Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4212z ostatnich 7 dni
15428z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie kompleksowej poprawy sprawności systemu grzewczego, c.w.u., wentylacji i...

Przedmiot:

Wykonanie kompleksowej poprawy sprawności systemu grzewczego, c.w.u., wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE)

Data zamieszczenia: 2019-09-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Hotel Senator
Bankowa 7
27-200 Starachowice
powiat: starachowicki
+48 41 274 03 90 lub 694 455 222
fprokop@h-s.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1208301
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Starachowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie prac związanych z poprawą sprawności systemu grzewczego, c.w.u., wentylacji i klimatyzacji, rozbudową instalacji gazowej, montażem agregatu kogeneracyjnego, agregatu absorpcyjnego i wieży chłodniczej, liczników gazu, energii elektrycznej, ciepła i chłodu oraz wymianą urządzeń chłodzących i wykonaniem instalacji fotowoltaicznej
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej poprawy sprawności systemu grzewczego, c.w.u., wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku Hotelu Senator w Starachowicach:
1. Poprawa sprawności systemu c.w.u.- montaż perlatorów.
2. Poprawa sprawności systemu grzewczego, wentylacji i klimatyzacji poprzez wymianę centrali wentylacyjnej na centralę wentylacyjno-klimatyzacyjną z rekuperatorem oraz wymianę wyeksploatowanych grzejnikowych zaworów termostatycznych c.o. na nowe.
3. Poprawa sprawności i optymalizacja instalacji zasilania hotelu w energię elektryczną oraz systemu grzewczego, wentylacji i klimatyzacji poprzez rozbudowę instalacji gazowej (doprowadzenie gazu do kogeneratora), montaż agregatu kogeneracyjnego, montaż agregatu absorpcyjnego i wieży chłodniczej oraz montaż liczników gazu, energii el., ciepła i chłodu.
4. Wymiana urządzeń chłodzących (multisplit i split).
5. Montaż instalacji fotowoltaicznej.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wykonanie kompleksowej poprawy sprawności systemu grzewczego, c.w.u., wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku Hotelu Senator w Starachowicach wraz z optymalizacją pracy instalacji montowanych i dotychczas istniejących przy zmieniającym się zapotrzebowaniu hotelu na energię elektryczną, ciepło i chłód zapewniając priorytet odbioru energii elektrycznej, ciepła i chłodu z zastosowanych odnawialnych źródeł energii (OZE) względem konwencjonalnych źródeł zasilania w energię elektryczną, ciepło i chłód.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej poprawy sprawności systemu grzewczego, c.w.u., wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku Hotelu Senator w Starachowicach:
Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac budowlanych oraz dostaw środków trwałych:
1. Roboty w zakresie poprawy sprawności systemu c.w.u.
- montaż 114 szt. indywidualnych perlatorów napowietrzających strumień wody na bateriach umywalkowych.
2. Roboty w zakresie poprawy sprawności systemu grzewczego, wentylacji i klimatyzacji:
a). Wymiana istniejącej centrali wentylacyjnej na centralę wentylacyjno-klimatyzacyjną z rekuperatorem.
b). Wymiana 225 szt. wyeksploatowanych grzejnikowych zaworów termostatycznych c.o. na nowe.
3. Roboty w zakresie rozbudowy instalacji gazowej (doprowadzenie gazu do kogeneratora).
4. Dostawa, montaż i optymalizacja pracy agregatu kogeneracyjnego.
Szczegółowe wymagania dla agregatu kogeneracyjnego określa Zapytanie Ofertowe wraz z Załącznikiem nr 4 ,,Wymagania dla urządzeń do wysokosprawnego wytwarzania prądu, ciepła i chłodu oraz ich montażu w Hotelu Senator".
5. Dostawa, montaż i optymalizacja pracy agregatu absorpcyjnego i wieży chłodniczej.
Szczegółowe wymagania dla agregatu absorpcyjnego i wieży chłodniczej określa Zapytanie Ofertowe wraz z Załącznikiem nr 4 ,,Wymagania dla urządzeń do wysokosprawnego wytwarzania prądu, ciepła i chłodu oraz ich montażu w Hotelu Senator".
6. Roboty w zakresie montażu liczników gazu, energii elektrycznej, ciepła i chłodu.
7. Roboty w zakresie wymiany urządzeń chłodzących (klimatyzatory multisplit i split) na klimatyzatory pracujące w technice inwerterowej.
Szczegółowe wymagania dla klimatyzatorów pracujących w technice inwerterowej określa Zapytanie Ofertowe wraz z Załącznikiem nr 4 ,,Wymagania dla urządzeń do wysokosprawnego wytwarzania prądu, ciepła i chłodu oraz ich montażu w Hotelu Senator".
