Główny kod CPV
09310000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów będących w zarządzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Katowicach, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia do obiektów będących w zarządzie Zamawiającego zlokalizowanych na terenie miasta Katowice.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla wyszczególnionych obiektów będących w zarządzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy aktualnej koncesji na obrót energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 755).

3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Tauron Dystrybucja S.A. ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, POLSKA przez cały okres realizacji umowy.

4. Zamawiający informuje, że wszystkie punkty poboru energii rozliczane w taryfie B posiadają układy pomiarowo-rozliczeniowe dostosowane do zmiany sprzedawcy oraz że są dostosowane do zasady TPA.

5. Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do udzielania Zamawiającemu informacji dotyczących zasad rozliczeń oraz aktualnej informacji o ilości dostarczonej energii elektrycznej, w tym w podziale na poszczególne przyłącza Zamawiającego i jej łącznej wartości w ramach łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

6. Ustalanie ilości pobranej przez Zamawiającego energii elektrycznej dokonywane będzie na podstawie wskazań zaplombowanych układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w obiektach Zamawiającego.

W przypadku uszkodzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego (lub jego braku spowodowanego demontażem w celu oddania do legalizacji bądź sprawdzenia) określenie ilości energii elektrycznej dostarczonej Zamawiającemu, od dnia ostatniego prawidłowego odczytu do chwili jego naprawy (wymiany lub montażu po legalizacji bądź sprawdzeniu), odbywać się będzie na podstawie ilości energii elektrycznej dostarczonej przed uszkodzeniem (demontażem) układu pomiarowo-rozliczeniowego, wg metody opracowanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10.4.1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 755) i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.

7. Odczyty wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowego dokonywane będą cyklicznie. Okres rozliczeniowy ustala się na miesiąc kalendarzowy z tym, że możliwe jest ustalenie innego okresu rozliczeniowego jeśli uzasadnia to treść umowy z dystrybutorem energii.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie ustawa lub ustawa Pzp, dotyczy ono ustawy z dnia

29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018, poz. 1986).

2. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 30 000,00 PLN.

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

CPV: 09310000

Dokument nr: 445188-2019, PN/34/2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 24/10/2019
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Oferty należy składać w sekretariacie, w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Katowicach, ul. Obroki 140, 40-833 Katowice, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja przetargowa, procedura jawna.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.mpgk.com.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/10/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia do obiektów będących w zarządzie Zamawiającego zlokalizowanych na terenie miasta Katowice.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Obroki 140
Katowice
40-833
Polska
Osoba do kontaktów: Roman Wierus, Teresa Manowska
Tel.: +48 323587657
E-mail: przetargi@mpgk.com.pl
Faks: +48 323587661
Kod NUTS: PL22A

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.