Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
446z dziś
3995z ostatnich 7 dni
15211z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2019-10-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: ,, INGLOT" sp. z o. o
ul. Lwowska 154
37-700 Przemyśl
powiat: Przemyśl
16 678 02 10
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1209288
Województwo: podkarpackie
Miasto: Przemyśl
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane pn. ,,Utworzenie specjalistycznego Centrum Badawczo-Rozwojowego w obszarze innowacyjnych kosmetyków dermo-ochronnych"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia na roboty budowlane pn.: ,,Utworzenie specjalistycznego Centrum Badawczo-Rozwojowego w obszarze innowacyjnych kosmetyków dermo-ochronnych" obejmuje:
1. Wykonanie obudowy szybu windy panoramicznej
2. Wykonanie balustrad klatki schodowej
3. Wykonanie trepów i spoczników istniejącej konstrukcji klatki schodowej
4. Wykonanie dokumentacji warsztatowej Przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego (ZO).
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji warsztatowej, zawierającej wszelkie niezbędne obliczenia w tym obliczenia statyczne. Dokumentacja ta winna być podpisana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, uzgodniona z Projektantem obiektu.
Cel zamówienia
Roboty budowlane pn.: ,,Utworzenie specjalistycznego Centrum Badawczo-Rozwojowego w obszarze innowacyjnych kosmetyków dermo-ochronnych" obejmuje:
1. Wykonanie obudowy szybu windy panoramicznej
2. Wykonanie balustrad klatki schodowej
3. Wykonanie trepów i spoczników istniejącej konstrukcji klatki schodowej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego (ZO) oraz w wytycznych prowadzenia robót stanowiących załączniku nr 10 do Zapytania ofertowego (ZO).
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji zawierającej wszelkie niezbędne obliczenia w tym obliczenia statyczne oraz projekt warsztatowy. Dokumentacja ta winna być podpisana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, uzgodniona z Projektantem obiektu.
Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia na roboty budowlane pn.: ,,Utworzenie specjalistycznego Centrum Badawczo-Rozwojowego w obszarze innowacyjnych kosmetyków dermo-ochronnych" obejmuje:
1. Wykonanie obudowy szybu windy panoramicznej
2. Wykonanie balustrad klatki schodowej
3. Wykonanie trepów i spoczników istniejącej konstrukcji klatki schodowej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego (ZO) oraz w wytycznych prowadzenia robót stanowiących załączniku nr 10 do Zapytania ofertowego (ZO).
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji zawierającej wszelkie niezbędne obliczenia w tym obliczenia statyczne oraz projekt warsztatowy. Dokumentacja ta winna być podpisana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, uzgodniona z Projektantem obiektu.

CPV: 45400000-1

Dokument nr: 1209288

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 listopada 2019 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego:
,, INGLOT" sp. z o. o
ul. Lwowska 154
37- 700 Przemyśl
pokój konferencyjny w budynku biurowym
5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
6. Otwarcie ofert będzie przebiegać w następującej kolejności:
1) kompletne oferty zamienne (oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane);
2) oferty zamienne (uzupełnienia);
3) pozostałe oferty;
4) oferty o których wycofaniu powiadomiono zgodnie z 5 rozdziału IX.
7. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu gwarancji i pozostałych warunków określonych w kryteriach wyboru ofert.