8. Roboty w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej:
W ramach realizacji pkt. 2÷8 Przedmiotu zamówienia Wykonawca winien wykonać optymalizację pracy montowanych instalacji i dotychczas istniejących instalacji hotelu przy zmieniającym się zapotrzebowaniu hotelu na energię elektryczną, ciepło i chłód zapewniając priorytet odbioru energii elektrycznej, ciepła i chłodu z zastosowanych odnawialnych źródeł energii (OZE) względem konwencjonalnych źródeł zasilania hotelu w energię elektryczną, ciepło i chłód.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem optymalizacji pracy montowanych instalacji i dotychczas istniejących instalacji hotelu wskazany został w załączniku ,,Zapytanie ofertowe" oraz załączniku nr 4 ,,Wymagania dla urządzeń do wysokosprawnego wytwarzania prądu, ciepła i chłodu oraz ich montażu w Hotelu Senator".
Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Zapytaniu Ofertowym wraz z wymaganiami technicznymi dla zastosowanych urządzeń, które zawiera Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1208301, 1/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 28-10-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty winny być wniesione w formie pisemnej (pocztą, kurierem lub osobiście) w wersji papierowej na adres firmy: Hotel Senator, ul. Bankowa 7, 27-200 Starachowice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: fprokop@h-s.pl, przy czym za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby firmy lub na konto e-mailowe.
Termin złożenia oferty upływa w dniu 28.10.2019 r. do godziny 23:59:59. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Miejscowość: Starachowice
Harmonogram realizacji zamówienia
Harmonogram realizacji prac budowlanych i dostaw: listopad 2019 - marzec 2021 r.
Termin wykonania prac: do 31 marca 2021 r.
Wykonawca zobowiązany jest konsultować harmonogram i zakres prac z Zamawiającym celem realizacji określonych prac w taki sposób aby nie kolidowały lub w możliwie w najmniejszym stopniu kolidowały z bieżącą działalnością hotelu.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Celem weryfikacji, iż Wykonawca spełnia warunek udziału w procedurze udzielenia zamówienia, o którym mowa powyżej, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył w załączeniu do oferty oświadczenie, iż spełnia on ww. warunek udziału w procedurze udzielenia zamówienia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. Niniejsze oświadczenie stanowi integralną cześć oferty. Brak złożenia podpisanego oświadczenia skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wiedza i doświadczenie
Posiadanie wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie Przedmiotu zamówienia oraz posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Celem weryfikacji, iż Wykonawca spełnia warunek udziału w procedurze udzielenia zamówienia, o którym mowa powyżej, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył w załączeniu do oferty oświadczenie, iż spełnia on ww. warunek udziału w procedurze udzielenia zamówienia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do do Zapytania Ofertowego. Niniejsze oświadczenie stanowi integralną cześć oferty. Brak złożenia podpisanego oświadczenia skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Potencjał techniczny
Posiadanie potencjału technicznego umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia. Celem weryfikacji, iż Wykonawca spełnia warunek udziału w procedurze udzielenia zamówienia, o którym mowa powyżej, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył w załączeniu do oferty oświadczenie, iż spełnia on ww. warunek udziału w procedurze udzielenia zamówienia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. Niniejsze oświadczenie stanowi integralną cześć oferty. Brak złożenia podpisanego oświadczenia skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Celem weryfikacji, iż Wykonawca spełnia warunek udziału w procedurze udzielenia zamówienia, o którym mowa powyżej, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył w załączeniu do oferty oświadczenie, iż spełnia on ww. warunek udziału w procedurze udzielenia zamówienia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. Niniejsze oświadczenie stanowi integralną cześć oferty. Brak złożenia podpisanego oświadczenia skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Celem weryfikacji, iż Wykonawca spełnia warunek udziału w procedurze udzielenia zamówienia, o którym mowa powyżej, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył w załączeniu do oferty oświadczenie, iż spełnia on ww. warunek udziału w procedurze udzielenia zamówienia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. Niniejsze oświadczenie stanowi integralną cześć oferty. Brak złożenia podpisanego oświadczenia skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Dodatkowe warunki
