Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4212z ostatnich 7 dni
15428z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa Zespołu Szkół Podstawowych o dwa oddziały przedszkolne wraz z pomieszczeniami...

Przedmiot:

Rozbudowa Zespołu Szkół Podstawowych o dwa oddziały przedszkolne wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu"

Data zamieszczenia: 2019-09-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Baranów
ul. Rynek 21
63-604 Baranów
powiat: kępiński
tel. 627 810 400, faks 627 810 405
agnieszka.krawczyk-sodomska@baranow.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Baranów
Wadium: 35 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa Zespołu Szkół Podstawowych w Słupi pod Kępnem o dwa oddziały przedszkolne wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu"
Nazwa nadana zamówieniu: ,,Rozbudowa Zespołu Szkół Podstawowych w Słupi pod Kępnem o dwa oddziały przedszkolne wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu" 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Zespołu Szkół Podstawowych w miejscowości Słupia pod Kępnem o dwa oddziały przedszkolne wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w tym łącznika do istniejącej sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 695/4 oraz 1242/2,. Teren działki nie jest objęty strefą konserwatorską. Lokalizację budynku przedszkola przewidziano w zachodniej części działki nr 695/4, pomiędzy istniejącym budynkiem szkolno-przedszkolnym a budynkiem sali gimnastycznej. Obiekt połączony będzie bezpośrednim przejściem z istniejącym budynkiem szkolno-przedszkolnym natomiast z salą gimnastyczną poprzez łącznik. Pomiędzy oddziałami znajdować się będzie węzeł sanitarny oraz magazyny, po jednym dla każdego oddziału. Od strony południowowschodniej przewidziano część budynku z kuchnią oraz stołówką przeznaczoną do jednoczesnego korzystania przez max. 24 osoby. Ponadto w budynku zlokalizowano szatnię, pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz gabinet specjalisty. Budynek przedszkola przeznaczony będzie do opieki dziennej dla maksymalnie 50 dzieci w wieku przedszkolnym. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy rozebrać zasypane fundamenty rozpoczętej kilka lat temu rozbudowy budynku szkoły znajdujące się w miejscu Przewiduje się roboty związane z wykonaniem nowej i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej w zakresie przyłącza gazowego, wodnego i kanalizacyjnego. W związku z w/w/ pracami konieczne będzie doprowadzenie nawierzchni do stanu istniejącego. 3. Oświetlenie terenu. Na terenie przedszkolnym należy zainstalować 5 latarni parkowych na słupach o wysokości ok. 4,5 - 5m. 4. Zagospodarowanie terenu. Od strony zachodniej oraz północno zachodniej należy zagospodarować teren dla potrzeb dzieci przedszkolnych. Przewiduje się aranżację zielni wokół wybudowanego budynku przedszkolnego (m.in.: poletko paleontologiczne, poletko upraw, nasadzenia zieleni, elementy małej architektury, ogrodzenie) oraz wykonanie placu zabaw. 5. Zestawienie powierzchni i pomieszczeń: Zestawienie powierzchni Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczeń [m2] 1. Przedsionek 7,27 2. Komunikacja 58,33 3. Szatnia 29,52 4. Magazyn 11,19 5. Logopeda / specjaliści 13,87 6. Sala przedszkolna 65,50 7. Toalety 21,48 8. Magazyn 6,35 9. Magazyn 6,35 10. Sala przedszkolna 65,50 11. Pomieszczenie porządkowe 2,97 12. Przebieralnia 3,50 13. Kuchnia 17,69 14. Magazyn 4,02 15. Komunikacja 11,53 16. Zmywalnia 7,12 17. Toaleta 4,46 18. Toaleta 3,80 19. Pomieszczenie techniczne 2,88 20. Komunikacja 10,34 21. Pomieszczenie techniczne 4,39 22. Kotłownia 6,45 23. Stołówka 26,02 24. Komunikacja 8,94 25. Magazyn 10,92 Łącznie 410,39 Kubatura 2502,54 m3 6. Ponadto zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w istniejącym obiekcie szkolno-przedszkolnym (do którego zostanie dobudowany obiekt przedszkola). 1) Roboty mające na celu dostosowanie istniejącego obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych: a) usunięcie 4 naświetli pomiędzy korytarzem a salami dydaktycznymi - ich zamurowanie /wypełnienie w sposób zapewniający uzyskanie parametru EI15 dla przegrody; b) poszerzenie drzwi wejściowych znajdujących się w południowo-wschodniej ścianie szczytowej oraz drzwi pomiędzy wiatrołapem a korytarzem do szerokości min. 120 cm w świetle; c) zamurowanie drzwi zewnętrznych w ścianie wschodniej (przegroda REI60) d) wymiana drzwi do kotłowni na drzwi o odporności pożarowej EI30, otwieranych na zewnątrz pomieszczenia; e) częściowa wymiana pokrycia dachu nad kotłownią uwagi na konieczność zmiany kierunku odprowadzenia wody opadowej; f) wymiana okna kotłowni na otwieralne okno o odporności ogniowej EI30; g) zmiana lokalizacji hydrantu wewnętrznego - przeniesienie z istniejącego budynku do komunikacji - ściana 2', przy rampie, w celu wpięcia w projektowaną sieć instalacji hydrantowej, która zapewni odpowiednie ciśnienie wody; h) przemurowanie czap kominowych oraz uzupełnienie ubytków w kominach, szczegóły wg projektu wykonawczego. 2) Roboty związane z poprawieniem energooszczędności budynku: a) zmiana wielkości otworów okiennych, zamurowanie otworów drzwiowych i zmiana otworów drzwiowych na otwory okienne; b) wymiana stolarki okiennej na ślusarkę aluminiową, 2 komorową, Umax=0.9 [W/(m2oK)]; c) Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe o współczynniku Umax=1,3 [W/m2K]; 3) Roboty polegające na przygotowaniu ściany istniejącego budynku szkolno-przedszkolnego do połączenia z projektowanym budynkiem przedszkola w tym: a) wykucie otworu drzwiowego o wymiarach min. 183 x 210, b) montaż drzwi dymoszczelnych, demontaż termoizolacji, wymiana opierzenia ściany, c) demontaż ocieplenia ścian, d) termoizolacja całej powierzchni ściany szczytowej wełną mineralną/szklaną fasadową gr. 14cm, ?max=0,035W/mK. 4) Roboty polegające na przygotowaniu ściany istniejącego obiektu sali gimnastycznej do połączenia z projektowanym budynkiem przedszkola w tym: c) wykucie otworu drzwiowego w południowo zachodniej ścianie; d) częściowy demontaż termoizolacji na powierzchni przylegania łącznika; e) przerwanie instalacji kanalizacji deszczowej w miejscu budowy łącznika; 7. Ponadto zakres zamówienia obejmuje dodatkowe obowiązki Wykonawcy: 1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych roboty budowlane. Dokumentacja stanowi własność Zamawiającego i może być wykorzystywana wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 2) w zakres robót budowlanych wchodzą również prace, które powinny być wykonane w celu zapewnienia m.in. pełnego bezpieczeństwa i właściwej organizacji robót budowlanych z wykorzystaniem urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie BHP, oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego. 3) przedłożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 4) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo - finansowego, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot umowy. Harmonogram rzeczowo - finansowy będzie uwzględniał w szczególności kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, terminy wykonywania tj. daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot umowy oraz przypisane danym pozycjom harmonogramu wartości netto. 5) prowadzenie dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji projektowej powykonawczej. Wykonawca przygotuje dokumentację projektową powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. Dokumentacja projektowa powykonawcza winna być kompletowana sukcesywnie zgodnie z postępem robót oraz udostępniana Zamawiającemu. 6) skompletowanie (w razie konieczności) oraz dostarczenie do UDT wymaganej dokumentacji celem dokonania stosownych odbiorów urządzeń/materiałów. 7) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej w tym: wyznaczenie wszelkich punktów pomiarowych i wytyczenie obiektów, bieżącą obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót oraz wykonanie w 2 egz. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 8) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie. Pozwolenie na użytkowanie z upoważnienia Zamawiającego, Wykonawca winien uzyskać przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy 9) uzyskanie z upoważnienia Zamawiającego pozytywnych opinii instytucji określonych w art. 56 ustawy Prawo Budowlane. 10) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi lub eksploatacji zainstalowanych urządzeń bądź instrukcji konserwacji o ile jest wymagana przez producenta oraz zobowiązuje się do przeszkolenia w tym zakresie pracowników Zamawiającego. 11) Wykonawca jest zobowiązany w ramach ceny ryczałtowej opracować i dostarczyć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz dostarczyć i zainstalować niezbędne wyposażenie ppoż na obiekcie (w tym tablice informacyjne). 12) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu w 2 egzemplarzach instrukcji obsługi i eksploatacji zamontowanych na obiekcie urządzeń i instalacji oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego. Instrukcja winna uwzględniać wymagania dotyczące m.in.: bieżącej konserwacji oraz terminów przeprowadzenia przeglądów serwisowych, prób i pomiarów. 13) Wykonawca odpowiada za wywóz i utylizację odpadów po swoich robotach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty (dowody) o prawidłowym zagospodarowaniu odpadów. 14) zorganizowanie zaplecza budowy, którego lokalizację uzgodni z Zamawiającym. Ustawi tablicę informacyjną budowy zgodną z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26.04.2002 r. 15) Wykonawca przez okres realizacji budowy będzie ponosił koszty zużycia energii elektrycznej, zużycia wody (założenie podliczników w gestii Wykonawcy) 16) Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania niezbędnych prób, badań i odbiorów technicznych wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją techniczną w tym rozruchu instalacji. 17) sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej wybudowanego obiektu. 18) usuwania wad i usterek w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości. 19) Wykonawca podczas wykonywania zamówienia winien stosować rozwiązania systemowe na które została wydana Krajowa Ocena Techniczna (dawniej Aprobata Techniczna)