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 04-11-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
,, INGLOT" sp. z o. o
ul. Lwowska 154
37- 700 Przemyśl
Sekretariat w budynku biurowym
najpóźniej do godz. 12.00 dnia 4 listopada 2019 r.
2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.
3. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: Przemyśl Miejscowość: Przemyśl
Harmonogram realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty zgodnie z opracowanym przez siebie harmonogramem rzeczowo- finansowym robót zawierającym warunki i kryteria zawarte w Zapytaniu ofertowym, pisemnej ofercie jak i umowie. Harmonogram Wykonawca musi przedstawić zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy celem jego zaakceptowania. W przypadku braku akceptacji wykonawca ma kolejne 3 dni na naniesienie poprawek i ponowne ubieganie się o akceptację Zamawiającego. Naniesione poprawki powinny uwzględniać uwagi Zamawiającego.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Szczegółowy opis warunków jest zawarty w Zapytaniu ofertowym oraz załącznikach.
Wiedza i doświadczenie
Szczegółowy opis warunków jest zawarty w Zapytaniu ofertowym oraz załącznikach.
Potencjał techniczny
Szczegółowy opis warunków jest zawarty w Zapytaniu ofertowym oraz załącznikach.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Szczegółowy opis warunków jest zawarty w Zapytaniu ofertowym oraz załącznikach.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Szczegółowy opis warunków jest zawarty w Zapytaniu ofertowym oraz załącznikach.
Dodatkowe warunki
Szczegółowy opis warunków jest zawarty w Zapytaniu ofertowym oraz załącznikach.
Warunki zmiany umowy
Szczegółowy opis warunków jest zawarty w Zapytaniu ofertowym oraz załącznikach.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Szczegółowy opis warunków jest zawarty w Zapytaniu ofertowym oraz załącznikach.
Zamówienia uzupełniające
Szczegółowy opis warunków jest zawarty w Zapytaniu ofertowym oraz załącznikach.
8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert , zastrzegł, że nie mogą być udostępnianie i wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
9. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1) Cena netto = 80 %
Oferta z najniższą ceną otrzyma w tym kryterium maksymalną liczbę punktów - 80. Pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
Wg wzoru :
An=Pmin/Pn x 80 pkt
Gdzie:
An- liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium ceny
Pmin- cena netto najniższej oferty
Pn- cena netto oferty rozpatrywanej
n- nr oferty
2) Aspekt środowiskowy = 5%
Wykonawca poda w punkcie 7 oferty czy zaofertowane zostały materiały wyprodukowane przez producenta, u którego wdrożono normę PN-EN ISO 14001 lub równoważną.
Cn = 1 x 5 pkt - jeżeli zastosowano wymagania Cn = 1 x 0 pkt- jeżeli nie zastosowano wymagań gdzie: Cn - liczba punktów przyznana za spełnienie
aspektu środowiskowego n - numer oferty
3) Okres gwarancji = 15%
Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do ZO).
Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
o MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane, dostarczone i wbudowane materiały wynosi 36 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji na roboty budowlane lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodną z ZO.
o MAKSYMALNY okres gwarancji na roboty budowlane, dostarczone i wbudowane materiały uwzględniony do oceny ofert wynosi 60miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (60 miesięcy) otrzymuje maksymalna liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja.
G = G o x 15 pkt G n gdzie: G n - okres gwarancji w ofercie badanej G o -najdłuższy zaoferowany okres gwarancji
Zamawiający przy obliczeniu punktów jakie zdobyły poszczególne oferty będzie się posługiwał następującym wzorem:
Wo = An + Cn + Zn
gdzie:
Wo - wskaźnik oceny oferty Dla każdej oferty zostanie przyjęta 100 punktowa skala oceny oferty. Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w kryterium: ,,cena netto" podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną ze sobą zsumowane. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch Wykonawców lub więcej, o miejscu na liście rankingowej zadecyduje większa liczba punktów przyznanych w kryterium nr 1 cena. Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja ta znajdzie się również na platformie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
Wykluczenia
Szczegółowy opis warunków jest zawarty w Zapytaniu ofertowym oraz załącznikach.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
INGLOT SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
37-700 Przemyśl
podkarpackie , Przemyśl
NIP
7952194802
Tytuł projektu
Utworzenie specjalistycznego Centrum Badawczo- Rozwojowego w obszarze innowacyjnych kosmetyków dermo-ochronnych
Numer projektu
POIR.02.01.00-00-0282/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Łukasz Nessel, Kuba Kramarz
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
16 678 02 10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.