Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
13892z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.,,Budowa, rozbudowa i przebudowa...

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego"

Data zamieszczenia: 2019-09-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
ul. Firmowa 1
45-594 Opole
powiat: Opole
Tel.: +48 774697400, Faks: +48 774697402
robert.mazurkiewicz@mzd.opole.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: 20 000 zł.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-31 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa

Numer referencyjny: NP.260.71.2019.P
II.1.2)Główny kod CPV
71520000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 505 401.50 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71540000
71000000
71247000
79100000
79110000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Opole

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne".

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego), tj.:

1. pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami wszystkich występujących na zadaniu branż (w tym m.in. drogowej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej),

2. koordynacja robót budowlano-montażowych na zadaniu inwestycyjnym,

3. dokonywanie rozliczeń rzeczowo-finansowych zadania wraz z niezbędnymi szczegółowymi załącznikami dot. postępu rzeczowo-finansowego i przekazywanie ich Zamawiającemu celem dokonywania płatności za wykonane i odebrane przez Inżyniera Kontraktu roboty budowlano-montażowe zadania. Inżynier Kontraktu ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu prawidłowego rozliczenia robót na zadaniu dokonywanie sprawozdawczości związanej z realizacją zadania poprzez sporządzanie raportów (początkowego, miesięcznych, kwartalnych, końcowych - dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego)

4. wykonywanie badań sprawdzających zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zaistniałymi potrzebami, celem prawidłowej realizacji oraz zakończenia robót budowanych zadania.

5. obsługa prawna inwestycji.

Zamierzenie budowlane pn.:,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne", obejmuje realizację następującego zakresu rzeczowego:

I. Zakres drogowy: Rozbudowa istniejącego układu komunikacyjnego w rejonie projektowanego Centrum Przesiadkowego - Opole Główne.

II. Zakres ogólnobudowlany: Budowa Centrum Przesiadkowego w pasie drogi gminnej nr 103805 O - ul. Armii Krajowej.

Dokumentacja techniczno-projektowa dostępna jest w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu ul. Firmowa 1 (w godzinach urzędowania),

Oraz pod linkiem:

https://mzd-opole.logintrade.net/zapytania,szczegoly,4326.html

Usługa realizowana będzie w oparciu o następujące dokumenty zadania inwestycyjnego pn:,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne":
-dokumentacja techniczno-projektowa przedmiotowego zamierzenia budowlanego (zadania inwestycyjnego) wraz z wszystkimi załącznikami w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,
-dokumentami opracowanymi przez Wykonawcę robót, Nadzór Autorski bądź Inwestora, w trakcie realizacji robót - celem prawidłowego zakończenia przedmiotowego zamierzenia budowlanego (zadania inwestycyjnego),
-decyzja zezwalającą na realizację inwestycji drogowej nr 3/18 z dnia 28.05.2018 r. wraz z wszystkimi zmianami wprowadzanymi w trakcie realizacji robót celem prawidłowego zakończenia przedmiotowego zamierzenia budowlanego (zadania inwestycyjnego),
-Umowę na wykonanie Robót Budowlanych wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla robót budowlanych, przedmiotowego zamierzenia budowlanego (zadania inwestycyjnego) wraz z wszystkimi załącznikami,
-Umowę na pełnienie Nadzoru Autorskiego wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla nadzoru autorskiego, przedmiotowego zamierzenia budowlanego (zadania inwestycyjnego) wraz z wszystkimi załącznikami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają zapisy SIWZ wraz z załącznikami dostępne na www.mzd-opole.logintrade.net

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: jakość (niezmienność personelu Wykonawcy) / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 71520000

Dokument nr: 455170-2019, NP.260.71.2019.P

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 31/10/2019
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert przez

Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na Platformie.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w p. 314 (3 piętro)

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zgodnie z zapisami Pzp otwarcie ofert jest jawne. Osobami upoważnionymi do przeprowadzenia otwarcia ofert

Są pracownicy zamawiającego wchodzący w sklad komisji przetargowej

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.mzd-opole.logintrade.net

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/10/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Opole

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/12/2019

Kontakt:
Miejski Zarząd Dróg w Opolu
530546013
ul. Firmowa 1
Opole
45-594
Polska
Osoba do kontaktów: Robert Mazurkiewicz-Biczuk, Sebastian Szczepański
Tel.: +48 774697400
E-mail: robert.mazurkiewicz@mzd.opole.pl
Faks: +48 774697402
Kod NUTS: PL524

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.