CPV: 45214200-2,45331230-7,45332300-6,45310000-3,45333000-0,45331100-7,45330000-9,45111291-4

Dokument nr: 600103-N-2019, GP.ZP.271.13.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://baranow.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty skałada się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego, na adres: Gmina Baranów, ul. Rynek nr 21, 63-604 Baranów
Adres:
Gmina Baranów ul. Rynek nr 21, 63-604 Baranów, SEKRETARIAT

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-10, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) dotyczące Wykonawcy: W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału wykonawca zobowiązany jest wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum jedno zamówienie, które obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na budowie (w rozumieniu art. 3 pkt. 6 obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane) obiektu kubaturowego o wymaganej powierzchni użytkowej pomieszczeń objętych tym zamówieniem (bez uwzględnienia garaży, powierzchni magazynowej) nie mniejszej niż 300 m2 i wartości minimum 1 500 0000,00 zł brutto, wraz z wykonaniem instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania. Jako wykonanie (zakończenie)zadania należy rozumieć podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, powyższy warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców (nie dopuszcza się sumowania doświadczenia). b) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował niżej wyszczególnionymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia: Kierownik budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, Kierownik robót sanitarnych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, Kierownik robót elektrycznych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych (Załącznik nr 4) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) wykazu osób (Załącznik nr 5), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. (Załącznik nr 6) Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Przedłużony okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.