Wykonawca nie może być w żaden sposób powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem a wykonawcą, polegające na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego).
Wykonawca przed złożeniem oferty winien przeprowadzić wizję lokalną na obiekcie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym) i zapoznać się z warunkami niniejszego postępowania. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)
Oferowane do dostawy i montażu urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu zamówienia winny być fabrycznie nowe i spełniać wymagania techniczne Zamawiającego.
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, odnośnie dostawy i montażu urządzeń spełniających wymagania techniczne Zamawiającego (Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego).
Wykonawca winien dołączyć uproszczony harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
Dodatkowe warunki:
Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie terminu. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
Dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadku:
a). wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności oraz przyczyn wystąpienia przeszkód formalno-prawnych niezależnych od stron umowy,
b). zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których przy zachowaniu wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych. W takiej sytuacji termin wykonania Przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez Strony umowy,
c). wystąpiły zjawiska związane z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.),
d). wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót lub odbiorów,
2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego wraz z uproszczonym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zamówienia (z rozbiciem na poszczególne punkty Przedmiotu zamówienia).
2. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
3. Wypełnione Oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
4. Wypełnione oświadczenie o dostawie i montażu urządzeń spełniających wymagania techniczne Zamawiającego stanowiące Załącznik nr 4 ,,Wymagania dla urządzeń do wysokosprawnego wytwarzania prądu, ciepła i chłodu oraz ich montażu w Hotelu Senator" do Zapytania Ofertowego.
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg poniższego przydziału punktów do poszczególnych kryteriów (maksymalnie do uzyskania - 100 pkt):
- Cena - maksymalnie do uzyskania jest 100 pkt.
2. Ocenie podlegać będzie cena netto oferty. Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę netto otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100. Dla pozostałych wykonawców punktacja za cenę (P) będzie obliczana wg następującego wzoru:
Najniższa oferowana cena netto
P = ------------------------------------------------------ o 100
Cena netto w rozpatrywanej ofercie
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą ilość punktów.
4. Rozpoznawane przez Zamawiającego będą tylko oferty Wykonawców, którzy spełniają postawione przez niego wymagania, określone w punkcie IV Zapytania Ofertowego.
5. W toku weryfikacji i oceny ofert oraz oświadczeń Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz oświadczeń
6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią niniejszego zapytania niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Wykluczenia
Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
HOTEL SENATOR S.C. PROKOP I SKA
Adres
Bankowa 7
27-200 Starachowice
świętokrzyskie , starachowicki
Numer telefonu
412741214
NIP
6642033116
Tytuł projektu
Podniesienie efektywności energetycznej Hotelu Senator w Starachowicach poprzez termomodernizację oraz zastosowanie OZE
Numer projektu
RPSW.03.02.00-26-0069/18-00
Inne źródła finansowania
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach.

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Filip Prokop
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 41 274 03 90 lub 694 455 222

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.