Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
15557z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowy stacji RSM

Przedmiot:

Rozbudowy stacji RSM

Data zamieszczenia: 2019-10-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Włodarzewska 68
02-384 Warszawa
powiat: Warszawa
T: 22 821 46 46* F: 22 821 46 47
krzysztof.chiniewicz@innogy.com
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowy stacji RSM Krakowska do RPZ Krakowska

Dokument nr: PZ-6184

Składanie ofert:
2.3. Składanie oferty
2.3.1. Dokumenty wymienione w punkcie 2.2. (Etap II) Procedury Przetargowej należy złożyć
w terminie do 22.10.2019r. od godziny 1200 za pośrednictwem Portalu Dostawcy innogy

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu Przetargu: termin zakończenia prac, w tym dostarczenie kompletnej i uzgodnionej u Zamawiającego dokumentacji powykonawczej do 05.10.2020

Wymagania:
1.2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci spełniający następujące warunki:
a) posiadają niezbędne uprawnienia do występowania w obrocie prawym;
b) posiadają niezbędne doświadczenie oraz uprawnienia do wykonywania prac będących przedmiotem Przetargu;
c) w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej 2 zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem Przetargu;
d) nie zalegają z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS oraz znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie przedmiotu Przetargu;
e) posiadają Certyfikat innogy Stoen Operator z zakresie projektowania i budowy stacji WN.;

2. Procedura Przetargowa
Przetarg składa się z dwóch etapów: Etap I - Zgłoszenie chęci udziału, Etap II - Złożenie ofert w za pośrednictwem Portalu Dostawcy innogy.
2.1. Etap I. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem
w terminie do 15.10.2019r. do godziny 1200 na e-mail: Sebastian.leszczynski@innogy.com
Do zgłoszenia należy dołączyć wykaz ważniejszych prac/referencje z przynajmniej 2 zrealizowanych zadań w okresie ostatnich 5 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem Przetargu. (Kontakt do osoby, która może je potwierdzić);

Zamawiający po weryfikacji danych Oferentów udostępni Portal Dostawcy innogy.
2.2. Etap II - Złożenie ofert za pośrednictwem Portalu Dostawcy innogy.
Oferta powinna zawierać:
2.2.1. następujące dokumenty i oświadczenia:
a) Certyfikat innogy Stoen Operator z zakresie projektowania i budowy stacji WN
b) Typ i producenta planowanych do użycia materiałów w ramach oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji typu osprzętu planowanego do zabudowy
c) Materiały do wykonania niniejszego zadania muszą być dopuszczone do stosowania u Zamawiającego na dzień składania oferty
d) Informację, czy pełny zakres usługi wykonana we własnym zakresie, czy będzie korzystał i w jakim zakresie z usług podwykonawców (biuro projektowe, firmy wykonawcze). Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji firmy podwykonawczej.
e) Dane kierownika budowy oraz kierowników robót
f) Dane osób które będą w składzie grupy rozruchowej

2.2.2. wynagrodzenie:
a) wysokość wynagrodzenia za realizację przedmiotu Przetargu. Wycena przedmiotu Przetargu polega na podaniu kwot bez VAT, obejmujących całość przedmiotu Przetargu. Wynagrodzenie musi pokrywać wartość kompletnej realizacji przedmiotu Przetargu, w tym koszty inwentaryzacji, koszty uzyskania wszelkich niezbędnych do rozpoczęcia realizacji przedmiotu Przetargu opinii, uzgodnień, materiałów, pozwoleń, decyzji, itp.;
Zamawiający będzie oczekiwał podania wynagrodzenia w podziale na:
1. Budynki i infrastruktura stacji
? instalacje p.poż
? instalacje CCTV
? instalacja kontroli dostępu
? system wentylacji
? zabudowa stropu rozdzielni 110kV
2. Rozdzielnia 110kV
? Urządzenia rozdzielni 110kV
? prace montażowe i uruchomieniowe
? podłączenie TR mocy - strona 110kV
? pomiar energii
3. Rozdzielnia 15kV
? podłączenie TR mocy strona 15kV
4. Automatyka zabezpieczeniowa
? zabezpieczenia 110kV
? prace rozruchowe i uruchomieniowe 110kV
? prace rozruchowe i uruchomieniowe 15kV
5. Telemechanika
? doposażenie sterownika telemechaniki
? konfiguracja sterownika telemechaniki
6. Dokumentacja projektowa
? dokumentacja wykonawcza
? dokumentacja powykonawcza
? pomiary hałasu i pola el-mag
? instrukcja eksploatacji
2.3.2. Oferta będzie wprowadzona do Portalu w języku polskim przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta.
2.3.3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego w formie innej niż za pośrednictwem Portalu Dostawcy innogy lub po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane.
2.4. Pozostałe wymagania
2.4.1. Oferta zostanie przesłana bezpłatnie oraz w sposób niewiążący dla Zamawiającego.
2.4.2. Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zaakceptowania umowy.
2.4.3. Każdy Oferent przedłoży tylko jedną ofertę sam lub jako reprezentant spółki. Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę (nie dotyczy modyfikacji oferty przed upływem terminu składania ofert) zostanie wyłączony z postępowania.
2.4.4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
-Cena łączna .......................................................90%
-System Oceny Dostawców ........................................10%

2.4.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów Przetargowych. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego w dziale Przetargów. Zamawiający może przedłużyć wówczas określony w pkt. 2.2.1. termin składania ofert w celu umożliwienia Oferentom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Oferenta odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały ewentualnemu nowemu terminowi.
2.4.6. Termin związania ofertą handlową wynosi 30 dni od daty jej złożenia.
2.4.7. Oferent może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę do końca wyznaczonego w pkt. 2.3.1 terminu składania ofert Oferent nie może wycofać oferty
i wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
2.4.8. Wszystkie oferty będą oceniane przez Komisję Przetargową.
2.4.9. Komisja Przetargowa odrzuca oferty:
a) nie odpowiadające w sposób oczywisty warunkom Przetargu;
b) złożone bez wymaganych lub kompletnych dokumentów;
c) nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści;
d) złożone po terminie lub z pominięciem Portalu Dostawcy innogy.
2.4.10. Zamawiający opublikuje na swojej stronie internetowej na okres 7 dni, nazwę Oferenta, którego oferta została wybrana. Oferent zostanie powiadomiony o zasadach zawarcia umowy. Przetarg uznaje się za rozstrzygnięty w dniu zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta została wybrana.

3. Postanowienia Końcowe
3.1. Zamawiający nie przewiduje stosowania preferencji. Wszyscy Oferenci ubiegający się
o realizację przedmiotu Przetargu będą traktowani na równych prawach
z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.
3.2. Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od postępowania bez podania przyczyn, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji za pośrednictwem aukcji elektronicznych (zasady udziału w aukcji dostępne na stronie www.innogy.pl).
3.3. Zastrzegamy sobie prawo do przesłania Zamówienia i prowadzenia procesu potwierdzenia zamówienia poprzez kanały elektroniczne oraz za pośrednictwem aplikacji na portalu Zamawiającego.

Kontakt:
3.4. Wyjaśnień i odpowiedzi na pytania udzielają upoważnieni pracownicy Zamawiającego:
Sprawy postępowania zakupowego i umowy :Sebastian Leszczyński, tel. 22 821 42 16, e-mail: Sebastian.leszczynski@innogy.com
Sprawy techniczne: Krzysztof Chiniewicz, tel. 22 821 3161, e-mail: krzysztof.chiniewicz@innogy.com

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.